Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Словения

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдилища по трудовоправни спорове и първоинстанционен съд по социалноосигурителни спорове (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Съгласно действащите разпоредби съдилищата по трудовоправни спорове са компетентни да постановяват решения по индивидуални и колективни трудови спорове, а съдилищата по социалноосигурителни спорове са компетентни по социалноосигурителни спорове.

Съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционният съд по социалноосигурителни спорове постановяват решения като първа инстанция Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče) се произнася по жалби срещу решенията на съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове, а Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби срещу решенията и преразглежда решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по следните индивидуални трудови спорове:

 • относно сключването, съществуването, продължителността и прекратяването на трудови правоотношения;
 • относно правата, задълженията и отговорностите, възникващи от трудови правоотношения между работници и работодатели или техните правоприемници;
 • относно правата и задълженията, възникващи от трудови правоотношения между работници и клиентите, за който са назначени да работят въз основа на споразумение между работниците и клиентите;
 • между работодатели и кандидати за работа във връзка с процедури по набиране на персонал;
 • относно правата и задълженията, произтичащи от индустриална собственост, възникващи между работник и работодател въз основа на трудови правоотношения;
 • относно работа, извършвана от деца на възраст под 15 години, чираци, ученици и студенти;
 • относно стипендии на служители между работодатели и ученици или студенти;
 • относно доброволното изпълнение на изпитателния срок;
 • в случаите, определени от закона.

Съдилищата по трудовоправни спорове също са компетентни да решават дали застрахователно дружество да бъде привлечено като съ-ответник в спор за обезщетение за вреди, по който компетентен е съд по трудовоправни спорове.

Ако ищецът е работник, не само съдът с обща териториална компетентност за ответника, но и съдът, в чийто съдебен район се извършва, е извършена или е трябвало да бъде извършена работата, както и съдът, в чийто съдебен район са възникнали трудовите правоотношения, също са компетентни.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по следните колективни трудови спорове:

 • между страните по колективен трудов договор или между страните по договора и трети лица относно действителността на договора и изпълнението на му;
 • относно компетентността да се извършва колективно трудово договаряне;
 • относно съответствието на колективните трудови договори със закона, взаимното съответствие с други колективни трудови договори и съответствието на правните действия на работодателя със закона и с колективните трудови договори;
 • относно законността на стачките и другите видове протестно прекратяване на производството;
 • относно участието на работниците в управлението;
 • относно компетентността на профсъюзите във връзка с трудовите правоотношения;
 • във връзка с решения относно представителността на профсъюзите;
 • в случаите, определени от закона.

За постановяване на решения по колективни трудови спорове, по които работодателят е страна, териториална компетентност има съдът с обща териториална компетентност за работодателя.

Съдът по социалноосигурителни спорове е компетентен да постановява решения по следните социалноосигурителни спорове:

1. В сферата на пенсионното осигуряване и осигуряването за нетрудоспособност:

 • относно правата за и произтичащи от пенсионно осигуряване и осигуряване за нетрудоспособност;
 • относно правата за и произтичащи от допълнително пенсионно осигуряване;
 • относно изплащането на осигурителни вноски за задължително пенсионно осигуряване и осигуряване за нетрудоспособност и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
 • относно определянето или прекратяването на длъжностни позиции, за които участието в допълнителното пенсионно осигуряване в задължително;
 • относно доброволното участие в задължително пенсионно осигуряване и задължително осигуряване за нетрудоспособност и плащането на осигурителни вноски за такова осигуряване;
 • относно признаването и купуването на осигурителен стаж;
 • относно правото на държавна пенсия;
 • във връзка с официалния регистър;

2. В сферата на здравното осигуряване:

 • относно правата за и произтичащи от задължително здравно осигуряване и плащането на здравноосигурителните вноски;

3. В сферата на осигуряването за безработица и осигуряването по трудово правоотношение:

 • относно правата за и произтичащи от задължително осигуряване за безработица и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно доброволно участие в задължително осигуряване за безработица и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно стипендии, при предоставянето на които решаващо е финансовото положение, и стипендии за талантливи лица;
 • относно заеми за обучение на базата на гаранции и субсидирани лихвени проценти, при отпускането на които решаващо е финансовото положение;

4. В сферата на родителската закрила и семейните помощи:

 • относно правата за и произтичащи от осигуряване за родителска закрила и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно правото на семейни помощи;

5. В сферата на социалните помощи:

 • относно социалните помощи;
 • относно правата на социални помощи съгласно различни параграфи, ако целта им е решаване на социалноосигурителното положение на ищеца и ако финансовото състояние е решаващо за признаване на правото на такива помощи.

Съдът по социалноосигурителни спорове също така е компетентен да постановява решения в сферите, посочени по-горе, по следните социалноосигурителни спорове:

 • относно възстановяването на неправомерно придобити средства;
 • относно обезщетението за вреди, нанесени от държавен орган или носител на публична власт на осигурено лице или ищец във връзка със социалното осигуряване, или вреди, нанесени на дадена институция от осигурено лице във връзка с осигурителните отношения или с упражняването на права съгласно социалното осигуряване.

Съдът по социалноосигурителни спорове също така е компетентен по определените от закона социалноосигурителни спорове.

Първоинстанционните съдилища в Република Словения са следните:

 • Съд по трудовоправни спорове на Селие (Celje) със седалище в Селие и компетентност на територията на съдебния район на Селие;
 • Съд по трудовоправни спорове на Копер (Koper) със седалище в Копер и компетентност на територията на съдебните райони на Копер и Нова Горица (Nova Gorica);
 • Съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове на Любляна със седалище в Любляна и компетентност да решава трудовоправни спорове на територията на съдебните райони на Краня (Kranj), Кръшко (Krško), Любляна и Ново место (Novo mesto) и за решаване на социалноосигурителни спорове за цялата територията на Република Словения;
 • Съд по трудовоправни спорове на Марибор със седалище в Марибор и компетентност на територията на съдебни райони на Марибор, Мурска Субота (Murska Sobota), Птуй (Ptuj) и Словен Градец (Slovenj Gradec).

Първоинстанционните съдилища решават трудовоправни спорове по седалището на съда, освен ако не е изрично посочено, че трябва да постановяват решенията си във външни отделения.

По трудовоправни и социалноосигурителни спорове първоинстанционният съд постановява решения в състав от председателстващ съдия и двама непрофесионални съдии, от които единият трябва да бъде избран от списък с кандидати, които са работещи или осигурени лица, а другият — от списък с кандидати, които са работодатели или институции.

Едноличен съдийски състав се произнася по индивидуалните трудови и социалноосигурителни спорове за имуществени претенции, при които цената на иска не надвишава размера, допустим според Гражданския процесуален закон за производство на преразглеждане (revizija). Едноличен съдийски състав се произнася по някои важни въпрос, независимо от цената на иска, напр. индивидуални трудови спорове, свързани с прекратяването на трудов договор, работа на изпитателен срок, извънреден труд, почивки и интервали за кратка почивка по време на работния ден, отпуск и други отсъствия от работа, задължението да се полага труд поради извънредни обстоятелства, дисциплинарни санкции, временно отстраняване от длъжност поради образуване на дисциплинарно производство и временно преназначение; социалноосигурителни спорове относно правото на помощи за придружител, правото на помощи за нетрудоспособност за лица с физически увреждания и правото на балнеолечение.

Апелативен съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče)

Съгласно действащите разпоредби съдилищата по трудовоправни спорове са компетентни да постановяват решения по индивидуални и колективни трудови спорове, а съдилищата по социалноосигурителни спорове са компетентни по социалноосигурителни спорове.

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се произнася по жалби срещу решения на съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове. Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби и преразглежда решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Седалището на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се намира в Любляна.

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове постановява решения в тричленен съдийски състав.

Административен съд на Република Словения (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Административният съд на Република Словения е компетентен да се произнася по административни спорове по реда и условията на Закона за административните спорове.

При решаването на административни спорове се осигурява защитата на правата и законните интереси на физически лица и организации във връзка с решенията и действията на държавни органи, местни общински органи и носители на публична власт в съответствие със закона.

По административен спор съдът се:

 • произнася по законосъобразността на окончателни административни актове, които засягат законните интереси на ищеца;
 • произнася по законосъобразността на индивидуални актове и действия, които засягат човешките права и основните свободи на дадено лице, освен ако не е предвидено друго съдебно производство по общия ред;
 • произнася по законосъобразността на актовете, приемани от държавни органи, местни общински органи и носители на публична власт, издадени под формата на постановление, в случаите когато те уреждат индивидуални отношения.

Административният съд на Република Словения решава административни спорове като първа инстанция. Върховният съд на Република Словения обаче се произнася по жалби и преразглежда първоинстанционни решения по административни спорове.

Седалището на Административния съд на Република Словения се намира в Любляна.

Административният съд постановява решения по седалището си и в следните външни отделения:

 • отделението в Селие за района, обхванат от Апелативния съд на Селие;
 • отделението в Нова Горица за районите, обхванати от Апелативния съд на Копер;
 • отделението в Марибор за района, обхванат от Апелативния съд на Марибор.

Решението кое от външните му отделения да бъде използвано за разглеждане на делото се взема с оглед местожителството или седалището на ищеца.

Ако ищецът няма местожителство или седалище в Република Словения, Административният съд разглежда делото в отделението в района, където е издаден оспорвания административния акт.

Административният съд постановява решения в тричленен съдийски състав, освен в предвидените от закона случаи, по които се произнася едноличен съдийски състав.

Върховният съд се произнася по жалби и преразглежда решенията в тричленен съдийски състави, а по спорове за компетентност съдът се произнася в тричленен или петчленен съдийски състав.

Бази данни с правна информация

Повече информация за съдилищата в Словения може да намерите на официалния уебсайт на Върховния съд на Република Словения.

Връзки по темата

Съдебни органи

Последна актуализация: 02/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт