Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Шотландия

Настоящата страница съдържа описание на някои от специализираните съдилища в Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Промените, въведени от 2007 г. насам в Обединеното кралство, доведоха до развитието на нова единна система за трибуналите. Новата система е все още в процес на развитие. Можете да намерите информация на уебсайта на Службата за трибуналите (Tribunals Service). В Шотландия съществуват също така поредица трибунали, които се занимават с дела по въпроси, компетентността по които им е била предоставена от Лондон. В момента тече процес на реформи, който цели да обедини тяхното ръководство и да опрости структурата им.

Трибунал от първа инстанция (First-tier tribunal) на Обединеното кралство

Трибуналът от първа инстанция на Обединеното кралство представлява трибунал с обща юрисдикция, чиято основна функция е да се произнася по жалби срещу решения на правителството в области, попадащи в юрисдикцията на трибунала. За постигането на определени цели трибуналът притежава юрисдикция на цялата територия на Обединеното кралство, включително и в Шотландия. Трибуналът от първа инстанция е разделен на четири палати, като към него се добавят допълнителни отделения с разширяването на юрисдикцията му. Съществуващите в момента четири палати са:

  • Палата по спорове във връзка със социални обезщетения (Social Entitlement Chamber)
  • Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалните помощи (The Health, Education and Social Care Chamber)
  • Палата по спорове във връзка с военните пенсии и компенсациите за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • Палата по данъчни спорове (tax chamber)

Трибунал от по-горна инстанция (Upper tribunal) на Обединеното кралство

Трибуналът от по-горна инстанция на Обединеното кралство е бил създаден, за да се произнася по жалби от и за изпълнение на решения на трибунала от първа инстанция. Той е компетентен за цялата територия на Обединеното кралство и също е разделен на палати. Трибуналът също така има правомощията да осъществява съдебен контрол по решения или действия, които не могат да бъдат обжалвани.

Трибунали на Шотландия

В Шотландия съществуват около 20 самостоятелни, законово определени трибунали, които са създадени, за да разглеждат жалби срещу широк кръг решения на правителството и държавните органи, взети по делегирани от Лондон правомощия на шотландския парламент и правителство. Всеки трибунал се ръководи от отделен председател и разполага с различни изпълнителни правомощия. Компетентността покрива различни въпроси – от жалби срещу глоби за неправилно паркиране до принудителното лечение и запрещение на пациенти със сериозни психиатрични заболявания.

Жалбите срещу решенията на трибуналите в Шотландия се разглеждат от гражданските съдилища в Шотландия и могат да бъдат поставени пред председателя на Шерифския съд (Sheriffs Principle) и Върховния граждански съд на Шотландия (Court of Session).

Реформа на трибуналите в Шотландия

Шотландското правителство започна реформа на системата на трибуналите в Шотландия. Според закон, който трябва да бъде приет през пролетта на 2013 г., най-висшият съдия на Шотландия – председателят на Върховния граждански съд (Lord President) ще поеме ръководството на обединен шотландски трибунал, който ще се състои от отделение от първа и отделение от втора инстанция подобно на модела, съществуващ в Обединеното кралство, описан по-горе. Отделението от втора инстанция ще разглежда повечето жалби срещу решенията на отделението от първа инстанция, като отнеме тази компетентност от останалите съдилища.

Процес в трибуналите

Като цяло процедурата в трибуналите в Шотландия и Обединеното кралство обикновено е по-опростена отколкото в другите съдилища. Членовете на трибуналите могат да бъдат специалисти или експерти без юридическо образование, например доктори и непрофесионалисти, въпреки че председателстващият е почти винаги с юридическа квалификация.

Административно-правните въпроси (съдебен контрол) в Шотландия се разглеждат от Върховният граждански съд на Шотландия (Court of Session). Поземленият трибунал на Шотландия (Lands Tribunal for Scotland) разглежда въпроси, свързани с освобождаване от или изменение на задължения относно поземлена собственост и въпроси, свързани с обезщетения за принудително отчуждаване.

Специализирани съдилища

В Шотландия, когато дадено дело (гражданско или наказателно) породи конституционни въпроси, произтичащи от споразуменията за делегиране на права в Обединеното кралство (например въпроси, свързани човешки права), то може да бъде отнесено пред Върховния съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom).

Други съдилища са:

Съдът на лорд Лайън (Court of the Lord Lyon) — който разглежда въпроси, свързани с хералдиката

Поземлен съд на Шотландия (Scottish Land Court) — който урежда спорове между наемодатели и наематели.

Връзки по темата

Служба за трибуналите (Tribunals Service), Поземлен трибунал на Шотландия (Lands Tribunal for Scotland), Съдът на лорд Лайън (Court of the Lord Lyon), Поземлен съд на Шотландия (Scottish Land Court), трибунали на Шотландия

Последна актуализация: 06/02/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт