Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Румъния

Настоящата страница ви предоставя информация за специализираните съдилища на Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Специализирани съдилища

Трибунал за непълнолетни лица и семейноправни въпроси Брашов

Трибуналът за непълнолетни лица и семейноправни въпроси със седалище в Брашов разглежда дела, свързани с престъпления, извършени от непълнолетни лица или срещу непълнолетни лица. Преди създаването на този трибунал тези дела бяха разглеждани от Трибунал Брашов.

Специализирани трибунали

Има три специализирани трибунала (бившите търговски трибунали):

 • Специализиран трибунал Клуж;
 • Специализиран трибунал Муреш;
 • Специализиран трибунал Арджеш;

Те разглеждат дела, касаещи професионални лица. За професионално лице се счита всяко лице, ръководещо предприятие.

Военни съдилища

Компетентността на военните съдилища е определена в Наказателно-процесуалния кодекс. Всеки военен съд има статут на военно звено.

Йерархичната организация на военните съдилища е следната:

 • четири военни трибунала (в Букурещ, Клуж-Напока, Яш и Тимишоара);
 • Териториален военен трибунал Букурещ;
 • Воененно-апелативен съд Букурещ;

Военните съдилища работят военни съдии, секретари, архивисти и други служители.

Военни трибунали

В Румъния има четири военни трибунала в следните градове:

 • Букурещ;
 • Клуж-Напока;
 • Яш;
 • Тимишоара.

Като висши съдилища от първа инстанция военните трибунали могат да разглеждат дела, отнасящи се до престъпления срещу отбраната на Румъния (например престъпления срещу военния ред и дисциплина, престъпления, извършени на бойното поле, и др.), или други престъпления, извършени във връзка със служебни задължения от военен персонал до и включително ранг полковник.

Териториален военен трибунал Букурещ

Териториалният военен трибунал разглежда следните дела:

 • Като съд от първа инстанция той разглежда дела, отнасящи се до следните престъпления, извършени във връзка със служебни задължения от офицери до и включително ранг полковник:
 1. определени престъпления срещу живота, телесната неприкосновеност или здравето;
 2. определени престъпления срещу личната свобода;
 3. определени сексуални престъпления;
 4. определени престъпления срещу собствеността;
 5. определени престъпления по служба;
 6. определени престъпления, които възпрепятстват правосъдието;
 7. умишлени престъпления, които водят до смърт или самоубийство на жертвата;
 8. престъпления, свързани с трафик или незаконна употреба на наркотици;
 9. престъпления, свързани с несъстоятелност с измамна цел, ако престъплението е свързано с банковата система.
 • Като касационен съд той разглежда жалби срещу решения, постановени от военни трибунали във връзка с престъпления, преследвани по тъжба на пострадалия, жалби срещу решения по наказателни дела, издадени от военен трибунал във връзка с превантивни мерки, условно освобождаване или предпазни мерки, и жалби срещу решения по наказателни дела, издадени от военен трибунал във връзка с изпълнение на присъди или реабилитация, както и други случаи, изрично предвидени от закона.
 • Регионалният военен трибунал се произнася и по спорове за компетентност между военни трибунали в неговия съдебен район.

Воененно-апелативен съд Букурещ

Военно-апелативният съд разглежда следните дела:

 • като съд от първа инстанция:
 1. престъпления срещу държавната сигурност или срещу мира и човечеството, извършени от военен персонал;
 2. престъпления, извършени от съдии във военен трибунал или регионален военен трибунал или от военни прокурори от военните прокуратури към тези съдилища;
 • като апелативен съд той разглежда жалби срещу решения, постановени от регионален военен трибунал на първа инстанция.
 • като касационен съд той разглежда жалби срещу решения по наказателни дела, постановени от военен трибунал на първа инстанция, с изключение на дела от компетентността на регионален военен трибунал, както и други дела, специално предвидени от закона;
 • той се произнася по спорове за компетентност между регионалните военни трибунали или между военните трибунали и регионалните военни трибунали, или между военни трибунали в границите на териториалната компетентност на различни регионални военни трибунали, както и по други дела, специално предвидени от закона.

Административни съдилища

В Румъния няма административни съдилища. Специални административни отделения в съдилищата имат са компетентни да разглеждат административни дела.

Други специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд се състои от девет съдии, назначени с мандат от девет години, който не може да бъде удължаван или подновяван. Трима съдии се назначават от Камарата на депутатите, трима от Сената и трима от Президента на Румъния. Съдиите на Конституционния съд избират с тайно гласуване председателя на съда за мандат от три години. Конституционният съд заменя една трета от съдиите си на всеки три години.

Съгласно член 146 от Конституцията на Румъния Конституционният съд разполага със следните правомощия:

 • той се произнася относно конституционността на закони преди тяхното обнародване, при сезиране от президента на Румъния, председателя на една от камарите на парламента, правителството, Висшия касационен съд, Народния защитник или най-малко 50 депутати или най-малко 25 сенатори, както и служебно, в случай на инициативи с предложение за преразглеждане на Конституцията;
 • той се произнася относно конституционността на договори при сезиране от председателя на една от камарите на парламента, най-малко 50 депутати или най-малко 25 сенатори;
 • той се произнася относно конституционността на правилника на парламента при сезиране от председателя на една от камарите, парламентарна група, най-малко 50 депутати или най-малко 25 сенатори;
 • той се произнася по възражения за неконституционността на закони и наредби, повдигнати пред съдилища или търговски арбитражи; такова възражение може да бъде повдигнато директно и от Народния защитник;
 • той се произнася по съдебни спорове от конституционно естество между държавни органи, по искане на президента на Румъния, председателя на една от камарите на парламента, министър-председателя или председателя на Висшия магистратски съвет;
 • той упражнява надзор върху спазването на процедурата по избиране на Президент на Румъния и потвърждава изборните резултати;
 • той издава консултативни становища по предложения за отстраняване от длъжност на Президента на Румъния;
 • той установява наличието на обстоятелства, които оправдават нуждата от временно изпълняващ длъжността държавен глава, и докладва констатациите си на парламента и на правителството;
 • той упражнява надзор върху спазването на процедурата по организирането и провеждането на референдум и потвърждава резултатите от него;
 • той проверява дали са спазени условията гражданите да упражнят законодателна инициатива;
 • произнася се по възражения за неконституционността на дадена политическа партия;
 • изпълнява всички други задължения, предвидени в Основния закон относно съда (Закон № 47/1992, публикуван повторно).

Бази данни с правна информация

Следните бази данни с правна информация са достъпни онлайн:

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Връзки по темата

Компетентност на съдилищата — Румъния.

Последна актуализация: 20/03/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт