Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Португалия

Настоящата страница предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдилища от първа инстанция (Tribunais militaresjudiciais de 1.ª instância)

Общите съдилища са съдилища, които разглеждат граждански и наказателни дела и упражняват компетентност по всички дела, които не са предназначени за други съдилища. По правило това са съдилища с обща компетентност.

Също така може да има и съдилища със специфична компетентност (които се занимават с въпроси, определени според приложимия вид производство) и специализирани съдилища, които се занимават със специфични въпроси (независимо от приложимата форма на производството).

Съдилища със специализирана компетентност

Съдилища за наказателни разследвания (Tribunais de Instrução Criminal)

Ролята на тези съдилища е да провеждат наказателни разследвания, да решават дали да продължи работата по случая и да изпълняват съдебни задължения във връзка с разследването.

Съдилища за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни лица (Tribunais de Família e Menores)

Компетентността на съдилищата за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни лица, включва следното:

 • действия, свързани с гражданското състояние на лицата: действия за разделяне на лица и имущество и за развод, както и всички свързани с тях действия, като например инвентаризация и предварителни производства, действия за обявяване на нищожност или анулиране на граждански брак и действия и изпълнителни производства, свързани с издръжка между съпрузи и между бивши съпрузи;
 • действия, свързани с родство: осиновяване, регулиране на упражняването на родителските отговорности и изслушване по въпросите, свързани с това, официално определяне на майчинство и бащинство и изслушване при оспорване на предполагаемо бащинство;
 • действия, свързани със защитата на интересите на изложените на риск непълнолетни лица: издаване на заповеди, свързани с ненавършилите пълнолетие деца, които са жертви на малтретиране, били са изоставени или са изпаднали в нищета или които са в положение, което вероятно излага на опасност тяхното здраве, сигурност, образование и нравственост, или разглеждане и произнасяне по молби за защита на ненавършилите пълнолетие деца срещу злоупотреба с власт в семейството или в институциите, на чиито грижи са поверени.

Трудови съдилища (Tribunais de Trabalho)

Гражданскоправните въпроси в компетенциите на трудовите съдилища включват например:

 • въпроси, свързани с подчинени трудови правоотношения и отношения, установени с цел сключване на трудови договори;
 • въпроси, свързани с трудови злополуки и професионални заболявания;
 • въпроси, възникващи между институциите, предоставящи социална сигурност или семейни помощи и съответните бенефициери, когато се касае до правата, правомощията или правни, регулаторни законови задължения на всяка от страните, без да се засяга компетентността на административните и данъчните съдилища;
 • гражданскоправни въпроси във връзка със стачки.

Търговски съдилища (Tribunais de Comércio)

Търговските съдилища са компетентни по-специално при:

 • производства по несъстоятелност, ако длъжникът е търговско предприятие или ако имуществото на несъстоятелния длъжник включва дружество;
 • действия по обявяване на несъществуване, недействителност и разваляне на учредителен акт и устав;
 • действия за спиране или отмяна на дружествени решения;
 • декларативни действия, в които възражението се отнася до индустриалната собственост, за всички случаи, за които са предвидени разпоредби в Кодекса за индустриалната собственост.

Морски съдилища (Tribunais Marítimos)

Морските съдилища са компетентни по въпроси, свързани с:

 • дължимото обезщетение за вреди, причинени или претърпени от кораби, лодки и други плавателни съдове или в резултат на морската им употреба съгласно общия ред на закона;
 • договори за строителство, ремонт, покупка и продажба на кораби, лодки и други плавателни съдове, при условие че са предназначени за морска употреба;
 • договори за превоз по море или договори за комбиниран или мултимодален транспорт;
 • договори за застраховане на кораби, лодки и други плавателни съдове, предназначени за морски цели, и на техните товари;
 • ипотеки и привилегии по отношение на кораби или лодки, в допълнение към всякакви реални гаранции във връзка с плавателните съдове и техните товари;
 • гражданска отговорност по отношение на замърсяването на морски и други води, попадащи под тяхна юрисдикция.

Съдилища за прилагане на наказанията (Tribunais de Execução de Penas)

Съдилищата за прилагане на наказанията са компетентни по-специално относно:

 • предоставяне на условно освобождаване (liberdade condicional) и решение за неговата отмяна;
 • разглеждане, удължаване и преразглеждане на мярката за сигурност „лишаване от свобода“ на лица, неносещи отговорност (inimputáveis);
 • предоставяне на освобождаване с пробация (liberdade para prova) и решение за неговата отмяна;
 • обявяване на края на наказание лишаване от свобода, на присъда без определен в закона срок (pena relativamente indeterminada) или на мярка за сигурност „интерниране“.

Специализиран съд за интелектуална собственост (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Този съд заседава в Лисабон и е компетентен да се занимава с действия, свързани с авторското право и сродните му права, индустриална собственост, интернет домейни, дружествени и търговски наименования, както и жалби срещу решения, постановени от Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Националния институт за индустриална собственост), Fundação para a Computação Científica Nacional (Фондацията за национален научен анализ) и Instituto dos Registos e do Notariado (Института на регистрите и нотариусите).

Съдилища със специфична компетентност:

Съдилищата със специфична компетентност се занимават с въпроси, определени според приложимия вид производство. Те не са типични съдилища, а по-скоро отделения на окръжните съдилища като граждански отделения (varas cíveis), наказателни отделения (varas criminais), съдийски състави по граждански дела (juízos cíveis), съдийски състави по наказателни дела (juízos criminais), съдийски състави, занимаващи се с граждански дела, свързани с непълнолетни лица (juízos de pequena instância cível), съдийски състави, занимаващи се с наказателни дела, свързани непълнолетни лица (juízos de pequena instância criminal), и съдилища по изпълнението (juízos de execução).

Varas cíveis са компетентни да се занимават с действия за декларативно решение, чиято стойност надхвърля компетенциите на Апелативния съд, където законът предвижда намесата на общия съд.

Varas criminais са компетентни, наред с другото, да се занимават с дела от наказателноправно естество, попадащи в компетенциите на общия съд или на съда със съдебни заседатели.

Juízos cíveis са компетентни да се занимават с производства от гражданскоправно естество, които не попадат в компетентността на varas cíveis или juízos de pequena instância cível. Juízos criminais са компетентни по-специално да се занимават с дела от наказателноправно естество, които не се отнасят за разрешаване до varas criminais или juízos de pequena instância criminal.

Juízos de pequena instância cível са компетентни да се занимават с граждански дела по съкратената процедура (processo sumaríssimo), и граждански дела, които не са предвидени в Гражданско-процесуалния кодекс, които са обхванати от специална процедура и при които решението не подлежи на обикновена процедура по обжалване. Juízos de pequena instância criminal са компетентни по-специално да се занимават с дела, спрямо които се прилага една от трите съкратени процедури (processo sumário, abreviado и sumaríssimo).

Като част от процедурата по принудително изпълнение съдилищата по изпълнението са компетентни да изпълняват задачи, посочени в Гражданско-процесуалния кодекс.

Последна актуализация: 15/11/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.