Национални специализирани съдилища

Холандия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия

Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • районен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд по всички административни спорове,
  • апелативен съд (Gerechtshof): въззивна инстанция по данъчни въпроси,
  • Върховен съд (Hoge Raad): касационна инстанция по данъчни въпроси,
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социалната сигурност,
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социално-икономическото административно право,
  • Отдел по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): въззивна (и последна) инстанция по всички административни спорове, които не са решени от други въззивни инстанции.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Информация за специализираните съдилища (на английски език)

Последна актуализация: 27/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт