Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Холандия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • окръжен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд за всички административни дела
  • апелативен съд (Gerechtshof): апелативен съд за данъчни дела
  • Върховен съд (Hoge Raad): върховен съд за данъчни дела
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): апелативен съд (и съд от последна инстанция) за дела, свързани със социалното осигуряване
  • Апелативен трибунал за търговия и индустрия (College van Beroep voor het bedrijfsleven): апелативен съд (и съд от последна инстанция) по социално-икономическо административно право
  • Департамент за административна съдебна практика на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): апелативен съд (и съд от последна инстанция) за всички административни дела, които не са решени от други апелативни съдилища.

Бази данни с правна информация

Информация може да бъде намерена на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Съдебна система на Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Последна актуализация: 11/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.