Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на специализираните съдилища в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Специализирани съдилища

Специализирани съдилища в системата на общите съдилища

Арбитражен съвет и висш съвет по социално осигуряване

Всички спорове в областта на социалното осигуряване, отнасящи се до членство или задължително осигуряване, осигурителни вноски, глоби за административни нарушения и осигурителни плащания, освен посочените в член 317 или тези по членове 147 и 148 от Кодекса за социално осигуряване (Code des assurances sociales) се решават от Арбитражния съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral des assurances sociales) и подлежат на обжалване пред Висшия съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur des assurances sociales). Решенията, постановени от Арбитражния съвет като последна инстанция, както и решенията на Висшия съвет по социално осигуряване, могат да бъдат обжалвани пред Касационния съд.

Административни съдилища

Административен съд

Освен ако в закона не е предвидено друго, пред Административния съд (Cour Administrative) със седалище в Люксембург могат да се обжалват решенията, постановени от Първоинстанционния административен съд (tribunal administratif) по жалби за отмяна на индивидуални административни актове или актове, издадени във връзка с нормативни административни актове. Като втора инстанция Административният съд също така разглежда във въззивно производство жалбите срещу постановени по административни жалби решения на други административни юрисдикции, чиято компетентност е уредена в специални закони.

Всички адвокати, които имат право да се явяват по дела пред съдилищата на Великото херцогство, имат право да се явяват по дела пред Административния съд; независимо от това, единствено „адвокатите, вписани в списък І“ на таблиците, изготвяни всяка година от съветите на адвокатските колегии имат право да извършват действия по събиране на доказателства и процесуални действия (процесуално представителство).

Пред Административния съд държавата се представлява от пълномощник или от адвокат.

Първоинстанционен административен съд

Първоинстанционният административен съд със седалище в Люксембург разглежда жалбите за липса на компетентност, превишаване и злоупотреба с власт, нарушаване на закона или на процесуалните правила, които имат за цел защитата на частни интереси, срещу всички административни решения, за които в закона и подзаконовите нормативни актове не е предвидено обжалване по друг ред, и срещу всички нормативни административни актове, независимо от органа, който ги е издал. Той разглежда по същество и спорове, свързани с преките данъци и местните данъци и такси..

Решенията на Първоинстанционния административен съд могат да се обжалват пред Административния съд.

Първоинстанционният административен съд разглежда като съд по същество жалбите срещу решенията на директора на Администрацията на преките данъци, в случаите, в които законите в тази област допускат такова обжалване.

Други специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд (Cour Constitutionnelle) се произнася с решения относно съответствието на законите с Конституцията, с изключение на тези, с които се ратифицират договори.

Когато някоя от страните в процеса повдигне пред общ или административен съд въпрос относно съответствието на даден закон с Конституцията, този съд е длъжен да сезира Конституционния съд, освен когато съдът счете, че: а) за решаването на конкретното дело не е необходимо решение по повдигнатия въпрос; б) въпросът е лишен от основание; в) Конституционният съд вече се е произнесъл с по въпрос със същото съдържание.

Съставът на Конституционния съд включва председателя на Върховния съд, председателя на Административния съд, двама членове на Касационния съд и петима магистрати, назначени от Великия херцог след съвместно становище на Върховния съд и Административния съд. Конституционният съд заседава в състав от петима магистрати.

Бази данни с правна информация по тази материя

Вж. също раздела за юрисдикциите на уебсайта на Министерство на правосъдието.

Достъпът до базите данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Вж. също уебсайта на Арбитражния съвет и висшия съвет по социално осигуряване.

Вж. също уебсайта на Административните съдилища.

Вж. също уебсайта на Конституционния съд.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 27/03/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт