Национални специализирани съдилища

Литва

Настоящата страница съдържа информация относно специализираните съдилища в Литва.

Съдържание, предоставено от
Литва

Специализирани съдилища

Конституционният съд на Република Литва (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) гарантира върховенството на Конституцията в рамките на правната система. Той се произнася по въпроси на конституционното правосъдие чрез разглеждане на това дали законите и други законодателни актове, приемани от парламента, са в съответствие с Конституцията, и дали актовете, приемани от президента или правителството на Републиката, са в съответствие с Конституцията и законодателството.

Административни съдилища

В Литва съществуват шест административни съдилища:

  • Върховен административен съд на Литва (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas)
  • Пет окръжни административни съдилища

Върховен административен съд

Върховният административен съд (Vyriausiasis administracinis teismas) е съдът от първа и последна инстанция по административни дела, разпределени в съответствие с неговата компетентност по закон. Той разглежда жалби срещу решения, постановления и нареждания на окръжните административни съдилища и срещу решения на районните съдилища по дела, включващи административни нарушения.

Върховният административен съд също разглежда молби за възобновяване на приключени административни дела, включително дела, включващи административни нарушения в областите, предвидени по закон. Върховният административен съд е развил уеднаквена практика за тълкуването и прилагането на законите и други законодателни актове.

Окръжни административни съдилища

Окръжните административни съдилища са съдилища със специална компетентност. Тяхната функция е да разглеждат жалби (петиции) относно административни дейности и прояви на действие или бездействие (неизпълнение на задължения) от страна на субекти в публичната и вътрешната администрация.

Окръжните административни съдилища разглеждат спорове в областта на публичната администрация и се занимават с въпроси, свързани със законосъобразността на регулаторни административни актове, данъчни спорове и т.н.

Преди прибягване към административен съд, отделни правни действия или дейности, предприети от субекти на публичната администрация, могат да се оспорват в досъдебната фаза. При такива случаи споровете се разглеждат от общински комисии за спорове в областта на публичната администрация; районни комисии за административни спорове и главната комисия за административни спорове (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Последна актуализация: 18/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт