Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Италия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Специализирани съдилища

Член 102 от Конституцията забранява създаването на нови „извънредни или специални“ съдилища. В рамките на обикновените съдилища обаче могат да се създават отделения, специализирани в определени материи, като съдиите в този съд се подпомагат от граждани, които не са професионални съдии (напр. специализираните аграрни отделения).

В член 103 от Конституцията също така се предвиждат редица специални съдилища, включително административни съдилища, Сметната палата и военни съдилища, които са съществували преди влизането в сила на Конституцията.

Военните съдилища (tribunali militari), които имат юрисдикция за разглеждане на военни престъпления, извършени от членове на въоръжените сили, са отделени от обикновената съдебна система и се администрират от свой автономен орган, наречен Върховен съвет на военната магистратура (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Административни съдилища

Административните съдилища разглеждат спорове между частни страни и обществени органи относно решения, взети от публичната администрация.

Административните съдилища решават дали дадена административна мярка е предприета правилно; те не разглеждат целесъобразността на мярката. С молба до административен съд се отправя искане до съда да отмени дадена административна мярка на основание нейната неправомерност поради липса на правомощие (incompetenza), нарушение на закона (violazione di legge) или злоупотреба с правомощия (eccesso di potere).

По принцип критерият, който разграничава юрисдикцията на съдилищата с обикновена юрисдикция и юрисдикцията на административните съдилища, е естеството на щетата, предмет на иска, а именно дали административната мярка нарушава право (diritto soggettivo) или само легитимен интерес (interesse legittimo): административните съдилища разглеждат дела, свързани с легитимни интереси, въпреки че съществуват и някои други области, в които те имат изключителна юрисдикция.

Автономният орган на административните съдилища е Председателският съвет на административната съдебна власт (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Регионалните административни съдилища (tribunali amministrativi regionali) са първоинстанционни съдилища;
  • Държавният съвет (Consiglio di Stato) е апелативен съд.

Сметната палата и данъчните трибунали имат юрисдикция по административни дела в определени области.

Сметната палата (Corte dei Conti) се състои от съдии и прокурори, които са специализирани в областта на счетоводството. Разследванията се извършват от Службата на главния прокурор (Ufficio del procuratore generale), която е част от Сметната палата. В резултат на проведената наскоро реформа Сметната палата вече има независими регионални отделения (sezioni regionali), които изпълняват решения и имат одиторски функции в своите области.

Автономният орган на Сметната палата е Председателският съвет (Consiglio di Presidenza).

Съдебната палата има правомощия да:

  • проверява предварително съответствието със закона на група мерки, предприети от правителството и от други публични органи
  • прави преглед на финансовото управление и на активите на публичните администрации
  • взема решения по въпроси, свързани с публичните сметки, пенсии и с отговорността на държавните служители.

Данъчните трибунали (commissioni tributarie) имат юрисдикция по данъчни въпроси.

Бази данни с правна информация

На уебсайта на военните съдилища можете да намерите исторически бележки и информация относно производствата. Също така там са публикувани основните исторически дела, свързани с военни престъпления.

Уебсайтът на регионалните административни съдилища и Държавния съвет предлага безплатен достъп до графика на заседанията и до пълния текст на решенията и постановленията в спорове между публични органи и частни страни във връзка с мерки, предприети от публичната администрация.

Поради съображения, свързани със за защитата на личните данни, търсенето в неприключили дела подлежи на определени ограничения.

Основните решения на Сметната палата се публикуват на нейния уебсайт и могат да се ползват за справка безплатно.

Уебсайтът на Сметната палата също така служи като портал за регионалните отделения на Палатата и предоставя подробна информация за тяхната роля и функциониране.

Наименование и интернет адрес на базата данни

Последна актуализация: 02/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт