Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Германия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Специализирани съдилища

Съдилища по трудовоправни спорове

Съдилищата по трудовоправни спорове решават основно трудовоправни спорове, произтичащи от договорни отношения между служители и работодатели (индивидуално трудово право). Те също разглеждат спорове между страни по колективен трудов договор, като синдикални организации и организации на работодателите (колективно трудово право).

Съдилищата по трудовоправни спорове са първоинстанционни съдилища (като съдилища на федералните провинции (Länder). Делата се гледат в състави от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии, единият представляващ служителите, а другият — работодателите. Някои решения, които не са част от устното производство, се вземат от председателя без участието на непрофесионалните съдии.

Областните съдилища по трудовоправни спорове (Landesarbeitsgerichte, които също са съдилища на федералните провинции) са компетентни да разглеждат въззивни и ревизионни жалби срещу решенията на съдилищата по трудовоправни спорове. Делата в тези съдилища също се гледат в състави от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии, единият представляващ служителите, а другият — работодателите.

Решенията на последна инстанция се вземат от Федералния съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht), който гледа делата в състав от председател, двама допълнителни професионални съдии и двама непрофесионални съдии (единият представляващ служителите, а другият — работодателите).

Административни съдилища

Три различни клона на съдебната система са компетентни да разглеждат административни спорове: административните съдилища, съдилищата по социалноосигурителни спорове и финансовите съдилища. Важна характеристика на административните съдилища и на съдилищата по социалноосигурителни спорове и финансовите съдилища е, че те прилагат принципа на административното начало (Amtsermittlung). В съответствие с него съдилищата трябва да проверят фактите по делото по собствена инициатива (т.е. не само по искане на страните и без да са задължени от представените от тях доказателства). Това се дължи на факта, че фактическата точност на решението по делото засяга обществения интерес.

Административни съдилища

Административните съдилища действат на триинстанционен принцип.

  1. Първа инстанция са областните административни съдилища (Verwaltungsgerichte).
  2. Втора инстанция са висшите областни административни съдилища за всяка федерална провинция (наричани Oberverwaltungsgericht или Verwaltungsgerichtshof).
  3. Най-горната инстанция е Федералният административен съд (Bundesverwaltungsgericht).

Областните административни съдилища обикновено са съдилища от първа инстанция. Висшите областни административни съдилища основно са въззивни съдилища, които разглеждат решенията на съдилищата от първа инстанция от правна и фактическа гледна точка. С много малки изключения Федералният административен съд е ревизионен съд, който разглежда само правни въпроси (Revision).

Административните съдилища по принцип са компетентни по всички спорове между администрации и частни лица за правилното прилагане на административните закони и актове. Но обикновените съдилища стават компетентни (на мястото на административните съдилища), когато делото включва участието на администрацията в икономиката в обхвата на гражданското право (действайки като частно предприятие) и за всички спорове, произтичащи от такива дейности. Освен това, спорове, които са отнесени по закон към обикновените съдилища, съдилищата по социалноосигурителни спорове или финансовите съдилища, са освободени от общата административна юрисдикция.

По принцип, решенията в административните съдилища се вземат от съдебен състав. Областните административни съдилища са съставени от трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии. Висшите областни административни съдилища обикновено са съставени от трима професионални съдии. Федералният административен съд се състои от петима професионални съдии. Но в областните административни съдилища делата могат да се гледат и от един съдия.

Съдилища по социалноосигурителни спорове

Както административните съдилища, така и съдилищата по социалноосигурителни спорове действат на триинстанционен принцип, като на всяка инстанция съответства група от правомощия. Освен съда по социалноосигурителни спорове (Sozialgericht) в ролята на съд от първа инстанция, има областен съд по социалноосигурителни спорове (Landessozialgericht) за всяка федерална провинция, който действа в качеството на въззивен съд, и Федерален съд по социалноосигурителни спорове (Bundessozialgericht), който действа в качеството на върховен ревизионен съд по жалби по правни въпроси (Revision).

Съдилищата по социалноосигурителни спорове са основно компетентни да разглеждат спорове по въпроси на социалната сигурност (пенсии, осигуряване за злополука и болест и осигуряване за оздравителни грижи), осигуряване за безработица и социални грижи. В съдилищата по социалноосигурителните спорове по принцип решенията също се вземат от съдебен състав. Съдът по социалноосигурителни спорове се състои от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии. Областният съд по социалноосигурителни спорове и Федералният съд по социалноосигурителни спорове се състоят от трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии.

Финансови съдилища

Финансовата юрисдикция се състои от финансовите съдилища от първа инстанция и Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof), който действа в ролята на върховен ревизионен съд единствено по правни въпроси (Revision). Компетентността на финансовите съдилища обхваща основно спорове по публични налози, данъци и мита. Финансовите съдилища се състоят от трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии. Федералният финансов съд се състои от петима професионални съдии. Във финансовите съдилища делата могат да се гледат и от един съдия.

Други специализирани съдилища

Федерален конституционен съд

Федералният конституционен съд (Bundesverfassungsgericht) упражнява компетентност по конституционни въпроси на федерално равнище. Неговите решения се основават на конституционното право (Grundgesetz). Повечето от производствата пред Федералния конституционен съд са конституционни жалби. Те се подават от граждани, твърдящи, че техните основни права са били нарушени чрез съдебно решение, административен акт или законодателен акт. Конституционната жалба е допустима само ако производствата пред всички други компетентни съдилища вече са се провели (т.е. взето е решение на последна инстанция или по изключение е възможно подаването на конституционна жалба директно срещу законодателен акт).

Съществуват няколко други видове производства. Те включват, в частност, абстрактен и конкретен съдебен контрол на конституционосъобразността на законите и процедури за проверка дали конституционните институции не са действали извън своята сфера на компетентност. Някои решения на Федералния конституционен съд могат да придобият правна сила. Съдът има две отделения (Senate), като всяко от тях се състои от осем съдии. Съдът заседава в състави, във всеки от които има по трима съдии, или в отделение, предимно без устни изслушвания.

Областни конституционни съдилища (Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe)

Областните конституционни съдилища са конституционните съдилища на съответната федерална провинция. Те разглеждат предимно конституционни спорове във връзка с правото на федералните провинции (Landesrecht), което определя и техния състав, административни процедури и компетентност.

Връзки по темата

Федерален съд по трудовоправни спорове

Федерален административен съд

Федерален съд по социалноосигурителни спорове

Федерален финансов съд

Федерален конституционен съд

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт