Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Финландия

Този раздел ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Специализирани съдилища

Във Финландия съществуват специализирани съдилища, чиито правомощия се уреждат в отделни закони. Специализираните съдилища са създадени, за да разглеждат дела, които не могат да бъдат разглеждани от общите или административните съдилища, тъй като изискват специални експертни знания. Съставът на специализираните съдилища обикновено отразява експертните знания, отнасящи се до съответната област. Специализирани съдилища са:

  • Трудовоправният съд
  • Пазарният съд
  • Съдът по социално осигуряване и
  • Висшият съд по импийчмънт

Трудовоправен съд

Трудовоправният съд разглежда и урежда спорове съгласно предвиденото в Закона за трудовите договори, Закона за договорите на служителите на държавната администрация, Закона за договорите на служителите на общинската публична администрация и закона, уреждащ договорите на държавните служители, заемащи длъжности в Евангелската лутеранска църква. Той също така разглежда спорове, свързани с договорите на държавни служители и с колективни трудови договори на други служители/работници.

Пазарен съд

Пазарният съд разглежда въпроси, попадащи в приложното поле на Закона за защита на потребителите, Закона за омбудсмана за защита на потребителите и Закона за пазарите на ценни книжа. Той също така разглежда спорове относно пазарните и договорните условия, попадащи в обхвата на Закона за споразуменията между кредитните институции и предприемачите, както и нарушения на Закона против ограниченията на конкуренцията.

Съд по социално осигуряване

Съдът по социално осигуряване е специализиран съд по административни дела. Той е разглежда въпроси, свързани със сигурността на доходите, които попадат в областта на неговата компетентност. Той разглежда, наред с други дела, спорове, произтичащи от различни видове социално осигуряване при заболяване и злополука, както и жалби срещу решения, взети от Апелативния съвет по пенсиите, Апелативния съвет по социално осигуряване при злополуки, Апелативния съвет по социално осигуряване и Апелативния съвет по безработица.

Висш съд по импийчмънт

Висшият съд по импийчмънт е специализиран съд, който разглежда дела по обвинения, повдигнати срещу незаконосъобразно поведение на членове на финландското правителство, съдии от Върховния съд и от Върховния административен съд и някои висши държавни служители. Висшия съд по импийчмънт се свиква само, когато това е необходимо.

Допълнителна информация

Уебсайтът на финландските съдилища съдържа информация за съдебната система на Финландия. Той представлява универсален портал, предоставящ информация за съдилища, прокурори, съдебно-изпълнителни органи и правна помощ .

Той включва например най-новата съдебна практика на апелативните съдилища и на административните съдилища, както и връзки към уебсайтовете на всички съдилища.

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт