Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Англия и Уелс

Настоящата страница ви предоставя информация за някои от специализираните съдилища в Англия и Уелс, включително и за трибуналите.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Административни съдилища

Последните промени в Обединеното кралство доведоха до създаването на нова единна система за трибуналите. Подробна информация относно трибуналите може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).Трибунал от първа инстанция

Трибуналът от първа инстанция представлява съд с обща компетентност. Неговата основна функция е разглеждането на жалби срещу решения на правителството в области, попадащи в компетентността на трибунала. За някои цели, трибуналът притежава компетентност на цялата територия на Обединеното кралство. Трибуналът от първа инстанция е разделен на шест камари:

 • Камара по спорове във връзка със социални обезщетения (The Social Entitlement Chamber)
 • Камара по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ (The Health Education and Social Care Chamber)
 • Камара по спорове във връзка с военни пенсии и компенсации за въоръжените сили (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Камара по данъчни спорове (The Tax Chamber).
 • Обща регулаторна камара (General Regulatory Chamber)
 • Камара по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Immigration and Asylum Chamber)

Планира се създаването на седма Камара по спорове във връзка с поземлената собственост и жилищата (Land Property and Housing Chamber).

Трибунал от по-горна инстанция

Трибуналът от по-горна инстанция е създаден, за да разглежда жалби срещу решения на трибунала от първа инстанция. Той е компетентен на цялата територия на Обединеното кралство и също е разделен на камари. Трибуналът също така има правомощия да разглежда съдебни производства по преразглеждане, които са му прехвърлени от Висшия съд. Понастоящем съществуват четири камари, които са:

 • Камара по обжалване на административни спорове (The Administrative Appeals Chamber)
 • Камара по поземлени спорове (The Lands Chamber)
 • Данъчна и финансова камара (The Tax and Chancery Chamber)
 • Камара за въпроси, свързани с убежището и имиграцията (Immigration and Asylum Chamber)

Трибунали и апелативни трибунали по трудови спорове

Трибуналът по трудови спорове и апелативният трибунал по трудови спорове съществуват отделно от трибуналите от първа и по-горна инстанция, въпреки че съществуват близки връзки между тях.

Общо взето, съществува тенденция процедурата в трибуналите да бъде по-малко официална, отколкото в другите съдилища. Членовете на трибуналите могат да включват лица, които не са специалисти в областта на правото или вещи лица като лекари, и непрофесионалисти, въпреки че председателят почти винаги е лице, притежаващо необходимия правен ценз.

В Англия и Уелс работата на Административния съд включва компетентност по административно право на територията на цяла Англия и Уелс, както и компетентност за надзорна дейност над всички съдилища и трибунали от по-ниска инстанция.

Специализирани съдилища

В Англия и Уелс съществуват редица специализирани съдилища:

 • В Съдилищата на съдебните лекари (Coroners' Courts), съдебният лекар (понякога заедно със съдебни заседатели) разследва причините за настъпването на жестока, противоестествена и подозрителна смърт, както и при настъпване на внезапна смърт, когато причината за настъпване на смъртта не е известна.
 • Съд за настойничество и попечителство (Court of Protection) взима решения във връзка с имотите и вещите, здравната осигуровка и личното благосъстояние на възрастни (както и на деца в единични случаи), които са недееспособни. Съдът също така има правомощия да взима решения за това дали някой е дееспособен да вземе конкретно решение. Това е съд, в който всички производства се записват и който може да установява прецеденти.
 • Във Военните съдилища (Courts Martial) се завеждат дела, предмет на военното право, срещу членове на въоръжените сили.
 • В Църковните съдилища (Ecclesiastical Courts) се взимат решения по дела, свързани с Църквата на Англия, както и с църковното право.

Полезни връзки

Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Последна актуализация: 30/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт