Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В Република Кипър функционират следните специализирани съдилища:

Специализирани съдилища

Административен съд (Διοικητικό Δικαστήριο)

Административният съд разполага с изключителна компетентност да разглежда на първа инстанция жалби по член 146 от Конституцията срещу всяко решение, действие или бездействие на лица или органи, упражняващи административни правомощия. Административният съд може да отмени всеки подлежащ на принудително изпълнение административен акт, приет в нарушение на предоставените правомощия или при злоупотреба с власт, или който противоречи на закона или Конституцията. Когато обжалването се отнася до данъчни въпроси или международно охранително производство, съдът може измени изцяло или частично съответното решение или акт.

Съдилища по семейни дела

От изключителната компетентност на съда по семейни дела е да разглежда искови молби за развод, упражняване на родителски права върху деца, издръжка и имуществени спорове между съпрузи, които са членове на гръцката православна църква.

Ако страните принадлежат към някоя от останалите религиозни групи в Кипър, а именно: арменци, маронити или римокатолици, компетентен по горепосочените дела е Съдът по семейни дела за религиозните групи.

Функционират три съдилища по семейни дела — едно за района на Никозия и Кирения, едно за района на Лимасол и Пафос и едно за района на Ларнака и Фамагуста. Освен това функционира един Съд по семейни дела за религиозните групи за територията на цялата държава Кипър със седалище в Никозия.

Делата, по които е сезиран съдът по семейни дела, се разглеждат от един съдия, с изключение на исковите молби за развод, които се разглеждат от състав, включващ трима съдии.

Трибунал по трудови спорове

От изключителната компетентност на трибунала по трудови спорове е да разглежда всички трудови спорове, произтичащи от прекратяване на трудови правоотношения, например във връзка с изплащането на обезщетение за незаконно уволнение (освен в случаите, в които исканата сума надвишава равностойността на работната заплата за две години, като в този случай компетентността се предоставя на районния съд), обезщетение за неспазено предизвестие, обезщетения при уволнения и искове, произтичащи от трудовия договор, каквито са исковете за неизплатени работни заплати, годишен отпуск, тринадесетазаплата или допълнителни възнаграждения. Той също така е компетентен да разглежда всички граждански искове, предявявани на основание Закона за закрила на майчинството (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), дела за неравнопоставено третиране и сексуален тормоз на работното място и спорове между пенсионни фондове (Ταμεία Πρόνοιας) и техните членове.

Трибуналът по трудови спорове разглежда делата в състав от председател или съдия, който е член на Съдебната служба на републиката (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), и двама непрофесионални членове, назначени по препоръка на представителите на работодателите и представителите на работниците. Непрофесионалните членове имат изцяло консултативна роля.

Понастоящем в Кипър функционират три трибунала по трудови спорове със седалища в Никозия, Лимасол и Ларнака.

Трибунал за регулиране на наемните цени

Трибуналът за регулиране на наемните цени е компетентен да разглежда дела за възстановяване на владение върху отдаден под наем имот, определяне на справедливи наемни цени и всички други свързани или допълнителни въпроси.

В състава на всеки трибунал за регулиране на наемните цени влизат председател, който е представител на съдебната власт, и други двама членове, предложени от представители на наемателите и наемодателите. Тези членове имат изцяло консултативна роля. Трибуналът има две камари.

Военен съд

Военният съд е компетентен да разглежда дела за престъпления, извършени от военен персонал в нарушение на Военния наказателен кодекс (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Закона за националната гвардия (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Наказателния кодекс (Ποινικός Κώδικας) или всеки друг закон, независимо от постановената присъда. По изключение във Военния съд могат също така да се завеждат дела и срещу частни лица, когато това е предвидено в разпоредбите на Военния наказателен кодекс или който и да било друг закон.

Ако обвиняемият има чин полковник или по-висок чин, съставът на Военния съд е същият като състава на Съда по наказателни дела.

Председателят на съда е съдия, който е член на Съдебната служба на републиката. Освен това участват двама непрофесионални съдии, които са военни и са назначени от Висшия съдебен съвет.

Юридически бази данни

Все още няма официална юридическа база данни. Съществуват няколко частни бази данни с правна информация, някои от които предлагат абонаментни услуги, а други предоставят безплатен достъп.

Те съдържат информация относно съдебни решения и първичното законодателство.

Последна актуализация: 22/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.