Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални специализирани съдилища

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Специализираните съдилища са съдилищата за простъпки, търговските съдилища и административните съдилища в качеството им на съдилища от първа инстанция, и Висшият съд за простъпки на Република Хърватия, Висшият търговски съд на Република Хърватия и Висшият административен съд на Република Хърватия в качеството им на апелативни съдилища.

Различни области на правораздавателна компетентност:

Съдилища за простъпки — по силата на Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата бяха създадени 61 съдилища за простъпки. Съдилищата за простъпки се произнасят като първа инстанция по нарушения, свързани с пътната безопасност, икономиката и обществения ред.

Законът все още е в сила, но ще бъде отменен на 1 юли 2015 г., когато ще влязат в сила разпоредбите наЗакона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN 128/14).

Търговски съдилища — в Република Хърватия съществуват седем търговски съдилища (в Загреб, Сплит, Риека, Осиек, Биеловар, Вараздин, Задар), които се произнасят по спорове между дружества и по искания за учредяване или прекратяване на дружества, поддържат съдебни регистри на дружествата, провеждат производства по признаване на чуждестранни съдебни решения и на арбитражни решения по търговски спорове, провеждат производства по несъстоятелност и предоставят международна правна помощ, като събират доказателства по търговски дела и извършват други дейности.

Административни съдилища — в Република Хърватия съществуват четири административни съдилища — в Загреб, Сплит, Риека и Осиек. Тези съдилища се произнасят по жалби срещу индивидуални административни актове на публичноправни органи, жалби срещу действия на публичноправни органи, жалби срещу неспазването на задължение за издаване на индивидуални административни актове и жалби срещу административни споразумения и изпълнението на административни споразумения.

Висшият съд за простъпки на Република Хърватия, Висшият търговски съд на Република Хърватия и Висшият административен съд на Република Хърватия, чиито седалища са в Загреб, се произнасят като втора инстанция по жалби срещу решения на съдилищата за простъпки, търговските и административните съдилища в Хърватия.

Съдилища за простъпки

 1. произнасят се като първа инстанция по леки нарушения, освен в случаите, в които законът предвижда производството за простъпки да се извършва от друг орган,
 2. предоставят международна правна помощ в производства в рамките на тяхната компетентност и извършват други предвидени в закона дейности.

Съдилища за простъпки PDF (274 Kb) hr

Търговски съдилища

В допълнение към компетентността, предвидена в други закони, търговските съдилища:

 1. са компетентни в областта на вписванията и поддържат съдебни регистри,
 2. се произнасят по вписването в Регистъра на корабите и яхтите в сферите на компетентност на търговските съдилища съгласно Кодекса на морското корабоплаване, по ограничаването на отговорността на собствениците на кораби и по жалби срещу окончателното разпределение на щетите, считащи се за обща авария, освен ако в закон не е предвидено друго за определен вид дела,
 3. се произнасят по заявления във връзка с учредяване, осъществяване на дейност и прекратяване на дружества,
 4. се произнасят в рамките на охранителни производства, предвидени в Закона за дружествата,
 5. провеждат производства за признаване на чуждестранни съдебни решения, както и на арбитражни решения по търговски спорове,
 6. извършват действия за обезпечаване на доказателства в производствата от тяхната компетентност,
 7. налагат обезпечителни мерки в производства и във връзка с производства, попадащи в тяхната компетентност,
 8. постановяват решения по молби за откриване на производство по несъстоятелност и провеждат производства по несъстоятелност,
 9. предоставят международна правна помощ, като събират доказателства по търговски дела,
 10. изпълняват други функции, предвидени по закон.

Търговски съдилища PDF (192 Kb) hr

Моля, имайте предвид, че на 1 април 2015 г. ще започне да функционира нова мрежа от общински (районни) и търговски съдилища, която ще се състои от 24 общински (районни) съдилища и 8 търговски съдилища. На 1 юли 2015 г. ще започне да функционира нова мрежа от 22 съдилища за простъпки. Тяхната правна уредба е предвидена в Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN 128/14)
Предоставената тук информация е актуална и точна, но ще бъде отново актуализирана след 1 април 2015 г. или след 1 юли 2015 г.

Административни съдилища

 1. произнасят се по жалби срещу индивидуални административни актове на публичноправни органи,
 2. произнасят се по жалби срещу действия на публичноправни органи,
 3. произнасят се по жалби срещу неспазването на задължение за издаване на индивидуални административни актове или неизпълнение на задължение от страна на публичноправен орган за предприемане на действия в рамките на законоустановения срок,
 4. произнасят се по жалби срещу административни споразумения и изпълнението на административни споразумения,
 5. произнасят се в други случаи, предвидени по закон.

Административни съдилища PDF (180 Kb) hr

Висш съд за простъпки на Република Хърватия

 1. произнася се по жалби срещу решения на съдилищата за простъпки и органите на държавната администрация, действащи като първа инстанция в производства за простъпки, и по жалби срещу решенията на други органи, когато това е предвидено в специален закон,
 2. произнася се по спорове за подсъдност между съдилищата за простъпки,
 3. произнася се по извънредни средства за правна защита срещу окончателни и задължителни решения във връзка с нарушения, когато това е предвидено в специален закон,
 4. изпълнява други функции, предвидени по закон.

Висш съд за простъпки на Република Хърватия
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Телефон: +385 1 480 75 10
Факс: +385 1 461 12 91
Електронна поща: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Висш търговски съд на Република Хърватия

 1. произнася се по жалби срещу решения, постановени на първа инстанция от търговските съдилища,
 2. решава спорове за местна подсъдност между търговските съдилища и се произнася по прехвърлянето на компетентност между търговските съдилища,
 3. изпълнява други функции, предвидени по закон.

Висш търговски съд на Република Хърватия
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Телефон: +385 1 489 68 88
Факс: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Висш административен съд на Република Хърватия

 1. произнася се по жалби срещу решения и обжалваеми определения и разпореждания на административните съдилища,
 2. произнася се по законосъобразността на общите административни актове,
 3. произнася се по спорове за подсъдност между административни съдилища,
 4. произнася се в други случаи, предвидени по закон.

Висш административен съд на Република Хърватия
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Телефон: +385 1 480 78 00
Факс: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Последна актуализация: 20/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт