Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Slovenien

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar

Enligt artikel 98 i lagen om domstolar utgörs de allmänna domstolarna i Slovenien av

 • Lokala domstolar (Okrajno sodišče).
 • Distriktsdomstolar (Okrožno sodišče).
 • Appellationsdomstolar (Višje sodišče).
 • Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče) (nedan kallad högsta domstolen).

Specialdomstolar, som inrättats genom en särskild stadga, ska uppfylla följande krav om inget annat fastställs i stadgan:

 • Den lokala domstolens ställning: förstainstansdomstolar med en högre specialdomstol som besvärsinstans.
 • Appellationsdomstolens ställning: andrainstansdomstolar som avgör överklaganden av beslut som fattats av specialdomstolar i första instans.
 • Appellationsdomstolens ställning: förstainstansdomstolar med högsta domstolen som besvärsinstans.

Lokala domstolars behörighet

Enligt artikel 99 i lagen om domstolar är lokala domstolar behöriga i följande typer av mål:

Straffrättsliga ärenden

 1. Att i första instans döma brott som bestraffas med böter eller upp till tre års fängelse, utom när det gäller brott mot heder och rykte som har begåtts av media via radio, TV eller andra former av offentlig information.
 2. Att utreda brott enligt ovan.
 3. Att utföra annat som fastställs i stadgan.

Civilrättsliga ärenden

Att i första instans döma eller besluta när det gäller följande:

 1. I civilrättsliga ärenden i enlighet med civilprocesslagen.
 2. I ärenden som rör arv och andra otvistiga mål samt fastighetsregistret.
 3. I ärenden som rör verkställighet och säkerställande, om inget annat fastställs i stadgan.

Övriga ärenden

Att döma eller besluta i andra ärenden som fastställs i stadgan.

Rättshjälp

Att behandla frågor som rör rättshjälp där andra domstolar inte har någon lagstadgad behörighet.

Distriktsdomstolars behörighet

Enligt artikel 101 i domstolsstadgan har Sloveniens distriktsdomstolar behörighet inom följande områden:

Straffrättsliga ärenden

 1. Att i första instans döma brott som inte faller under lokala domstolars behörighet.
 2. Att genomföra en undersökning eller undersökande åtgärder rörande brott (enligt punkt 1 ovan).
 3. Att genomföra förberedande förhandlingar och döma i första instans när det gäller brott som har begåtts av minderåriga.
 4. Att i första instans besluta om verkställighet av brottmålsdomar som har utfärdats av utländska domstolar.
 5. Att verkställa brottmålsdomar (från punkterna 1, 3 och 4 ovan) samt verkställa lokala domstolars brottmålsdomar.
 6. Att besluta om tillstånd när det gäller intrång i mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
 7. Att nå beslut inom ramen för en nämnd utanför rättegång (även i straffrättsliga ärenden som faller under lokala domstolars behörighet).
 8. Att utföra annat som fastställs i stadgan.
 9. Att utöva tillsyn för att se till att fångar behandlas lagligt och korrekt samt utöva tillsyn över häktade personer.

Särskilda avdelningar vid (distrikts)domstolar handlägger mer komplicerade mål rörande organiserad och ekonomisk brottslighet, terrorism, korruption och liknande brott. Dessa är behöriga enligt punkterna 1, 2, 3, 6, 7 och 8.

Civilrättsliga ärenden

Att döma och besluta i civilrättsliga ärenden i första instans enligt följande:

 1. I civilrättsliga ärenden i enlighet med civilprocesslagen.
 2. Erkännande av beslut som fattats av utländska domstolar.
 3. I ärenden som rör tvångsförlikning, konkurs och likvidation när detta ligger inom domstolens behörighet samt relaterade tvister.
 4. I tvister som rör immaterialrätt.
 5. Om förslag att utfärda interimsåtgärder som har inkommit innan en tvist inleddes, där domstolen måste besluta i enlighet med bestämmelserna om ekonomiska tvister eller i ärenden där man har enats om att det föreligger behörighet för skiljedomar.
 6. I otvistiga mål där parterna är rörelsedrivande bolag, partner eller aktieägare och ledamöter i rörelsedrivande bolags organ, för vilka bolagsrätt måste tillämpas.

Distriktsdomstolar har även behörighet när det gäller följande:

 • Att administrera handelsregistret.
 • Att döma eller besluta i andra ärenden, om detta fastställs i stadgan.
 • Att behandla frågor som rör rättshjälp i de ärenden som anges under punkterna 1, 2, 3 och 4 ovan.
 • Att tillhandahålla internationell rättshjälp.

Appellationsdomstolar

Enligt artikel 104 i lagen om domstolar är högre domstolar behöriga i följande typer av mål:

 1. Att döma eller besluta i andra instans om överklaganden av beslut som har fattats av lokala domstolar och distriktsdomstolar inom deras territorium.
 2. Att besluta i behörighetstvister mellan lokala domstolar eller distriktsdomstolar inom deras territorium samt om överföring av behörighet till en annan lokal domstol eller distriktsdomstol inom deras territorium.
 3. Att utföra annat som fastställs i stadgan.

Rättsdatabaser

Databasens namn och webbadress

Sloveniens domstolsväsen

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Från Sloveniens domstolsväsen har man tillgång till flera olika databaser. Några exempel:

 • Sloveniens domstolsväsen.
 • Domstolsförvaltningen.
 • Offentliga register (fastighetsregister, domstolsregister).

Länkar

Rättsliga myndigheter

Senaste uppdatering: 02/11/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.