Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Luxemburg

I följande avsnitt finns information om allmänna domstolar i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

Domstolarna ska enligt författningen utöva den dömande makten och endast tillämpa allmänna och lokala beslut och förordningar om de är förenliga med lagstiftningen.

Allmänna domstolar

Högsta domstolen

Högsta domstolen är högsta instans i rättssystemet. Den består av en kassationsdomstol (cour de cassation) och en appellationsdomstol (cour d'appel) samt en åklagarmyndighet.

Kassationsdomstolen sammanträder med fem domare och avgör framför allt mål om upphävande eller ogiltigförklaring av avgöranden som meddelats av appellationsdomstolens olika avdelningar och domar i sista instans. Det råder advokattvång.

Appellationsdomstolen består av tio avdelningar som sammanträder med tre domare. Den prövar tvistemål, handelsmål och brottmål samt mål som har avgjorts av arbetsdomstolarna i Luxemburgs två domstolsdistrikt. Advokattvång råder i samtliga ärenden, utom i brottmål och vid ansökningar om interimistiska åtgärder. Appellationsdomstolens brottmålsavdelning prövar överklagade brottmålsdomar från distriktsdomstolarna. Denna avdelning sammanträder med fem domare.

Distriktsdomstolar

Landet är indelat i två domstolsdistrikt, med en distriktsdomstol i Luxemburg och en i Diekirch.

De båda distriktsdomstolarna består av avdelningar som sammanträder med tre domare. Vid varje distriktsdomstol finns en åklagarmyndighet med en allmän åklagare och biträdande åklagare. Förundersökningsdomare vid distriktsdomstolen sköter förundersökningen av grövre brottmål och ibland förseelser.

Distriktsdomstolen är allmän domstol för tvistemål och handelsmål. Den avgör ärenden där inte behörigheten uttryckligen har tilldelats annan domstol på grund av tvistens karaktär eller det yrkade beloppets storlek.

Den är behörig att pröva alla mål som gäller mer än 10 000 euro.

Distriktsdomstolen är enligt lag exklusivt behörig att handlägga vissa typer av mål. Det gäller exempelvis ansökningar om verkställighet (exekvatur) av utländska domar och handlingar som utfärdats av utländska myndigheter. Distriktsdomstolarna handlägger också ansökningsärenden om till exempel adoption, förmyndarskap och myndighetsförklaringar.

Distriktsdomstolen avgör överklaganden av domar som i första instans har meddelats av fredsdomare inom domstolens distrikt.

Talan vid distriktsdomstolen väcks som regel genom stämningsansökan som delges motparten av en delgivningsman/exekutionstjänsteman (huissier de justice).

Distriktsdomstolens ordförande eller dennes ersättare handlägger ansökningar om interimistiska åtgärder i brådskande fall.

Distriktsdomstolarna fungerar också som brottmålsdomstolar. De prövar alla slags brott, både förseelser och grövre brott, efter hänvisning från distriktsdomstolens eller appellationsdomstolens brottmålsavdelning (chambre du conseil). Den tilltalade måste inställa sig personligen, utom när påföljden för överträdelsen bara är böter. I så fall kan han eller hon företrädas av en advokat.

Det råder advokattvång vid distriktsdomstolen, om inte annat anges i lag (undantag är handelsmål och interimistiska åtgärder där parterna själva kan föra talan).

Fredsdomare

Det finns tre fredsdomare, en i Luxemburg, en i Esch-sur-Alzette (inom Luxemburgs domstolsdistrikt) och en i Diekirch (inom Diekirchs domstolsdistrikt).

Fredsdomaren handlägger tvistemål enligt vad som anges i lag. Fredsdomaren är första och sista instans i mål om värden upp till 2 000 euro. Fredsdomarens domar i mål om värden upp till 10 000 euro kan överklagas.

Domstolen handlägger vissa frågor, t.ex. indrivning av fordringar på lön, pensioner och underhållsbidrag, oavsett värdet på fordran.

Normalt väcks talan hos fredsdomare genom stämning (citation) som upprättas av en delgivningsman/exekutionstjänsteman (huissier). I vissa ärenden väcks talan genom en ansökan som inlämnas till domstolskansliet. Parterna ska inställa sig personligen eller genom ett ombud inför fredsdomaren. Ombudet kan vara advokat, make, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, släktingar på sidolinjen till och med tredje led samt personer som är i ena partens personliga tjänst eller är anställd av partens företag.

Fredsdomaren fungerar också som brottmålsdomstol för trafikförseelser eller andra förseelser med bötesstraff på 25–250 euro samt andra brott som hänvisas till fredsdomaren från brottmålsavdelningar.

Fredsdomaren avgör också mål med strängare påföljder enligt vad som anges i lag. Fredsdomarens domar i brottmål kan alltid överklagas. Överklagandefristen är fyrtio dagar från och med den dag då domen meddelas. Om domen avkunnas i den tilltalades frånvaro, räknas fristen från dagen för delgivning, personligen eller i bostaden. Domarna överklagas till domstolen för mindre brottmål (tribunal correctionnel).

Hos varje fredsdomare finns också en arbetsdomstol för tvister om anställnings- och lärlingsavtal. Arbetsdomstolens domar kan överklagas till högsta domstolen.

Rättsdatabaser

Är tillgången till uppgifter i databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till uppgifter i databasen är kostnadsfri.

Kort innehållsbeskrivning

Se de allmänna domstolarnas webbplats.

Se förvaltningsdomstolarnas webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 20/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats