Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Lettland

I det här avsnittet finns information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Allmänna domstolar – inledning

I Lettland utövas den dömande makten av stads- och distriktsdomstolar, regionala domstolar och högsta domstolen.

Tvistemål och brottmål handläggs av 40 domstolar som är uppdelade på tre nivåer: 34 stads- eller distriktsdomstolar (rajonu vai pilsētu tiesas), fem regionala domstolar (apgabaltiesas) och högsta domstolen (Augstākā tiesa).

Stads- och distriktsdomstolar:

 1. I domsområdet för Kurzemes regionala domstol (Kurzemes apgabaltiesa):
 • Kuldīga distriktsdomstol (Kuldīgas rajona tiesa).
 • Liepāja stadsdomstol (Liepājas tiesa).
 • Saldus distriktsdomstol (Saldus rajona tiesa).
 • Talsi distriktsdomstol (Talsu rajona tiesa).
 • Ventspils stadsdomstol (Ventspils tiesa).
 1. I domsområdet för Latgales regionala domstol (Latgales apgabaltiesa):
 • Balvi distriktsdomstol (Balvu rajona tiesa).
 • Daugavpils stadsdomstol (Daugavpils tiesa).
 • Krāslava distriktsdomstol (Krāslavas rajona tiesa).
 • Ludza distriktsdomstol (Ludzas rajona tiesa).
 • Preiļi distriktsdomstol (Preiļu rajona tiesa).
 • Rēzekne stadsdomstol (Rēzeknes tiesa).
 1. I domsområdet för Rigas regionala domstol (Rīgas apgabaltiesa):
 • Jūrmala stadsdomstol (Jūrmalas pilsētas tiesa).
 • Ogre distriktsdomstol (Ogres rajona tiesa).
 • Riga stad – centrum, distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa).
 • Riga stad – Kurzeme distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa).
 • Riga stad – Latgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa).
 • Riga stad – Vidzeme förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa).
 • Riga stad – Zemgale förstadsdomstol (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa).
 • Riga stad – norra distriktet, distriktsdomstol (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa).
 • Riga distriktsdomstol (Rīgas rajona tiesa).
 • Sigulda stadsdomstol (Siguldas tiesa).
 1. I domsområdet för Vidzemes regionala domstol (Vidzemes apgabaltiesa):
 • Aluksne distriktsdomstol (Alūksnes rajona tiesa).
 • Cēsis distriktsdomstol (Cēsu rajona tiesa).
 • Gulbene distriktsdomstol (Gulbenes rajona tiesa).
 • Limbazi distriktsdomstol (Limbažu rajona tiesa).
 • Madona distriktsdomstol (Madonas rajona tiesa).
 • Valka distriktsdomstol (Valkas rajona tiesa).
 • Valmiera distriktsdomstol (Valmieras rajona tiesa).
 1. I domsområdet för Zemgales regionala domstol (Zemgales apgabaltiesa):
 • Aizkraukle distriktsdomstol (Aizkraukles rajona tiesa).
 • Bauska distriktsdomstol (Bauskas rajona tiesa).
 • Dobele distriktsdomstol (Dobeles rajona tiesa).
 • Jelgava stadsdomstol (Jelgavas tiesa).
 • Jēkabpils distriktsdomstol (Jēkabpils rajona tiesa).
 • Tukums distriktsdomstol (Tukuma rajona tiesa).

Förvaltningsmål prövas av

 • distriktsförvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa),
 • den regionala förvaltningsdomstolen (Administratīvā apgabaltiesa).
 • avdelningen för förvaltningsmål vid högsta domstolens senat (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Domsområdet för distriktsförvaltningsdomstolen och den regionala förvaltningsdomstolen omfattar hela det lettiska territoriet. Distriktsförvaltningsdomstolen sammanträder i fem domstolsbyggnader – en för varje region – i de städer där de regionala domstolarna finns, dvs. Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera och Liepāja.

Domstolarnas materiella behörighet

Enligt straffprocesslagen prövas alla brottmål i första instans av en stads- eller distriktsdomstol. Vidzeme förstadsdomstol i Riga är behörig som första instans i brottmål som berör statshemligheter. Ett avgörande av en distrikts- eller stadsdomstol som överklagas inom ramen för det fullständiga appellationsförfarandet (apelācija) prövas av en regional domstol som överprövningsinstans. Domar från lägre instanser kan överklagas med avseende på rättsfrågor (kasācija) till högsta domstolens senat. I stads- eller distriktsdomstolar prövas brottmål av ensamdomare. I särskilt komplicerade brottmål kan ordföranden i domstolen i första instans besluta att målet ska prövas av kollegial domstol med tre av domstolens domare. Överklaganden i brottmål prövas emellertid alltid av en kollegial domstol, oavsett om det är fråga om ett fullständigt överklagande eller ett överklagande av en rättsfråga.

Enligt civilprocesslagen prövas alla tvistemål i första instans av en stads- eller distriktsdomstol, utom när det gäller mål som enligt lag ska prövas i regional domstol. Ansökningar om indrivning av obestridda fordringar (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) eller om verkställighet genom domstolsbeslut (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) prövas av den berörda stads- eller distriktsdomstolens inskrivningsavdelning. De regionala domstolarna är första instans i följande typer av mål:

 • Tvister om fast egendom, utom vid bodelning mellan makar.
 • Obligationsrättsliga tvister där det omtvistade värdet uppgår till mer än 150 000 LVL.
 • Mål om patenträttigheter, varumärkesskydd och geografisk ursprungsbeteckning.
 • Mål om kreditinstituts insolvens och likvidation.

Av civilprocesslagen följer att om ett mål rör flera olika anspråk, varav några omfattas av en stads- eller distriktsdomstols behörighet och andra av en regional domstols behörighet, eller om en stads- eller distriktsdomstol har tagit upp en motfordran för vilken en regional domstol är behörig, ska målet prövas av den regionala domstolen. Den regionala domstolen i Riga är behörig som första instans i tvistemål där statshemligheter berörs. I första instans prövas målen av en ensamdomare, medan överklaganden (i sak eller beträffande en rättsfråga) prövas av en kollegial domstol.

Förvaltningsmål prövas av distrikts- eller stadsdomstolar och av regionala domstolar med behörighet i tvistemål och brottmål. Enligt den lettiska lagen om administrativa överträdelser kan ett avgörande som meddelats av en högre myndighet överklagas till distrikts- eller stadsdomstol. Ett avgörande från en distrikts- eller stadsdomstol kan överklagas till regional domstol, om lagen om administrativa överträdelser uttryckligen anger det. Ett avgörande av en överprövningsinstans i mål om administrativa överträdelser kan inte överklagas och vinner laga kraft samma dag som det meddelas.

Enligt förvaltningsprocesslagen prövas förvaltningsmål i första instans av en av distriktsförvaltningsdomstolens lokala avdelningar, om inte lagen anger något annat. Om ett mål prövas i distriktsförvaltningsdomstol som första instans, och den domstolen behöver verifiera information som rör en statshemlighet, ska förhandlingarna äga rum vid distriktsförvaltningsdomstolen i Riga. I de fall lagen anger att förvaltningsmål ska prövas i första instans av regionförvaltningsdomstolen eller av avdelningen för förvaltningsmål vid högsta domstolens senat (och således inte av en distriktsförvaltningsdomstol), ska den relevanta ansökan ges in till regionförvaltningsdomstolen respektive högsta domstolens senat. En part i förvaltningsmål kan ge in ett överklagande i sak mot en dom eller ett sidoavgörande från första instans, utom om lagen anger att avgörandet inte får överklagas eller endast kan överklagas med avseende på rättsfrågor. Ett avgörande från en distriktsförvaltningsdomstol som ännu inte har vunnit laga kraft får överklagas till regionförvaltningsdomstolen. En part i ett förvaltningsmål kan ge in ett överklagande med avseende på en rättsfråga mot en dom eller ett sidoavgörande från överprövningsinstansen om denna har brutit mot materiella eller processuella bestämmelser eller överskridit sin behörighet under förfarandena. I första instans prövas förvaltningsmål antingen av en ensamdomare eller en kollegial domstol, medan de vid överklagande (i sak eller med avseende på en rättsfråga) prövas av en kollegial domstol.

Enligt patentlagen ska den regionala domstolen i Riga som första instans inom ramen för ett tvistemålsförfarande pröva följande typer av mål om rättsligt skydd för uppfinningar:

 • Förnyande av patenträtt.
 • Upphävande av patent.
 • Föranvändarrätt.
 • Olagligt användande av patent (patentintrång).
 • Förklaring om att någon överträdelse inte har skett.
 • Beviljande av licens samt bestämmelser i eller utförande av licensavtal.
 • Rätt till ersättning på grund av att uppfinningen inte kan användas öppet.

Enligt lagen om mönsterskydd ska den regionala domstolen i Riga som första instans pröva mål som rör rättsligt skydd för mönster:

 • Erkännande av rätt till ett mönster.
 • Upphävande av registrering av ett mönster.
 • Olagligt utnyttjande av mönster (intrång i mönsterskydd).
 • Beviljande av licens samt bestämmelser i eller utförande av licensavtal.

Högsta domstolen består av senaten, som är uppdelad i tre avdelningar (avdelningen för tvistemål, avdelningen för brottmål, avdelningen för förvaltningsmål) och två kammare (kammaren för tvistemål och kammaren för brottmål). De båda kamrarna är överinstanser i mål som har prövats av en regional domstol i första instans. Högsta domstolens senat fungerar som kassationsdomstol för alla mål som prövats vid distriktsdomstolar (stadsdomstolar) och regionala domstolar, samtidigt som den är första instans i mål om beslut som fattats av statsrevisionen (Valsts kontroles padome) i enlighet med artikel 55 i lagen om statsrevisionen. I högsta domstolens kammare prövas mål av ett kollegium bestående av tre domare. Även i högsta domstolens senat prövas mål av ett kollegium bestående av tre domare. I vissa fall som anges i lag kan dock antalet domare vara högre.

Rättsdatabaser

Databasens namn och URL

Portalen för Lettlands nationella domstolar

Högsta domstolen

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen gratis.

Kort beskrivning av innehållet

På de nationella domstolarnas webbportal finns ett urval tvistemåls- och brottmålsdomar från de allmänna domstolarna (alla instanser), samt avgöranden från förvaltningsdomstolarna. Informationen finns i avdelningarna Tiesu nolēmumi (domstolsavgöranden) och E-Pakalpojumi (e-tjänster).

På högsta domstolens webbportal finns ett rättsfallsarkiv som innehåller såväl aktuella avgöranden från högsta domstolens senat som sammanställningar av rättspraxis. Informationen återfinns i avsnittet Tiesu informācija (information om den dömande verksamheten).

Bakgrund

De uppgifter som offentliggörs på portalen för de nationella domstolarna samt de avgöranden från högsta domstolens senat som offentliggörs på högsta domstolens portal finns för närvarande endast tillgängliga på lettiska.

Senaste uppdatering: 20/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats