Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

Tvistemålsdomstolar

Tvistemålsdomstolarna är behöriga att pröva alla civilrättsliga tvister, inklusive sådana rättsvårdsärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet.

I Grekland finns följande tvistemålsdomstolar:

 1. Högsta domstolen
 2. Appellationsdomstolen
 3. Förstainstansdomstolen (flera domare)
 4. Förstainstansdomstolen (en domare)
 5. Fredsdomstolen

Brottmålsdomstolar

I Grekland finns följande brottmålsdomstolar:

 1. Högsta domstolen
 2. Appellationsdomstolen (fem domare)
 3. Domstolar med blandad jury
 4. Appellationsdomstolar med blandad jury
 5. Appellationsdomstolar (tre domare)
 6. Domstolar för mindre allvarliga brott (tre domare)
 7. Domstolar för mindre allvarliga brott (en domare)
 8. Domstolar för förseelser
 9. Ungdomsdomstolar

Enligt särskilda lagar har även följande domstolar behörighet att döma i brottsmål:

 • Krigsrätten
 • Marinens domstol
 • Flygvapnets domstol

Dessa domstolar fungerar som specialdomstolar.

De prövar mål om brott som begåtts av militär personal inom armén, flottan eller flygvapnet.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna dömer i förvaltningstvister mellan myndigheter och medborgarna.

De allmänna förvaltningsdomstolarna är förvaltningsdomstolar i första instans och appellationsdomstolar för förvaltningsmål.

 • Förvaltningsdomstolar i första instans har en eller tre domare, beroende på tvistens värde. De prövar skattemål, socialförsäkringsmål samt tvister av förvaltningsrättslig natur mellan medborgare och statliga eller lokala myndigheter.

Förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare prövar även överklaganden av domar från förvaltningsdomstolar i första instans med en domare.

 • Appellationsdomstolar i förvaltningsmål prövar överklaganden av domar som meddelats av förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare. Som första instans prövar de även ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder som påverkar anställningssituationen för tjänstemän i den offentliga förvaltningen (avskedanden, förbigående vid tillsättningar av tjänster eller befordringar osv.).
 • Statens generalinspektion är en del av det allmänna förvaltningsdomstolssystemet. Inspektionen utövar tillsyn över de ovannämnda förvaltningsdomstolarna och granskar överklaganden av domar som meddelats av dessa.
 • Statsrådet (Συμβούλιο της Επικρατείας) behandlar bland annat

ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder på grund av lagöverträdelser, myndighetsmissbruk, bristande behörighet eller formella fel,

överklaganden från civil, militär, myndigheter eller annan personal mot beslut av personalkommittéer (υπηρεσιακά συμβούλια) i frågor om befordran, avskedande, degradering m.m., och

ansökningar om förnyad prövning av beslut som meddelats av förvaltningsdomstolar.

Rättsdatabaser

 1. Högsta domstolens webbplats. Tillgången till denna databas är kostnadsfri.
 2. Kriminalregister för grekiska medborgare som är födda på okänd ort eller i utlandet och personer som inte är grekiska medborgare.

Länkar

Högsta domstolen

Förstainstansdomstolen i Aten

Förstainstansdomstolen i Thessaloniki

Förstainstansdomstolen i Pireus

Högsta förvaltningsdomstolen

Revisionsrätten

Åklagarmyndigheten vid förstainstansdomstolen i Aten

Förvaltningsunderrätten i Aten

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats