Nationella allmänna domstolar

På denna sida redogörs för hur de allmänna domstolarna är organiserade i Estland.

Allmänna domstolar – inledning

Distriktsdomstolarna (Maakohus) är allmänna domstolar i första instans och handlägger alla tvistemål, brottmål och mål om mindre brott. De handlägger även vissa andra ärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet. De rättsliga förfarandena i distriktsdomstolarna regleras av följande lagar: civilprocesslagen, straffprocesslagen och lagen om förfarandet i mål om mindre brott.

Överklaganden av avgöranden som har meddelats av distriktsdomstolarna prövas av de regionala domstolarna (ringkonnakohus). Förfarandena i de regionala domstolarna omfattas av samma lagstiftning som förfarandena i första instans.

Domstolar i första instans

I Estland finns det fyra distriktsdomstolar. Varje distriktsdomstol är indelad i ett antal lokala domstolsavdelningar (kohtumaja).

Distriktsdomstolar:

Harju distriktsdomstol (Harju Maakohus):

 1. Tallinns lokala domstolsavdelning (Tallinna kohtumaja)

Viru distriktsdomstol (Viru Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Jõhvi (Jõhvi kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Narva (Narva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Rakvere (Rakvere kohtumaja)

Pärnu distriktsdomstol (Pärnu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Pärnu (Pärnu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Haapsalu (Haapsalu kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Kuressaare (Kuressaare kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Rapla (Rapla kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Paide (Paide kohtumaja)

Pärnu distriktsdomstol har en avdelning för betalningsorder, som handhar påskyndade förfaranden för betalningsföreläggande.

Tartu distriktsdomstol (Tartu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Tartu (Tartu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Jõgeva (Jõgeva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Viljandi (Viljandi kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Valga (Valga kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Võru (Võru kohtumaja)

Tartu distriktsdomstol har också registreringsenhet och fastighetsregister. Fastighetsregistret och fartygsregistret förs av fastighetsregistret. Registreringsenheten registrerar handelsregistret, registret över ideella föreningar och stiftelser samt företagsinteckningar.

Domstolar i andra instans

Det finns det två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus).

Regionala domstolar (ringkonnakohus):

 • Tallinns regionala domstol (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Tartu regionala domstol (Tartu Ringkonnakohus)

Databaser inom det rättsliga området

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på justitieministeriets webbplats, särskilt på domstolarnas webbplats. Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats