Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Estland

I det här avsnittet finns information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

Distriktsdomstolarna (Maakohus) är allmänna domstolar i första instans som handlägger alla tvistemål, brottmål och mål om mindre brott. De handlägger även vissa andra ärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet. De rättsliga förfarandena i distriktsdomstolarna regleras av följande lagar: civilprocesslagen, straffprocesslagen och lagen om förfarandet iI mål om mindre brott.

Under distriktsdomstolarna lyder även avdelningarna för fastighetsregistrering och registreringsavdelningarna. Dessa avdelningar har en administrativ funktion. Avdelningen för fastighetsregistrering ansvarar för fastighetsregister och register över äktenskapsförord. Avdelningen för registrering ansvarar för handelsregister, register över icke-vinstdrivande företag och stiftelser, register över företagshypotek och fartygsregister. Pärnu distriktsdomstol har en avdelning för ärenden om betalningsförelägganden. Den prövar ansökningar om påskyndat förfarande för betalningsförelägganden.

Överklaganden av domar och rättsliga avgöranden som har meddelats av distriktsdomstolarna prövas av regiondomstolarna (ringkonnakohus). Förfarandena i regiondomstolarna omfattas av samma lagstiftning som förfarandena i första instans.

Domstolar i första instans

I Estland finns det fyra distriktsdomstolar. Varje distriktdomstol är indelad i ett antal lokala domstolsavdelningar (domstolshus, på estniska kohtumaja).

Distriktsdomstolar:

Harju distriktsdomstol (Harju Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning, Liivalaia-gatan (Liivalaia tn kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning, Kentmanni-gatan (Kentmanni tn kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning, Tartuvägen (Tartu maantee kohtumaja)

Viru distriktsdomstol (Viru Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Jõhvi (Jõhvi kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Narva (Narva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Rakvere (Rakvere kohtumaja)

Pärnu distriktsdomstol (Pärnu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Pärnu (Pärnu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Haapsalu (Haapsalu kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Kuressaare (Kuressaare kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Rapla (Rapla kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Paide (Paide kohtumaja)

Tartu distriktsdomstol (Tartu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Tartu (Tartu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Jõgeva (Jõgeva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Viljandi (Viljandi kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Valga (Valga kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Võru (Võru kohtumaja)

Domstolar i andra instans

Det finns det två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus).

Regionala domstolar (ringkonnakohus):

 • Tallinns regionala domstol (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Tartu regionala domstol (Tartu Ringkonnakohus)

Databaser inom det rättsliga området

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på justitieministeriets webbplats, särskilt på sidan om domstolar. Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.

Senaste uppdatering: 03/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats