Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Tjeckien

Domstolsväsendet i Tjeckien omfattar åttionio distriktsdomstolar, åtta regiondomstolar samt högsta domstolen.

Innehåll inlagt av
Tjeckien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

Behörighet i tvistemål

Tvistemål handläggs av distriktsdomstolar, regiondomstolar, överdomstolar samt Högsta domstolen.

Domstolar i första instans

Distriktsdomstolarna handlägger tvistemål och andra juridiska ärenden som rör civilrätt, arbetsrätt, familjerätt och handelsrätt, såvida lagen inte föreskriver att en annan domstol har materiell behörighet.

Övriga mål som inte omfattas av privaträtten (t.ex. utnämning och entledigande av skiljedomare, upphävande av skiljeutslag) handläggs av distriktsdomstolar som tvistemål, om så föreskrivs av lagen.

Mål som omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet handläggs vanligen av en ensam domare.

Arbetsrättsliga mål och övriga mål som anges i lagen handläggs av en domare och två lekmannadomare.

Regionaldomstolar fungerar som första instans i mål och tvister som anges i § 9.2 och i § 9a civilprocesslagen.

Mål som handläggs i regiondomstolar i första instans prövas av en ensam domare, såvida inte lagen anger att domstolen är domför med en ordförande och ytterligare två domare,

Högsta domstolen utgör första instans i mål som anges i § 67 i lag nr 97/1963 om internationell privat- och processrätt. I enlighet med villkoren i denna lag erkänner Högsta domstolen avgöranden från utländska domstolar.

Högsta domstolen sammanträder i mindre avdelningar eller i plenum.

Andra instans

När distriktsdomstolarna handlägger mål i första instans är regiondomstolarna andra instans.

När regiondomstolarna handlägger mål i första instans är överdomstolarna andra instans.

Överdomstolarna är domföra med en ordförande och två domare, såvida inte annat följer av lag.

Rättsdatabaser

Tjeckiens lagstiftning finns på regeringens officiella webbplats (endast på tjeckiska).

Är tillgången till rättsdatabasen kostnadsfri?

Ja, genom ovanstående webbplats ges gratis tillgång till lagtexter.

Behörighet i brottmål

Brottmål handläggs av distriktsdomstolar, regiondomstolar, överdomstolar samt Högsta domstolen.

Domstolar i första instans

Distriktsdomstolarna fungerar som första instans, om inte straffprocesslagen (lag nr 141/1961) föreskriver något annat.

Distriktsdomstolarna prövar mål i domföra avdelningar om så föreskrivs i lag. I övriga mål står en ensam domare för prövningen. Distriktsdomstolarna är domföra med en ordförande och två lekmannadomare. Som ensam domare kan ordföranden eller en domare fungera. Endast lagfarna domare kan vara ordförande.

Brottmål handläggs i första instans av regiondomstolarna om gärningen kan bestraffas med minst fem års fängelse, eller om särskilda straff kan utdömas. I mål som avser sådana överträdelser som anges i § 17.1 i straffprocesslagen är regionsdomstolarna första instans även om minimistraffet är kortare än fem år.

Regiondomstolarna är uppdelade i avdelningar. En ensam domare sköter handläggningen i de fall detta föreskrivs i lagstiftningen.

Regiondomstolarna är domföra med

a)      en ordförande och två lekmannadomare när de handlägger brottmål i första instans,

b)      en ordförande och två domare i övriga mål.

Som ensam domare kan en ordförande eller domare fungera. Endast lagfarna domare kan vara ordförande.

Andra instans

Överklaganden av en distriktsdomstols avgörande prövas av en regiondomstol. Överklaganden mot en regiondomstols avgörande i första instans prövas av en överdomstol.

Överdomstolarna är domföra med en ordförande och två domare, såvida inte annat följer av lag.

Behörighet i förvaltningsmål

Förvaltningsrätten syftar till att tillvarata fysiska och juridiska personers enskilda individuella rättigheter gentemot det allmänna.

Denna uppgift sköts av förvaltningsdomstolarna. Dessa är specialiserade avdelningar inom regionaldomstolarna och fungerar som förvaltningsdomstolar i första instans.

Förvaltningsdomstolarna består av regiondomstolens ordförande, vice ordförande samt domare. Enskilda mål behandlas av en avdelning bestående av tre domare.

Förvaltningsdomstolarna handlägger

a)      klagomål mot myndighetsbeslut, dvs. beslut som fattats av exekutiva organ, myndigheter i områden med självstyre, fysiska eller juridiska personer eller andra organ som fått i uppdrag att fatta myndighetsbeslut om fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter,

b)      frågor som rör skydd mot en myndighets underlåtelse att vidta åtgärder,

c)      frågor som rör skydd mot lagvidriga myndighetsingripanden,

d)     klagomål som rör behörighet,

e)      ärenden som rör valförrättning samt ärenden som rör lokala och regionala folkomröstningar,

f)       ärenden som rör politiska partier och politiska rörelser,

g)      fullständig eller delvis annullering av allmänna bestämmelser med hänvisning till att de är lagvidriga,

h)      ärenden som rör domares, domstolstjänstemäns, åklagares och exekutionstjänstemäns disciplinära ansvar,

i)        ärenden som rör vissa föreskrifter som reglerar yrken.

Högsta förvaltningsdomstolen fungerar som sista instans och består av en ordförande, en vice ordförande samt domare. Enskilda mål behandlas vanligen av en avdelning bestående av tre domare.

Förutom prövning av överklaganden är Högsta förvaltningsdomstolen även behörig att upplösa politiska partier eller politiska rörelser samt att suspendera eller åter tillåta deras verksamhet, och vidare att pröva klagomål som rör behörighet samt att fullständigt eller delvis annullera allmänna bestämmelser. Övrig materiell behörighet tilldelas Högsta förvaltningsdomstolen genom särskild lagstiftning.

Mer information finns på följande webbsidaEuropeisk civilrättsatlas - Domstolssystemet i Tjeckien.

Mer information finns på följande webbsida: Högsta förvaltningsdomstolen.

Andra relevanta länkar

Rättssystemets uppbyggnad

Domstolssystemet

Senaste uppdatering: 09/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats