Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Cypern

Domstolarna i Cypern har två instanser: Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο), som avgör alla överklaganden av en förstainstansrätts domar, och följande domstolar i första instans: Distriktsdomstolar (Επαρχιακα Δικαστηρια) Brottmålsdomstolar (Κακουργιοδικεια) Familjedomstolar (Οικογενειακα Δικαστηρια) Hyresdomstolar (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων) Arbetsdomstolar (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) Militärdomstolen (Στρατοδικείο).

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

Högsta domstolen

Högsta domstolen är sammansatt av tretton domare av vilka en är ordförande. Högsta domstolen har följande behörighetsområden:

Appellationsdomstol

Högsta domstolen prövar alla överklaganden från lägre domstolar i civil- och straffrättsliga frågor. Överklaganden prövas i regel av en panel med 3 domare. Prövningen grundas på protokollet från rättegången i den lägre domstolen (Högsta domstolen tar endast upp bevisning i exceptionella och mycket sällsynta fall). När Högsta domstolen utövar sin överprövningsrätt kan den fastställa, ändra eller upphäva det överklagade avgörandet. Den kan också besluta om ny rättegång.

Överprövningsinstans

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att behandla alla överklaganden av beslut, handlingar eller underlåtenheter av personer eller organ som utövar förvaltningsmyndighet. Högsta domstolen kan upphäva ett administrativt genomförandebeslut som går utöver eller missbrukar behörighet eller strider mot lagstiftningen eller befattningen.

Domstolsålägganden

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att utfärda domstolsålägganden (prerogative writs) om prövning av lagligheten av ett häktnings- eller omhändertagandebeslut (habeas corpus), ett föreläggande som gör det möjligt att beordra en domstol i lägre instans eller en offentlig myndighet att fullgöra en skyldighet som är reglerad i lagen (mandamus), prövningstillstånd (certiorari), prövning av grunden för en offentlig myndighets behörighet i syfte att förebygga eller förhindra att myndigheter överskrider sina maktbefogenheter (quo warranto) och ett föreläggande som förbjuder en underinstans att vidta åtgärder som överskrider dess behörighet (prohibition).

Sjörätt

Högsta domstolen har ursprunglig behörighet och överprövningsrätt i sjörättsmål. I första instans handläggs målet av ensamdomare, och vid överklaganden av domstolen i plenum.

Valöverklaganden

Som valövervakande domstol har Högsta domstolen exklusiv behörighet att pröva överklaganden beträffande tolkning och tillämpning av vallagar.

Konstitutionella frågor

Högsta domstolen är behörig att pröva om en lag är författningsenlig och lösa tvister om bemyndigande eller behörighet som uppkommer mellan olika statliga organ. Högsta domstolen prövar också författningsenligheten hos lagar i samband med vilka Cyperns president (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) utövar sin författningsenliga rätt att väcka talan.

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolarna har behörighet att pröva alla civilmål i första instans (med undantag av sjörättsmål) och alla brottmål där straffskalan är fängelse i upp till fem år. Alla Cyperns administrativa regioner har en distriktsdomstol. Målen handläggs av en ensamdomare och det finns ingen jury.

Brottmålsdomstolar

Brottmålsdomstolar behandlar endast brottmål. I regel behandlas endast de allvarligaste fallen, där straffskalan överstiger fem år, i brottmålsdomstolarna. Varje brottmålsdomstol har tre domare. Alla beslut är majoritetsbeslut. Ingen jury finns.

Rättsdatabaser

Det finns fortfarande ingen officiell rättsdatabas. Det finns ett antal privata rättsdatabaser varav några tillhandahåller tjänster till abonnenter och några ger fri tillgång.

De innehåller information om domstolsavgöranden och primärlagstiftning.

Länkar

Högsta domstolen i Cypern

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats