Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Österrike

I följande avsnitt ges information om allmänna domstolar inom tviste- och brottmål i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Allmänna domstolar – inledning

De allmänna domstolarna är organiserade i fyra nivåer. För närvarande (november 2014) är följande domstolar ansvariga för att avgöra tvistemål och brottmål:

 • 116 distriktsdomstolar
 • 20 regionala domstolar
 • 4 appellationsdomstolar
 • Högsta domstolen

I början av 2013 inleddes en gradvis minskning av antalet distriktsdomstolar genom sammanslagningar av distriktsdomstolar i delstaterna Oberösterreich, Niederösterreich och Steiermark. Antalet uppgår nu (sedan den 1 juli 2014) till 116. Den 1 juli 2016 tillkommer ytterligare en sammanslagning, så att det vid den tidpunkten endast kommer att finnas 115 distriktsdomstolar.

Åklagarväsendet utgörs av

 • 16 allmänna åklagarmyndigheter,
 • Centrala åklagarmyndigheten för bekämpning av ekonomisk brottslighet och korruption (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption)
 • 4 överåklagarmyndigheter
 • Riksåklagarmyndigheten (Generalprokuratur).

Avslutningsvis ansvarar 27 kriminalvårdsanstalter för att verkställa fällande domar i brottmål.

A. Domstolsorganisation: Domstolar för tvistemål och brottmål

Tvister prövas i första instans antingen av distriktsdomstolar eller av regionala domstolar. Avgränsningen av behörigheten bestäms i tvistemål huvudsakligen av tvistens natur (Eigenzuständigkeit), och annars av värdet på föremålet för tvisten (Wertzuständigkeit). Den förstnämnda typen av behörighet har företräde framför den andra.

I brottmål avgörs behörigheten av vilken påföljd som kan komma i fråga för en viss misstänkt gärning.

Distriktsdomstolar (första nivån)

Distriktsdomstolarna är första instans i följande typer av mål:

 • Tvistemål som gäller belopp under 15 000 euro (Wertzuständigkeit).
 • Vissa typer av mål (oavsett belopp som tvisten gäller), huvudsakligen familjemål, hyresmål och verkställighetsärenden (Eigenzuständigkeit).
 • Vissa brottmål där påföljden för gärningen är böter, böter och högst ett års fängelse eller enbart fängelse i högst ett år (exempelvis vållande till kroppsskada, stöld).

Regionala domstolar (andra nivån)

Regionala domstolar (Landesgerichte i brottmål och Gerichtshöfe erster Instanz i tvistemål) är behöriga att

 • som första instans meddela dom i mål som inte är förbehållna distriktsdomstolarna; dessutom är de behöriga i mål som omfattas av Atomhaftpflichtgesetz (lag om ansvar för atomskada), Amtshaftungsgesetz (lag om tjänstemäns ansvar) och Datenschutzgesetz (dataskyddslag) samt i konkurrens- och upphovsrättsmål,
 • som andra instans pröva överklaganden av distriktsdomstolsavgöranden.

Appellationsdomstolar (tredje nivån)

Appellationsdomstolar (Oberlandesgerichte och Gerichtshöfe zweiter Instanz) finns på den tredje organisationsnivån. De är placerade i Wien (omfattar Wien, Niederösterreich och Burgenland), Graz (omfattar Steiermark och Kärnten), Linz (omfattar Oberösterreich och Salzburg), respektive Innsbruck (omfattar Tyrolen och Vorarlberg).

De fungerar som överrätter i alla typer av tvistemål och brottmål (andra instans).

De spelar dessutom en särskild roll i förvaltningen av domstolsväsendet. Ordföranden i en appellationsdomstol är även ansvarig för förvaltningen av alla domstolar i distriktet. Den enda direkt överordnade nivån i detta sammanhang är justitieministern.

Högsta domstolen (fjärde nivån)

Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof) i Wien är högsta instans i tvistemål och brottmål. Tillsammans med författningsdomstolen och förvaltningsdomstolen går den under beteckningen Högsta domstolen. Det innebär att inget ytterligare (inhemskt) rättsmedel finns att tillgå mot dess avgöranden.

Högsta domstolens rättspraxis är viktig för en enhetlig rättstillämpning i hela landet.

Även om domstolar på lägre nivå inte är bundna enligt lag att följa Högsta domstolens avgöranden låter de sig oftast vägledas av dess rättspraxis.

B. Tvistemålsdomstolar

Till det civilrättsliga området hör allmänna tvistemål, arbetsrättsmål, handelsmål samt rättsvårdsärenden och liknande (Außerstreitverfahren).

Den allmänna civilprocessen omfattar alla tvistemålförfaranden som inte hör till handelsrätten eller arbetsrätten, och som inte räknas som rättsvårdsärenden och liknande.

C. Instansordning

C.1. Instansordning i tvistemål

I allmänna tvistemål finns det i princip två olika instansordningar, som var och en kan indelas i tre olika steg. I första instans prövas tvister antingen av distriktsdomstol (Bezirksgericht) eller av regional domstol (Landesgericht).

Om en distriktsdomstol varit behörig i första instans, ska ett eventuellt överklagande ges in till regiondomstolen (Gerichtshof erster Instanz). Där prövas överklagandet av en särskild överklagandeavdelning (Berufungssenat).

När regionala domstolar fungerar som första instans, ska eventuella överklaganden av deras avgöranden ges in till appellationsdomstolen (Gerichtshof zweiter Instanz), där de prövas av en särskild överklagandeavdelning (Berufungssenat).

Domstolar i andra instans överprövar endast avgöranden i första instans. De prövar målet på handlingarna, dvs. på grundval av vad som förekommit vid den muntliga förhandlingen i första instans och de fakta som lades fram där. Domstolarna i andra instans kan fastställa eller ändra underrättens dom. De kan pröva målet på nytt (helt eller delvis), återförvisa målet till första instans för ny prövning eller ogilla överklagandet.

Domar i särskilt viktiga mål av principiell betydelse kan överklagas från andra instans till högsta domstolen.

Högsta domstolen avgör i princip endast rättsfrågor. Den bygger sitt avgörande på de sakförhållanden som fastslagits i lägre instans. Högsta domstolen bedömer främst om rätt beslut fattats på basis av dessa sakförhållanden och tar ställning till domens giltighet och i viss utsträckning även till rättegångsfel i de lägre instanserna. Högsta domstolen prövar dock inte enbart domars formella giltighet. Den kan även pröva själva saken för att fastställa eller ändra domen, återförvisa målet till första eller andra instans för ny prövning eller ogilla överklagandet.

I första instans avgörs målen i de flesta fall av en enmansdomstol. Endast i tvister som gäller mer än 50 000 euro avgörs ärendet av en domstol sammansatt av tre domare, om ena parten begär det. I andra instans avgörs målen av en domstol sammansatt av tre domare. Högsta domstolen dömer med fem domare. Om det gäller tvist av principiell betydelse (till exempel ändring av rättspraxis) dömer högsta domstolen med elva domare.

C.2. Instansordning i brottmål

I brottmål finns det två nivåer.

Om en distriktsdomstol varit behörig i första instans, kan följande tas upp i en överordnad regional domstol där en panel med tre domare prövar

 • talan om ogiltighet,
 • överklaganden med avseende på skuldfrågan och straffvillkoren.

När en regional domstol med ensamdomare avgjort ett mål i första instans som rör förseelser och brott som kan medföra högst fem års fängelse, exempelvis att vittna falskt i domstol, kan domen överklagas till den högre appellationsdomstolen (Oberlandesgericht), där en panel med tre domare prövar

 • talan om ogiltighet,
 • överklaganden med avseende på skuldfrågan och straffvillkoren.

Om en regional domstol är ansvarig domstol i första instans ska en eventuell ogiltighetstalan anhängiggöras vid Högsta domstolen. Om överklagandet endast gäller straffvillkoren är det den högre appellationsdomstolen som meddelar avgörande. I brottmål finns det således två instansnivåer.

D. Rättsmedel

När det gäller allmänna tvistemål kan domar i första instans överklagas om domen av någon anledning är ogiltig, vid felaktig rättstillämpning eller annars om särskilda skäl föreligger. Domar om belopp på över 2 700 euro kan överklagas även på grund av rättegångsfel eller felaktig bedömning av fakta i målet.

Domar i andra instans kan överklagas till högsta domstolen, men endast i vissa fall. I princip prövar högsta domstolen endast rättsfrågor av principiell betydelse. Vissa domar från andra instans kan över huvud taget inte överklagas (t.ex. om tvisten gäller värden under 5 000 euro), eller så kan överklagande endast ske om andra instans beviljar prövningstillstånd (direkt eller efter ny ansökan) och tvisten inte gäller värden som överstiger 30 000 euro.

E. Rättsdatabaser

webbplatsen för Österrikes justitieministerium finns allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till webbplatsen för Österrikes justitieministerium är kostnadsfri.

Länkar

Domstolarnas behörighet – Österrike

Senaste uppdatering: 18/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats