Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Španija

Člen 117 španske ustave iz leta 1978 določa, da je načelo enotnosti sodstva podlaga organizacije in delovanja sodišč. To načelo se izraža v enotnem sodstvu, katerega pristojnosti izvajajo sodniki (jueces in magistrados), ki sodijo na splošnih sodiščih. Obstajajo številna sodišča, ki se jim delo dodeljuje glede na merila za določitev pristojnosti: vsebino zadeve, znesek, osebo, funkcijo ali regijo, saj enotnost sodstva ne izključuje obstoja različnih vrst sodišč z različnimi pristojnostmi.

Vsebino zagotavlja
Španija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Splošna sodišča – uvod

Španska ustava iz leta 1978 določa, da je Španija socialna in demokratična pravna država, ki s svojim pravnim redom brani najvišje vrednote svobode, pravičnosti, enakosti in političnega pluralizma.

Naslov VI ustave se nanaša na sodstvo in v členu 117 ustave je določeno, da je načelo enotnosti sodstva (unidad jurisdiccional) podlaga za organizacijo in delovanje sodišč.

Vsa ta načela so podlaga za organizacijo sodišč v Španiji in se izražajo v enotnem sodstvu, katerega pristojnosti izvajajo sodniki (jueces in magistrados), ki sodijo na splošnih sodiščih.

Obstajajo številna sodišča, ki se jim delo dodeljuje glede na merila za določitev pristojnosti: vsebino zadeve, znesek, osebo, funkcijo ali regijo, saj enotnost sodstva ne izključuje obstoja različnih vrst sodišč z različnimi pristojnostmi.

Splošno sodišče je sodišče, katerega pristojnosti v skladu s členom 122 španske ustave iz leta 1978 ureja sistemski zakon o sodstvu.

Razlikovati je treba med tremi osnovnimi vidiki:

  • teritorialnim vidikom;
  • enočlansko ali kolegijsko sestavo organov;
  • vidikom pristojnosti.

Teritorialni vidik

V skladu z obrazložitvijo sistemskega zakona št. 6/1985 z dne 1. julija 1985 o sodstvu je država za pravosodne namene organizirana teritorialno, in sicer v občine, okraje (partidos), province in avtonomne skupnosti, za katere so pristojna mirovna sodišča (Juzgados de Paz), prvostopenjska in preiskovalna sodišča (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), upravna sodišča (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), delovna in socialna sodišča (Juzgado de lo Social), sodišča, pristojna za socialno varstvo zapornikov in nadzor nad njimi (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), in sodišča za mladoletnike (Juzgados de Menores), deželna sodišča (Auriencias Provinciales) ter višja sodišča avtonomnih skupnosti (Tribunales Superiores de Justicia).

Nacionalno kazensko in upravno sodišče (Audiencia Nacional), vrhovno sodišče (Tribunal Supremo), osrednja preiskovalna sodišča (Juzgados Centrales de Instrucción) in osrednja upravna sodišča (Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo) izvajajo sodno pristojnost na celotnem nacionalnem ozemlju.

Enočlanska ali kolegijska sestava organov

Kar zadeva sestavo organov, sodniki posamezniki sodijo na vseh sodiščih, razen na vrhovnem sodišču, nacionalnem kazenskem in upravnem sodišču, višjih sodiščih avtonomnih skupnosti in deželnih sodiščih.

Vrhovno sodišče sestavljajo predsednik, predsedniki senatov (presidentes de sala) in sodniki (magistrados), ki so z zakonom dodeljeni posameznemu senatu. Obstaja pet senatov, in sicer za civilne, kazenske, upravne, delovno-socialne in vojaške zadeve.

Nacionalno kazensko in upravno sodišče (Audiencia Nacional) sestavljajo predsednik, predsedniki senatov in sodniki, ki so z zakonom dodeljeni posameznemu senatu (za pritožbene, kazenske, upravne in delovno-socialne zadeve).

Višja sodišča avtonomnih skupnosti (Tribunales Superiores de Justicia) imajo štiri senate (za civilne, kazenske, upravne in delovno-socialne zadeve). Ta sodišča sestavljajo predsednik, ki je tudi predsednik civilnega in kazenskega senata, predsedniki senatov in sodniki, ki so z zakonom dodeljeni posameznemu senatu.

Deželna sodišča (Audiencias Provinciales) sestavljajo predsednik in dva ali več sodnikov. Obravnavajo civilne in kazenske zadeve, lahko imajo tudi civilne in kazenske oddelke.

Sodna pisarna (Oficina Judicial)

Sistemski zakon o sodstvu opredeljuje sodno pisarno (Oficina Judicial) kot administrativni organ, ki podpira delo sodnikov in sodišč.

Zasnovana je bila z namenom povečanja učinkovitosti, uspešnosti in preglednosti sodnih postopkov, racionalizacije reševanja zadev ter spodbujanja sodelovanja in usklajevanja med različnimi upravami. Ustanovitev te pisarne je torej odziv na prizadevanja za kakovostno javno službo, ki je blizu ljudem, uresničuje ustavne vrednote in je prilagojena dejanskim potrebam državljanov.

To je nov organizacijski model, ki uvaja sodobne upravljavske tehnike, zasnovane na kombinaciji različnih administrativnih enot: enot za neposredno podporo sodnim postopkom, enakovrednih nekdanjim enotam sodišč (juzgados), ki podpirajo sodnike pri njihovih sodnih nalogah, ter skupnih postopkovnih služb pod vodstvom sodnih tajnikov (Secretarios Judiciales), ki izvršujejo vse naloge, ki niso strogo sodne, kot so sprejemanje dokumentov, obravnava sodnih pozivov, izvrševanje odločb, izvajanje nesodnih postopkov, odločanje o dopustnosti vlog v postopku, obveščanje strank, odprava proceduralnih pomanjkljivosti ipd.

Obstajajo tri vrste skupnih postopkovnih služb:

  • skupna splošna služba,
  • skupna služba za vodenje zadev,
  • skupna služba za izvrševanje odločb.

Novi organizacijski model se je začel uporabljati v mestih Burgos in Murcia novembra 2010. Februarja 2011 so bile sodne pisarne ustanovljene v mestih Cáceres in Ciudad Real, ter junija 2011 v mestih León, Cuenca in Mérida. Sodna pisarna naj bi bila leta 2013 ustanovljena tudi v mestih Ceuta in Melilla. Ta model obstaja vzporedno s prejšnjim modelom sodišč (juzgados in tribunales), ki je običajen drugod po Španiji.

Sodna pristojnost

Poleg regionalnega elementa je treba poudariti različne vrste zadev, ki jih lahko obravnavajo sodišča in sicer v okviru štirih sodnih sistemov:

Civilna sodišča: obravnavajo spore, za katere niso izrecno pristojna druga sodišča. Zato jih je mogoče opredeliti kot splošna sodišča.

Kazenska sodišča: obravnavajo kazenske zadeve v kazenskih postopkih. Značilnost španskega prava je, da lahko postopek v civilni zadevi, ki izhaja iz kaznivega dejanja, pred sodiščem teče sočasno s kazenskim postopkom. V takem primeru bo kazensko sodišče odločilo o ustrezni odškodnini za poravnavo škode, nastale zaradi kaznivega dejanja ali prekrška.

Upravna sodišča: nadzorujejo zakonitost delovanja javnih uprav in obravnavajo finančne zahtevke zoper nje.

Delovna in socialna sodišča: obravnavajo zahtevke s področja delovnega prava, vključno s posameznimi spori med delavcem in delodajalcem, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, in zadevami glede kolektivnih pogajanj, ter zahtevke, povezane s socialno varnostjo ali vložene zoper državo, kadar je ta odgovorna v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Poleg teh štirih sistemov sodišč v Španiji obstaja tudi vojaško sodišče.

Vojaško sodišče je izjema od načela enotnosti sodstva.

Ustava opredeljuje načela, ki urejajo sodne dejavnosti, in določa enotnost državnega sodstva, pri čemer ohranja posebno določbo za vojaško sodišče na strogo vojaškem področju in v primeru izrednega stanja, za katerega v vseh primerih veljajo ustavna načela iz člena 117(5) ustave.

Pristojnost vojaškega sodišča je v času miru strogo omejena na vojaško področje, ko sodišče obravnava primere ravnanj, ki jih vojaški Kazenski zakonik uvršča med kazniva dejanja, pri čemer se v primeru vojaških enot, nameščenih v tujini, njegova pristojnost razširi na vse vrste kaznivih dejanj. V času vojne sistemski zakon št. 4/1987 o pristojnosti in organizaciji vojaških sodišč omogoča spremembo tega področja uporabe, čeprav mora to odločitev sprejeti parlament (Cortes Generales) ali, če je za to pooblaščena, vlada.

Vojaška sodišča sestavljajo poklicno vojaško osebje, člani oboroženih sil in predstavniki Ministrstva za obrambo.

Vojaška sodišča vključujejo: regionalna vojaška sodišča (Juzgados Togados Territoriales ), osrednja vojaška sodišča (Juzgados Togados Centrales), višji regionalni vojaški tribunal (Tribunales Militares Territoriales) in osrednji vojaški tribunal (Tribunal Militar Central). Najvišji organ vojaške sodne oblasti je peti senat vrhovnega sodišča.

Oblikovanje vojaškega senata v okviru vrhovnega sodišča, za katerega veljajo ista postopkovna pravila in pravila o statusu njegovih članov kot za druge senate, pomeni enotnost na vrhu dveh sodnih pristojnosti, ki sestavljata sodno oblast.

V okviru tega senata sodijo sodniki z splošnih in vojaških sodišč, kar jamči uravnoteženost sodnega dela na najvišji ravni. Ta senat običajno odloča o kasacijskih pritožbah in revizijah, čeprav je lahko pristojen tudi v posebnih zadevah v zvezi z osebami, ki so na visokem vojaškem položaju.

V Španiji ni izrednih sodišč, vendar kaže opozoriti, da so bila v okviru že navedenih sodnih sistemov vzpostavljena specializirana sodišča glede na predmet zadeve. To so na primer sodišča za nasilje nad ženskami (Juzgados de Violencia sobre la Mujer), sodišča, pristojna za socialno varstvo zapornikov in nadzor nad njimi, in sodišča za mladoletnike. Ta sodišča so splošna sodišča, vendar so specializirana za posamezno področje. Za več informacij glej stran o specializiranih sodiščih v Španiji.

Pri analizi vseh štirih sodnih redov v Španiji bomo proučili področja pristojnosti različnih sodišč na teh vsebinskih področjih.

Civilni sodni red

Za obravnavo primerov v civilnem sodnem redu so pristojni prvi senat vrhovnega sodišča (Sala I del Tribunal Supremo), civilni in kazenski senat višjih sodišč avtonomnih skupnosti (la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia), civilni oddelki deželnih sodišč (las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales), prvostopenjska sodišča (los Juzgados de Primera Instancia), mirovna sodišča (los Juzgados de Paz) ter nekatera specializirana sodišča (družinska sodišča (Juzgados de Familia), gospodarska sodišča (Juzgados Mercantiles), sodišča za znamko Skupnosti (Juzgados de Marca Comunitaria), sodišča za nasilje nad ženskami (Juzgados de Violencia sobre la Mujer)).

Gospodarska sodišča, sodišča za znamko Skupnosti in za nasilje nad ženskami so podrobneje predstavljena na strani o specializiranih sodiščih v Španiji.

Kazenski sodni red

Za obravnavo primerov v kazenskem sodnem redu so pristojni drugi senat vrhovnega sodišča (la Sala 2ª del Tribunal del Supremo), kazenski senat nacionalnega kazenskega in upravnega sodišča (la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), civilni in kazenski oddelki višjih sodišč avtonomnih skupnosti (la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia), kazenski oddelki deželnih sodišč (las Secciones Penales de la Audiencias Provinciales), kazenska sodišča (los Juzgados de lo Penal), preiskovalna sodišča (los Juzgados de Instrucción), sodišča za mladoletnike (Juzgados de Menores), sodišča, pristojna za socialno varstvo zapornikov in nadzor nad njimi (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), sodišča za nasilje nad ženskami (Juzgados de Violencia contra la Mujer) in mirovna sodišča (Juzgados de Paz).

Sodišča za mladoletnike, sodišča, pristojna za socialno varstvo zapornikov in nadzor nad njimi, in sodišča za nasilje nad ženskami so podrobneje predstavljena na strani o specializiranih sodiščih v Španiji.

Upravni sodni red

Sodni organi v upravnem sodnem redu so tretji senat vrhovnega sodišča (Sala 3ª del Tribunal Supremo), upravni senat nacionalnega kazenskega in upravnega sodišča (Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional), upravni senat višjih sodišč avtonomnih skupnosti (la Sala Contencioso-Administrativa de los Tribunales Superiores de Justicia) in upravna sodišča (los Juzgados de lo Contencioso Administrativo).

Delovno-socialni sodni red

Delovno-socialni sodni red sestavljajo četrti senat vrhovnega sodišča (la Sala 4ª del Tribunal Supremo), delovno-socialni senat nacionalnega kazenskega in upravnega sodišča (la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional), delovno-socialni senat višjih sodišč avtonomnih skupnosti (la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia) ter delovna in socialna sodišča.

Področja pristojnosti vseh zgoraj navedenih organov so določena v sistemskem zakonu o sodstvu.

Sorodne povezave

SPLOŠNI SODNI SVET (CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA)

SISTEMSKI ZAKON O SODSTVU(LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL)
Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču