Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Slovaška

Ta stran vam ponuja informacije o organizaciji rednih sodišč na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Redna sodišča splošne pristojnosti – uvod

Okrožna sodišča (okresné súdy) odločajo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, razen če sodni red drugače določa. Obravnavajo tudi volilne spore, kadar poseben predpis tako določa.

Območna sodišča (krajské súdy) odločajo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo okrožna sodišča. Območna sodišča odločajo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, razen če poseben predpis določa drugače. Območna sodišča obravnavajo tudi druge zadeve, za katere posebni predpisi tako določajo (npr. Zakon o varstvu pred prestrezanjem komunikacij).

Vrhovno sodišče Slovaške republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky) odloča o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe območnih sodišč in specializiranega kazenskega sodišča, kadar tako določa zakonodaja.

Vrhovno sodišče Slovaške republike odloča tudi o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe okrožnih sodišč, območnih sodišč, specializiranega kazenskega sodišča in lastne odločbe, kadar tako določa zakonodaja. Vrhovno sodišče Slovaške republike rešuje spore o stvarni pristojnosti med sodišči in drugimi organi javne uprave.

Vrhovno sodišče Slovaške republike lahko preda zadevo tudi sodišču, ki ni pristojno sodišče, kadar zakon in sodni red tako določata.

Pravne podatkovne zbirke

Več informacij je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje Slovaške republike.

Organizacija rednih sodišč splošne pristojnosti

Slovaško sodstvo

Slovaško sodstvo zajema:

 • okrožna sodišča,
 • območna sodišča,
 • specializirano kazensko sodišče,
 • Vrhovno sodišče Slovaške republike.

Pristojnost sodišč

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča (okresné súdy) odločajo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, razen če sodni red drugače določa.

Obravnavajo tudi volilne spore, kadar poseben predpis tako določa.

Območna sodišča

Območna sodišča (krajské súdy) odločajo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo okrožna sodišča.

Sodni red določa, v katerih civilnih in kazenskih zadevah območna sodišča odločajo kot sodišča prve stopnje.

Območna sodišča odločajo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, razen če poseben predpis določa drugače.

Obravnavajo tudi druge zadeve, za katere posebni predpisi tako določajo (npr. Zakon št. 166/2003 o varstvu zasebnosti pred nepooblaščeno uporabo informacijske tehnologije in spremembi nekaterih drugih zakonov).

Specializirano kazensko sodišče

Specializirano kazensko sodišče (Špecializovaný trestný súd) obravnava kazenske zadeve in druge zadeve, za katere sodni red tako določa.

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče (Najvyšší súd) odloča o:

 • rednih pravnih sredstvih zoper odločbe območnih sodišč in specializiranega kazenskega sodišča, kadar sodni red tako določa,
 • izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe okrožnih sodišč, območnih sodišč, specializiranega kazenskega sodišča in lastne odločbe, kadar sodni red tako določa,
 • sporih o stvarni pristojnosti med sodišči in drugimi organi javne uprave,
 • predaji zadeve sodišču, ki ni pristojno sodišče, kadar sodni red tako določa,
 • drugih zadevah, kadar tako določa zakonodaja ali mednarodna pogodba.

Vrhovno sodišče izvaja sodno presojo v zadevah, v katerih je bilo meritorno odločeno.

Vrhovno sodišče tudi spodbuja enotno razlago in dosledno uporabo zakonov in drugih splošnih pravnih aktov, tako da:

 • v zadevi samo odloči,
 • sprejema mnenja, namenjena poenotenju razlage zakonov in drugih splošnih pravnih aktov,
 • objavlja pravnomočne sodbe bistvenega pomena v „zbirki mnenj Vrhovnega sodišča in odločb sodišč Slovaške republike“.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 18/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču