Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Romunija

Ta stran vam ponuja informacije o rednih sodiščih v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod v pravosodni sistem Romunije

Struktura pravosodnega sistema Romunije je naslednja:

Sodišča in tožilstva

Raven 1

 1. Sodišča prve stopnje (176)
 2. Tožilstva

Raven 2

 1. Sodišča druge stopnje (42)
 2. Posebna sodišča druge stopnje (3)
 3. Sodišče za mladoletne in družino (1)
 4. Tožilstva

Raven 3

 1. Pritožbena sodišča (15)
 2. Tožilstva

Raven 4

 1. Višje pritožbeno sodišče
 2. Tožilstvo
 • Pravosodni sistem Romunije sestavljajo Višje pritožbeno sodišče in druga sodišča.

Sodišča

Višje pritožbeno sodišče

Kot najvišje sodišče v Romuniji je Višje pritožbeno sodišče edina pravosodna institucija s pooblastili, da zagotavlja, da druga sodišča enotno razlagajo in uporabljajo zakon. Glavni postopek za doseganje tega je „revizija v interesu prava“.

Višje pritožbeno sodišče ima štiri oddelke, pri čemer ima vsak svoje pristojnosti:

 • Civilni oddelek I,
 • Civilni oddelek II,
 • Kazenski oddelek,
 • Oddelek za upravne in davčne pravdne spore.

Drugi oddelki tega vrhovnega sodišča, ki imajo vsak svoje pristojnosti, so štirje senati petih sodnikov, združeni oddelki, senat za revizije v interesu prava in senat za razjasnjevanje nekaterih pravnih zadev.

Civilni oddelek I, civilni oddelek II ter oddelek za upravne in davčne pravdne spore, del Višjega pritožbenega sodišča, presoja vloge za revizije zoper sodbe pritožbenih sodišč in odločitev drugih sodišč, kot je zakonsko določeno, in vloge za revizije zoper sodbe, ki niso pravnomočne, ali katere koli sodne akte, zoper katere se ni mogoče pritožiti z nobenimi sredstvi, ter v primeru, ko so bili sodni postopki pred pritožbenim sodiščem prekinjeni. Kazenski oddelek kot sodišče prve stopnje obravnava primere in presoja vloge, ki so zakonsko v pristojnosti Višjega pritožbenega sodišča.

Kazenski oddelek Višjega pritožbenega sodišča obravnava naslednje zadeve:

Kot sodišče prve stopnje:

 • kazniva dejanja, ki so jih storili člani senata, poslanci ali poslanci Evropskega parlamenta,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili člani vlade,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili sodniki Ustavnega sodišča,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili člani Vrhovnega sodnega sveta,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili sodniki Višjega pritožbenega sodišča ali tožilci iz tožilstva znotraj Višjega pritožbenega sodišča,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili maršali, admirali, generali in kvestorji,
 • druge zadeve, ki so zakonsko v njegovi pristojnosti.

Kot revizijsko sodišče:

 • vloge za revizije zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki jih je na prvi stopnji izdalo pritožbeno sodišče ali vojaško pritožbeno sodišče,
 • vloge za revizije zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki jih je na podlagi pritožbe izdalo pritožbeno sodišče ali vojaško pritožbeno sodišče;
 • vloge za revizije zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki jih je na prvi stopnji izdal kazenski oddelek na Višjem pritožbenem sodišču, in druge zadeve, ki jih določa zakon.

Senat devetih sodnikov

V skladu z Aktom št. 202/2010 o nekaterih ukrepih za pospeševanje postopkov obravnave so pooblastila senata devetih sodnikov prevzeli senati petih sodnikov.

Sojenja, ki potekajo pred senatom devetih sodnikov, bodo še naprej potekala pri tem senatu.

Senati petih sodnikov

V skladu s členom 24 Akta št. 304/2004, ponovno izdanega, kakor je bil spremenjen, senati petih sodnikov presojajo vloge za revizijo in druge vloge v zadevah, ki jih je na prvi stopnji obravnaval kazenski oddelek Višjega pritožbenega sodišča, in drugih zadevah, ki so zakonsko v njihovi pristojnosti. Delujejo tudi kot disciplinsko sodišče.

V skladu s členom 51(3) Akta št. 317/2004, ponovno izdanega, senati petih sodnikov presojajo vloge za revizijo zoper sodbe, ki jih je izdal Vrhovni sodni svet v disciplinskih postopkih.

Oddelki Višjega pritožbenega sodišča se sestanejo kot združeni oddelki za:

 1. obravnavanje napotitev v zvezi s spremembami sodne prakse Višjega pritožbenega sodišča;
 2. posvetovanje z Ustavnim sodiščem za potrditev ustavnosti zakonov pred njihovo razglasitvijo.

Pritožbena sodišča

Pritožbena sodišča v Romuniji vodi predsednik, ki mu lahko pomagata eden ali dva podpredsednika.

Pritožbeno sodišče ima specializirane oddelke ali senate za različne kategorije zadev:

 • civilne zadeve,
 • kazenske zadeve,
 • zadeve, povezane z mladoletniki, ali družinske zadeve,
 • zadeve, povezane z upravnimi ali davčnimi spori,
 • zadeve v zvezi s spori iz delovnega razmerja in socialnim zavarovanjem, družbami, registrom podjetij, insolventnostjo, nepošteno konkurenco, in druge zadeve,
 • pomorske zadeve in zadeve v zvezi s celinskimi plovnimi potmi.

Vsako od 15 pritožbenih sodišč je pravna oseba, vsako pritožbeno sodišče je pristojno na območju več sodišč druge stopnje (okrog 3).

V civilnih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve:

Kot sodišča prve stopnje presojajo vloge v zvezi z upravnimi in davčnimi spori v skladu s posebnimi pravnimi določbami.

Kot pritožbeno sodišče obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih izdala sodišča prve stopnje.

Kot revizijska sodišča obravnavajo zadeve, ki so posebej določene z zakonom.

V kazenskih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve.

Kot sodišča prve stopnje:

 • kazniva dejanja iz členov od 155 do 173 Kazenskega zakonika (npr. izdajstvo, vohunstvo, zarote, rušenje državne oblasti ali nacionalnega gospodarstva) in kazniva dejanja zoper nacionalno varnost Romunije iz posebnih zakonov,
 • kazniva dejanja iz člena 253^1 (nasprotja interesov), členov od 273 do 276 (nekatera kazniva dejanja v zvezi z varnostjo železniškega prometa) v primeru železniške nesreče, in členov od 356 do 361 (kazniva dejanja zoper mir in človeštvo),
 • kazniva dejanja, ki so jih storili sodniki sodišča prve stopnje ali sodišča druge stopnje, tožilci tožilstev znotraj teh sodišč, ali odvetniki, notarji, sodni izvršitelji ali revizorji Računskega sodišča,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili vodje verskih skupnosti, organiziranih v skladu z zakonom, in drugi člani na visokih cerkvenih položajih, ki imajo najmanj položaj škofa ali njemu enakovrednega,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili pomožni sodniki Višjega pritožbenega sodišča, sodniki pritožbenega sodišča ali vojaškega pritožbenega sodišča, ali tožilci tožilstev znotraj teh sodišč,
 • kazniva dejanja, ki so jih storili člani Računskega sodišča, predsednik zakonodajnega sveta ali varuh človekovih pravic,
 • druga kazniva dejanja, ki so v njegovi pristojnosti, kot določajo posebni zakoni.

Kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih v kazenskih zadevah izdala sodišča na prvi stopnji.

Kot revizijska sodišča presojajo vloge za revizije zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki so jih izdala sodišča na prvi stopnji, razen tistih, ki so v pristojnosti sodišč druge stopnje, in druge zadeve, ki jih posebej določa zakon.

Pritožbena sodišča odločajo tudi o sporih o pristojnosti med sodišči druge stopnje ali sodišči prve stopnje in sodišči druge stopnje na njihovem območju pristojnosti, ali med sodišči prve stopnje znotraj pristojnosti različnih sodišč druge stopnje na območju pristojnosti pritožbenega sodišča.

Pritožbena sodišča prav tako odločajo o zahtevah za izročitev obsojencev ali njihovo premestitev v tujino.

Sodišča druge stopnje

Vsako od 42 nacionalnih sodišč druge stopnje je pravna oseba, organizirana na ravni okrožja. Področje pristojnosti vsakega sodišča druge stopnje zajema vsa sodišča prve stopnje v okrožju, v katerem se nahaja sodišče druge stopnje.

Sodišča druge stopnje imajo ločene oddelke ali zbore, ki so specializirani za:

 • civilne zadeve,
 • kazenske zadeve,
 • zadeve, povezane z mladoletniki, ali družinske zadeve,
 • zadeve, povezane z upravnimi ali davčnimi spori,
 • zadeve v zvezi s spori iz delovnega razmerja in socialnim zavarovanjem, družbami, registrom podjetij, insolventnostjo, nepošteno konkurenco in druge zadeve,
 • zadeve, povezane s pomorskimi zadevami in zadevami v zvezi s celinskimi plovnimi potmi.

V civilnih zadevah sodišča druge stopnje obravnavajo naslednje zadeve:

Kot sodišča prve stopnje sodišča druge stopnje presojajo vse vloge, ki zakonsko niso v pristojnosti drugih sodišč.

Kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih izdala sodišča na prvi stopnji.

Kot revizijska sodišča obravnavajo zadeve, ki so posebej določene z zakonom.

V kazenskih zadevah sodišča druge stopnje obravnavajo naslednje zadeve:

Kot sodišča prve stopnje:

 • kazniva dejanja zoper življenje ali družbeno integriteto in zdravje, kazniva dejanja zoper osebno svobodo, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kazniva dejanja zoper lastnino, kazniva dejanja na delovnem mestu ali v povezavi z njim, kazniva dejanja, ki ovirajo potek pravice, kazniva dejanja zoper ureditve, določene za nekatere dejavnosti, ki jih ureja zakon, kazniva dejanja zoper javno zdravje in kazniva dejanja tihotapljenja (kadar vključujejo orožje, strelivo ali eksploziv ali radioaktivne snovi),
 • namerna kazniva dejanja, ki se končajo s smrtjo ali samomorom,
 • kazniva dejanja, ki vključujejo preprodajo ali nezakonito uživanje drog,
 • kazniva dejanja, ki vključujejo pranje denarja ali davčno utajo,
 • stečaje, ki so posledica goljufije, če je kaznivo dejanje povezano z bančnim sistemom,
 • druga kazniva dejanja, ki so v njihovi pristojnosti, kot določa zakon.

Kot revizijska sodišča presojajo vloge za revizije zoper sodbe, ki so jih izdala sodišča prve stopnje v zvezi s kaznivimi dejanji, za katere so sproženi sodni postopki na podlagi predhodne pritožbe oškodovanca, in vloge za revizijo zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki so jih izdala sodišča prve stopnje v povezavi s preprečevalnimi ukrepi, začasno izdajo ali previdnostnimi ukrepi, sodbe v kazenskih zadevah, ki so bile izdane v povezavi z izvrševanjem kazenskih sodb ali rehabilitacije, in druge zadeve, ki jih posebej določa zakon.

Sodišča druge stopnje odločajo o sporih o pristojnosti med sodišči prve stopnje znotraj njihovega območja pristojnosti in o drugih zadevah, ki jih posebej določa zakon.

Sodišča prve stopnje

Sodišča prve stopnje niso pravne osebe in so ustanovljena znotraj nacionalnih okrožij ter v Bukarešti.

V civilnih zadevah sodišča prve stopnje obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

 • vloge, ki so v skladu z Zakonom o civilnem postopku v pristojnosti sodišča za družinske zadeve in skrbništvo, razen zadev, v katerih zakon izrecno določa drugače,
 • vloge, povezane z evidenco osebnega stanja, v skladu z zakonom,
 • vloge, povezane z upravo večnadstropnih zgradb, stanovanj ali prostorov, ki so v izključnem lastništvu različnih oseb, ali s pravnimi razmerji, ki so jih vzpostavila združenja lastnikov stanovanj z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, kot je ustrezno,
 • vloge za prisilno izselitev,
 • vloge, ki se nanašajo na skupne stene ali jarke, razdaljo med zgradbami ali nasadi, pravico do prehoda, in vse druge bremenitve ali omejitve, ki vplivajo na lastninske pravice, kot določa zakon, o katerih sta se sporazumeli stranki ali jih je določilo sodišče,
 • vloge, povezane s spremembami glede meja ali označevanja meja,
 • vloge za zaščito premoženja,
 • vloge, povezane z obveznostmi do izvajanja ali do neizvajanja dejanj, ki jih ni mogoče ovrednotiti v smislu denarja, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi, razen tistih, ki so po zakonu v pristojnosti drugih sodišč,
 • vloge za sodno delitev ne glede na vključeno vrednost,
 • vse druge vloge, ki se lahko izrazijo v smislu denarja, in sicer do vključno 200 000 RON, ne glede na to, ali imata stranki status izvedenca.

Sodišča prve stopnje obravnavajo tudi pritožbe zoper odločitve lokalnih javnih upravnih organov z lokalno pristojnostjo in drugih organov s takšno pristojnostjo v zadevah, ko to določa zakon.

V kazenskih zadevah sodišča prve stopnje obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

Na splošno vse vrste kaznivih dejanj, razen tistih, za katere zakon določa, da jih morajo na prvi stopnji obravnavati sodišča druge stopnje, pritožbena sodišča ali Višje pritožbeno sodišče.

Več informacij o teh sodiščih je na voljo na spletišču http://portal.just.ro/.

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so dostopne naslednje zbirke podatkov:

Zadnja posodobitev: 03/02/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.