Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Luksemburg

Ta stran vsebuje pregled rednih sodišč v Luksemburgu.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodišča splošne pristojnosti – uvod

Po ustavi je naloga sodišč in prvostopenjskih sodišč, da izvršujejo sodno oblast ter da splošne in lokalne odločbe in uredbe uporabljajo v skladu z zakoni.

Redna sodišča

Vrhovno sodišče

Na vrhu hierarhije rednih sodišč je vrhovno sodišče, ki obsega Kasacijsko sodiščePritožbeno sodišče in državno tožilstvo.

Kasacijsko sodišče, ki obsega en oddelek s senatom petih sodnikov, je pristojno zlasti za: zadeve za razveljavitev ali razglasitev ničnosti sodb različnih oddelkov Pritožbenega sodišča in sodnih odločb na zadnji stopnji. Prisotnost odvetnika je obvezna.

Pritožbeno sodišče obsega deset oddelkov, ki odločajo v senatu treh sodnikov. Pristojno je za civilne, gospodarske in kazenske zadeve ter za zadeve, o katerih odločata delovni sodišči v obeh sodnih okrožjih v državi. Prisotnost odvetnika je obvezna pri vseh zadevah, razen pri kazenskih zadevah in začasnih odredbah. Kazenski oddelek Pritožbenega sodišča je pristojen za pritožbe zoper sodne odločbe kazenskega oddelka Okrožnega sodišča. Ta oddelek odloča v senatu petih sodnikov.

Okrožna sodišča

Država je razdeljena na dve sodni okrožji, od katerih ima vsako po eno okrožno sodišče, eno v mestu Luxembourg in drugo v mestu Diekirch.

Obe okrožni sodišči sta razdeljeni na oddelke, ki odločajo v senatu treh sodnikov; pri vsakem okrožnem sodišču obstaja državno tožilstvo, ki ga sestavljajo državni tožilec in namestniki. Preiskovalni sodniki pri vsakem okrožnem sodišču so pristojni za preiskave kazenskih zadev in prekrškov, če je to potrebno.

Okrožno sodišče v civilnopravnih in gospodarskih zadevah odloča kot sodišče splošne pristojnosti in je pristojno za vse zadeve, za katere zakon ne določa pristojnosti drugega sodišča zaradi narave ali višine zahtevka.

Pristojno je ratione valoris (glede na vrednost) za zahtevke nad 10 000 EUR.

Ima izključno pristojnost v zadevah, za katere mu jo zakon zaradi njihove narave izrecno podeljuje. Ima izključno pristojnost za zahtevke po priznanju tujih sodnih odločb in listin, ki so jih izdali tuji državni uradniki. Okrožna sodišča odločajo tudi o prošnjah za preklic ali razveljavitev odločbe sodišča ali upravnega akta, npr. v zvezi s posvojitvami, skrbništvom, osamosvojitvijo otrok itd.

Okrožno sodišče je pristojno za pritožbe zoper sodne odločbe mirovnih sodišč na prvi stopnji, ki imajo sedež v sodnem okrožju sodišča.

Tožba pri okrožnem sodišču se načeloma vloži s pozivom, ki ga sodni izvršitelj vroči toženi stranki.

Predsedniki okrožnih sodišč ali njihovi namestniki izrekajo začasne odločbe o nujnih civilnih in gospodarskih zadevah.

Okrožna sodišča so pristojna za kazenske zadeve kot sodišča za prekrške in kazenska sodišča. Pristojna so za sojenje vseh kaznivih dejanj, to je kršitev zakona, ki se kaznujejo s kaznimi za prekrške, in po zakonu kaznivih dejanj, ki jim jih predloži sodni senat ali sodni senat pritožbenega sodišča. Tožena stranka se mora na sodišču zglasiti osebno, razen če gre za kršitev, ki se kaznuje zgolj z globo; v tem primeru jo lahko zastopa odvetnik.

Načeloma je prisotnost odvetnika obvezna pri okrožnem sodišču, razen izjem, določenih z zakonom, kot so npr. gospodarske zadeve in začasne odredbe, kjer se lahko stranke same zagovarjajo.

Mirovna sodišča (Justices de Paix)

Mirovna sodišča so tri: v mestu Luxemburg, v mestu Esch-sur-Alzette (sodno okrožje Luxemburg) in v mestu Diekirch (sodno okrožje Diekirch).

Na civilnem in gospodarskem področju je mirovni sodnik pristojen za vse zadeve, za katere mu novi zakon o pravdnem postopku ali druge zakonske določbe dajejo pristojnost; na zadnji stopnji je pristojen za obravnavo zadev z vrednostjo zahtevka do 1 250 EUR in za pritožbe v zadevah z vrednostjo zahtevka do 10 000 EUR.

Pristojen je za določena področja, npr. sklepe o zasegu dolžnikovih terjatev za delovna plačila, pokojnine in rente ter za razdelitev zneska zaseženih terjatev do višine terjanega zneska.

Načeloma se tožbo vloži pri mirovnem sodniku s pozivom sodnega izvršitelja. Nekaj zadev se vloži v sodni pisarni z vlogo prijave. Stranke pred mirovnim sodnikom nastopajo osebno ali prek zastopnika. Zastopnik je lahko odvetnik, zakonec, starši ali sorodniki v ravni črti, starši ali sorodniki v stranski črti do vključno tretjega kolena in osebe, ki delajo izključno za stranko ali njeno podjetje.

V kazenskih postopkih opravlja mirovni sodnik funkcije sodnika za prekrške (juge de police). V tej vlogi odloča o kaznivih dejanjih ali kršitvah zakona, ki se kaznujejo z globo od 25 do 250 EUR, ter o kršitvah zakona, ki jih zakonodaja obravnava kot prekrške, ki jih sodni senat vloži pri sodišču za prekrške (Tribunal de Police).

Poleg tega je pristojen, da odloča o kršitvah, ki se kaznujejo z višjimi kaznimi, kot običajno veljajo za manjše prekrške, vendar zakonodaja določa, da je pristojen zanje. Zoper sodne odločbe sodišča za prekrške je mogoče vedno vložiti pritožbo. Rok za vložitev pritožbe je 40 dni in začne teči ob od izreku sodne odločbe ali, če gre za zamudno sodbo, od dneva njene navadne ali osebne vročitve. Pritožba se vloži pri kazenskem sodišču (Tribunal Correctionnel).

Pri vsakem mirovnem sodišču obstaja delovno sodišče, pristojno za spore v zvezi z delovnimi in vajeniškimi pogodbami. Pritožba se vloži pri Vrhovnem sodišču (Cour Supérieur de Justice).

Pravne zbirke podatkov

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kratek opis vsebine

Obiščite spletno stran rednih sodišč.

Obiščite spletno stran upravnih sodišč.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču