Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Redna sodišča v državah članicah

Bolgarija

V tem delu je predstavljeno bolgarsko sodstvo.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Organizacija upravljanja sodišč – sodstvo

Sodišča prve stopnje v civilnopravnih in kazenskih zadevah

Okrajna sodišča

Okrajno sodišče je najpomembnejše sodišče prve stopnje. Pristojno je v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah. Sem spadajo zadeve s področja družinskega in delovnega prava, zahtevki za preživnino in posvojitve, tožbe v gospodarskih sporih in civilnih zadevah, če so stroški nižji od 50 000 BGN (< 25 000 EUR), ter delitev nepremičnin.

Okrajno sodišče sestavljajo predsednik in njegovi namestniki, administrativni tajnik, sodni tajnik, tajnik, sodni sluga, sodni uradnik in arhivar.

Okrožna sodišča

Kot sodišče prve stopnje je okrožno sodišče pristojno v naslednjih zadevah:

  • civilne zadeve – tožbe za dokaz obstoja očetovstva in izpeljavo posvojitve, prepovedne in civilne tožbe, če vrednost spora ne presega 50 000 BGN (> 25 000 EUR);
  • kazenske zadeve – kazniva dejanja proti republiki, uboji, ropi, posedovanje in razpečevanje drog, ugrabitve in nezakonit odvzem prostosti, kršitev carinske ureditve, kazniva dejanja zoper finančni, davčni in zavarovalniški sistem, deviantno vedenje, podkupovanje, cestnoprometni prekrški s smrtnim izidom itd;
  • gospodarske zadeve in zadeve s področja prava družb – pravni subjekti brez pridobitnega namena so registrirani na okrožnem sodišču, ki obravnava tudi pritožbe zaradi zavrnitev, ki jih določi registratura v skladu z zakonom o trgovinskih registrih. Okrožno sodišče je pristojno tudi za gospodarske spore v vrednosti nad 25 000 BGN, stečajni postopek in postopek v primeru pritožb zoper delovanje izvršiteljev;
  • upravne zadeve – v skladu s prehodnimi in končnimi določbami zakona o upravnem postopku je za upravne zadeve, ki so bile na sodišču vložene do 1. 3. 2007, pristojno okrožno sodišče.

Okrožna sodišča so v okrožnih središčih. Na sodnem območju vsakega okrožnega sodišča je eno ali več okrajnih sodišč.

V Sofiji ima sedež mestno sodišče, ki ima pristojnosti okrožnega sodišča.

Vmesna pritožbena obravnava v civilnih in kazenskih zadevah

Okrožna sodišča sodijo v vmesnih pritožbenih obravnavah v zakonsko določenih civilnih in kazenskih zadevah.

Pritožbeno sodišče v vmesni pritožbeni obravnavi razsoja o dejanjih, proti katerim je bila vložena pritožba v zadevah v pristojnosti okrožnega sodišča, ter o drugih zakonsko določenih zadevah v pristojnosti okrožnega sodišča.

Kasacijska pritožbena obravnava v civilnih in kazenskih zadevah

V vseh civilnih in kazenskih zadevah na tretji in zadnji stopnji razsoja vrhovno kasacijsko sodišče.

Pravna podatkovna baza

Vsako sodišče v Bolgariji ima svojo spletno stran, ki ustreza potrebam državljanov, pravnih oseb in upravnih organov. Na teh spletnih straneh so na voljo podatki o strukturi in dejavnosti sodišča ter o zadevah v obravnavi in zaključenih zadevah.

Ime in URL zadevnih podatkovnih zbirk

Na spletni strani vrhovnega sodnega sveta je podroben seznam sodišč v Bolgariji z naslovi in spletnimi stranmi (samo v bolgarščini).

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču