Vnútroštátne všeobecné súdy

Švédsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko

Všeobecné súdy – úvod

Všeobecné súdy rozhodujú v trestných a občianskoprávnych veciach. Sú organizované ako trojúrovňový systém:

  • okresné súdy  (tingsrätt),
  • odvolacie súdy (hovrätt) a
  • Najvyšší súd (Högsta domstolen).

Všeobecné administratívne súdy rozhodujú vo veciach týkajúcich sa verejnej správy. Sú organizované ako trojúrovňový systém::

  • provinčné administratívne súdy (länsrätt),
  • odvolacie administratívne súdy (kammarrätt) a
  • Najvyšší administratívny súd (Högsta förvaltningsdomstolen).

Okrem toho bolo zriadených niekoľko osobitných súdov a tribunálov, ktoré rozhodujú v konkrétnych druhoch vecí a záležitostí, ako napríklad Pracovný súd (Arbetsdomstolen) a Súd pre trh (Marknadsdomstolen).

Posledná aktualizácia: 22/10/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom