Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy (okrožna sodišča),
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče) (ďalej len „Najvyšší súd“).

Špecializované súdy zriadené osobitným zákonom, ak nie je zákonom ustanovené inak, musia mať:

 • štatút okresného súdu: súdy prvého stupňa, ktorých odvolacím súdom je vyšší súd s osobitnou súdnou právomocou,
 • štatút vyššieho súdu: súdy druhého stupňa, ktoré rozhodujú vo veciach odvolaní proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa s osobitnou súdnou právomocou,
 • štatút vyššieho súdu: súdy prvého stupňa, ktorých odvolacím súdom je Najvyšší súd.

Súdna právomoc miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. v prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti,
 2. vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie,
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. vo veciach dedičstva a iných nesporových záležitostiach, ako aj v súvislosti s katastrom nehnuteľností,
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné veci

posudzovať alebo rozhodovať v iných veciach stanovených zákonom,

Právna pomoc

zaoberať sa vecami súvisiacimi s právnou pomocou, kde ostatné súdy nemajú žiadnu zákonnú právomoc.

Súdna právomoc okresných súdov

V súlade s článkom 101 zákona o súdoch majú okresné súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov,
 2. vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1),
 3. viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami,
 4. rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom,
 5. vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov,
 6. rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd,
 7. dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov),
 8. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom,
 9. vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne veci

posudzovať a rozhodovať o veciach v prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov,
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi,
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo,
 5. o návrhoch na vydanie predbežných opatrení predložených pred začatím sporu, o ktorých musí súd rozhodnúť v súlade s pravidlami pre hospodárske spory, alebo o veciach, pri ktorých bola odsúhlasená arbitrážna súdna právomoc
 6. v nesporových konaniach, v ktorých sú účastníkmi obchodné spoločnosti, partneri alebo akcionári a členovia orgánov obchodných spoločností, ktorí sú nútení uplatňovať zákony spoločností.

Okresné súdy sú zodpovedné aj za:

 • údržbu obchodného registra,
 • posudzovanie a rozhodovanie o iných veciach, ak to stanovuje zákon,
 • riešenie prípadov právnej pomoci vo veciach uvedených v bodoch 1, 2, 3 a 4,
 • poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci.

Vyššie súdy

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. posudzovať alebo rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a okresných súdov v rámci ich územia,
 2. rozhodovať v sporoch o súdnej právomoci medzi miestnymi a okresnými súdmi v rámci ich územia a o presune súdnej právomoci na iný miestny alebo okresný súd v rámci jeho územia,
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Súdnictvo Slovinskej republiky

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do tejto databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Súdnictvo Slovinskej republiky vám poskytuje prístup do viacerých databáz, ako napríklad:

 • súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdna správa,
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

súdne orgány

Posledná aktualizácia: 02/11/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom