Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Škótsko

Na tejto stránke nájdete úvodné informácie o všeobecných súdoch v rámci škótskej jurisdikcie v Spojenom kráľovstve.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

Najvyšší civilný súd (Court of Session), najvyšší tresný súd (High Court of Justiciary), vyššie súdy (high courts), šerifské súdy (sheriff courts) a zmierovacie súdy (justice of the peace courts) spravuje škótska súdna služba (Scottish Courts Service – SCS), ktorá je nezávislým štátnym orgánom, ktorému predsedá Lord President, najvyšší sudca v Škótsku.

Najvyššie súdy v Škótsku

Vyššie súdy v Škótsku tvoria Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd.

Najvyšší civilný súd (Court of Session)

Najvyšším súdom v Škótsku je Najvyšší civilný súd, ktorý sídli v budove parlamentu v Edinburgu. Predstavuje odvolací súd a ako civilný súd sa tiež zaoberá spormi vrátane prípadov vymáhania dlhu, náhrady škôd, rodinnými a obchodnými spormi.

Najvyšší trestný súd (High Court of Justiciary)

Najvyšší trestný súd rieši odvolania v trestných veciach a závažné trestné prípady. Súdne procesy vedie sudca pred porotou.

Pri odvolacích konaniach sídli súd v Edinburgu.  Pri konaniach v iných veciach má súd stále sídla v Edinburgu, Glasgowe a Aberdeene, ale konania tiež prebiehajú v ďalších mestách po celom Škótsku.

Šerifské súdy (Sheriff Courts)

Škótsko je na právne účely rozdelené do šiestich regiónov nazvaných „šerifstvá“. Každé šerifstvo má hlavného šerifa, ktorý je okrem prejednávania odvolaní v občianskoprávnych veciach zodpovedný aj za vedenie šerifských súdov.

V rámci týchto šerifstiev existuje celkovo 49 šerifských súdov rôznej veľkosti a podoby, ktoré však slúžia rovnakému účelu.

Súdne prípady sa prejednávajú pred sudcom zvaným šerif. Prácu šerifských súdov možno rozdeliť do troch hlavných kategórií pozostávajúcich z občianskoprávnej, trestnoprávnej a povereneckej práce a vykonávajú ju miestni šerifskí tajomníci a ich zamestnanci.

Občianskoprávne veci

Väčšina občianskoprávnych vecí sa týka sporov medzi osobami alebo organizáciami. Šerifské súdy riešia tri rôzne typy prípadov:

  • všeobecné žaloby, ktoré sa týkajú prevažne rozvodov, detí, majetkových sporov a vymáhania dlhov/náhrad škôd prekračujúcich hodnotu 5 000 GBP
  • skrátené konania, pri ktorých sa využíva zjednodušený postup a v ktorých sa riešia predovšetkým spory týkajúce sa nedoplatkov nájomného, dodávania tovaru a pohľadávok v hodnote od 3 000 do 5 000 GBP
  • drobné nároky, pri ktorých sa takisto používa zjednodušený postup avšak bez toho, aby bolo potrebné využiť služby právneho poradcu a tiež menšie spory (hlavne dlhy vo výške nižšej ako 3 000 GBP).

Šerifský súd sa okrem toho zaoberá mnohými ďalšími občianskoprávnymi žiadosťami a konaniami vrátane:

  • adopcie detí
  • likvidácie spoločností
  • vyšetrovania smrteľných úrazov
  • konkurzov

Trestnoprávne veci

Trestnoprávne veci môžu šerifské súdy riešiť buď v plne formálnom alebo skrátenom konaní. Zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré konanie bude uplatnené v konkrétnom prípade, nesie prokurátor.

Formálne konanie (solemn procedure) sa využíva v závažných prípadoch, v ktorých môže obvinenie viesť k odsúdeniu na trest odňatia slobody dlhší ako dvanásť mesiacov alebo k pokute presahujúcej 10 000 GBP. Súdny proces vedie šerif, ktorý zasadá s porotou.

Skrátené konanie (summary procedure) sa využíva predovšetkým pri menej závažných prípadoch, keď šerif prejednáva vec bez poroty. Aj keď sú právomoci šerifa pri uložení trestu obmedzené na dvanásť mesiacov odňatia slobody, existujú prípady, keď môže byť toto obdobie dlhšie.

Poverenecká práca (Commissary work)

Poverenecká práca súvisí najmä s usporiadaním pozostalosti po zosnulej ososbe. Súdom udelená právomoc, ktorá umožňuje exekútorovi zhromaždiť a rozdeliť pozostalosť, sa nazýva „potvrdenie“. Toto potvrdenie sa udeľuje iba ak je súpis pozostalosti po smrti osoby predložený súdu.

V prípade, že hrubá hodnota pozostalosti neprekračuje 36 000 GBP, je pozostalosť klasifikovaná ako „malá“ a osobe žiadajúcej o potvrdenie pomôže pri vyplnení správneho formulára personál kancelárie miestneho šerifského tajomníka. V prípade, že hodnota pozostalosti prekračuje 36 000 GBP, osoba, ktorá žiada o potvrdenie, dostane odporučenie, aby sa obrátila na právneho zástupcu.

Zmierovacie súdy (Justice of the Peace Courts)

Zmierovací súd je laický súd, kde zmierovací sudca, ktorý nemá právnu kvalifikáciu, zasadá s tajomníkom, ktorý právnu kvalifikáciu má. Tajomník radí sudcovi v právnych veciach a vo veciach týkajúcich sa konania. Zmierovací súd rieši prevažne skrátené trestnoprávne prípady, ktoré sú menej závažné. Horná hranica trestnej sadzby, ktorú môže zmierovací súd uložiť, predstavuje 60 dní odňatia slobody alebo pokuta nepresahujúca 2 500 GBP. Len v Glasgowe predsedá niektorým súdom honorovaný zmierovací sudca s právnickou kvalifikáciou. Horná hranica trestnej sadzby, ktorú môže honorovaný zmierovací sudca uložiť, je dvanásť mesiacov odňatia slobody alebo pokuta nepresahujúca 10 000 GBP.

Šerifský tajomník (sheriff clerk) zodpovedá za administratívnu prácu šerifského súdu (sheriff court) a zmierovacieho súdu (justice of peace) vrátane:

  • vymáhania pokút a príkazov na náhradu škody
  • vydávania kópií súdnych príkazov týkajúcich sa napríklad podmienečného prepustenia alebo príkazov na výkon verejne prospešných prác
  • predvolania a organizovania porotcov.

Podrobnejšie informácie o súdoch v Škótsku je možné nájsť na webovom sídle škótskej súdnej služby.

Súvisiace odkazy

Škótska súdna služba

Posledná aktualizácia: 10/11/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom