Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Rumunsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod do rumunského súdneho systému

Rumunsky súdny systém má nasledujúcu štruktúru:

Všeobecné súdy a prokuratúry

Úroveň 1

 1. Okresné súdy (176)
 2. Prokuratúry

Úroveň 2

 1. Tribunály (42)
 2. Špecializované tribunály (3)
 3. Brašovský tribunál pre maloletých a rodinné veci (1)
 4. Prokuratúry

Úroveň 3

 1. Odvolacie súdy (15)
 2. Prokuratúry

Úroveň 4

 1. Najvyšší kasačný a odvolací súd
 2. Prokuratúra
 • Rumunský súdny systém tvorí Najvyšší kasačný a odvolací súd a ostatné súdy.

Súdy

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Ako najvyšší súd v Rumunsku je jedinou súdnou inštitúciou, ktorá má právomoc zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie práva ostatnými súdmi. Hlavným postupom, ako to dosiahnuť, je „dovolanie v záujme práva“.

Najvyšší kasačný a odvolací súd má štyri sekcie a každá z nich má svoju vlastnú právomoc:

 • sekcia občianskeho práva I,
 • sekcia občianskeho práva II,
 • sekcia trestného práva,
 • sekcia pre správne a daňové spory.

Ostatné sekcie najvyššieho súdu s vlastnou právomocou sú štyri zbory piatich sudcov, spoločné sekcie, zbor dovolaní v záujme práva a zbor pre objasnenie niektorých právnych záležitostí.

Sekcia občianskeho práva I, sekcia občianskeho práva II a sekcia pre správne a daňové spory, ktoré sú súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, riešia žiadosti o preskúmanie rozsudkov vynesených odvolacími súdmi a iných súdnych rozhodnutí, ako sa stanovuje v právnych predpisoch, ako aj žiadosti o preskúmanie neprávoplatných rozsudkov alebo súdnych aktov akejkoľvek povahy, proti ktorým sa nedá odvolať akýmkoľvek iným spôsobom a v ktorých bolo zastavené právne konanie na odvolacom súde. Sekcia trestného práva, ako súd prvého stupňa rozhoduje, o prípadoch a žiadostiach, ktoré podľa právnych predpisov patria do právomoci Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.

Sekcia trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu rieši tieto prípady:

Ako súd prvého stupňa:

 • trestné činy spáchané senátormi, poslancami alebo poslancami Európskeho parlamentu,
 • trestné činy spáchané členmi vlády,
 • trestné činy spáchané sudcami Ústavného súdu,
 • trestné činy spáchané členmi Vyššej sudcovskej rady,
 • trestné činy spáchané sudcami Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, prokurátormi prokuratúry patriacej k Najvyššiemu kasačnému a odvolaciemu súdu,
 • trestné činy, ktoré spáchali maršali, admiráli, generáli a kvestori,
 • ostatné prípady, ktoré sú podľa právnych predpisov v rámci jeho právomoci.

Ako dovolací súd:

 • žiadosti o preskúmanie rozsudkov v trestných prípadoch vynesených h na prvom stupni odvolacím súdom alebo Vojenským odvolacím súdom,
 • žiadosti o preskúmanie rozsudkov v trestných prípadoch vynesených na základe odvolania odvolacím súdom alebo Vojenským odvolacím súdom,
 • žiadosti o preskúmanie rozsudkov v trestných prípadoch na prvom stupni, ktoré vyniesla sekcia trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu a iných prípadov stanovených podľa právnych predpisov.

Zbor deviatich sudcov

V zmysle zákona č. 202/2010 o niektorých opatreniach na urýchlenie súdneho konania právomoci zboru deviatich sudcov preberajú zbory piatich sudcov.

Konania prebiehajúce pred zborom deviatich sudcov bude aj naďalej riešiť tento zbor.

Zbory piatich sudcov

Podľa článku 24 zákona č. 304/2004 opätovne zverejneného v znení neskorších predpisov zbory piatich sudcov riešia žiadosti o preskúmanie a iné žiadosti v prípadoch pojednávaných na prvom stupni v sekcii trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu a iné prípady, ktoré podľa právnych predpisov patria do jeho právomoci. Zároveň pôsobia ako disciplinárny súd.

Podľa článku 51 ods. 3 zákona č. 317/2004, opätovne zverejneného, zbory piatich sudcov riešia žiadosti o preskúmanie rozsudkov vynesených Vyššou sudcovskou radou v disciplinárnych prípadoch.

Sekcie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu zasadajú ako spoločné sekcie na nasledujúce účely:

 1. riešenie odporúčaní týkajúce sa zmien v judikatúre Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu;
 2. konzultácie s Ústavným súdom s cieľom overiť ústavnosť právnych predpisov pred ich vyhlásením.

Odvolacie súdy

Odvolacím súdom v Rumunsku predsedá predseda, ktorému môže asistovať jeden alebo dvaja podpredsedovia.

Odvolací súd má špecializované sekcie alebo zbory pre rôzne kategórie prípadov:

 • občianskoprávne veci,
 • trestné veci,
 • prípady týkajúce sa detí alebo rodinných záležitostí,
 • prípady týkajúce sa správnych a daňových sporov,
 • prípady týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia, spoločností, obchodného registra, platobnej neschopnosti, nekalej súťaže a iných záležitostí,
 • námorné a riečne záležitosti.

15 odvolacích súdov má právnu subjektivitu, pričom každý súd pokrýva právomoci niekoľkých tribunálov (približne 3).

V občianskoprávnych veciach riešia odvolacie súdy tieto prípady:

Ako súdy prvého stupňa rozhodujú o žiadostiach týkajúcich sa správnych a daňových sporov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Ako odvolacie súdy riešia odvolania proti rozsudkom vyneseným na prvom stupni tribunálmi.

Ako dovolacie súdy rozhodujú o prípadoch výslovne stanovených v právnych predpisoch.

V trestnoprávnych veciach riešia odvolacie súdy nasledujúce prípady.

Ako súdy prvého stupňa:

 • trestné činy uvedené v článkoch 155 – 173 Trestného zákonníka (napr. vlastizrada, špionáž, sprisahanie, podvracanie štátnej moci alebo národného hospodárstva) a trestné činy proti národnej bezpečnosti Rumunska podľa osobitných právnych predpisov,
 • trestné činy uvedené v článku 253^1 (konflikty záujmov), článkoch 273 – 276 (niektoré trestné činy týkajúce sa bezpečnosti železničnej dopravy) v prípade železničnej nehody a článkoch 356 – 361 (trestné činy proti mieru a ľudskosti),
 • trestné činy, ktoré spáchali sudcovia okresného súdu alebo tribunálu, prokurátori z prokuratúry patriacej k týmto súdom, ako aj právnici, notárske úrady, exekútori alebo audítori Dvora audítorov,
 • trestné činy, ktoré spáchali vedúci predstavitelia náboženských denominácií zriadených v súlade s právnymi predpismi a iní vysokopostavení náboženskí predstavitelia, ktorí majú hodnosť minimálne biskupa alebo ekvivalentnú,
 • trestné činy, ktoré spáchali pomocní sudcovia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, sudcovia odvolacieho súdu alebo Vojenského odvolacieho súdu, ako aj prokurátori z prokuratúr patriacich k týmto súdom,
 • trestné činy, ktoré spáchali členovia Odvolacieho súdu, predseda Legislatívnej rady alebo ombudsman,
 • ostatné trestné činy v oblasti ich právomoci podľa osobitných právnych predpisov.

Ako odvolacie súdy riešia odvolania proti rozsudkom v trestných veciach vynesených na prvom stupni tribunálmi.

Ako dovolacie súdy riešia žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov vynesených prvostupňovým okresným súdom v trestných veciach okrem prípadov patriacich do súdnej právomoci tribunálov a iných prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

Odvolacie súdy rozhodujú aj o kompetenčných sporoch medzi tribunálmi alebo medzi okresnými súdmi a tribunálmi v oblasti ich právomoci alebo medzi okresnými súdmi v oblasti právomoci jednotlivých tribunálov v oblasti právomoci odvolacieho súdu.

Odvolacie súdy takisto rozhodujú o žiadostiach o vydanie alebo presune odsúdených osôb do zahraničia.

Tribunály

42 národných tribunálov zriadených na úrovni kraja má právnu subjektivitu. Oblasť právomoci každého tribunálu zahŕňa všetky okresné súdy kraja, v ktorom sa daný tribunál nachádza.

Tribunály majú samostatné sekcie alebo zbory zamerané na:

 • občianskoprávne veci,
 • trestné veci,
 • prípady týkajúce sa detí alebo rodinných záležitostí,
 • prípady týkajúce sa správnych alebo daňových sporov,
 • prípady týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia, spoločností, obchodného registra, platobnej neschopnosti, nekalej súťaže a iných záležitostí,
 • prípady týkajúce sa námorných alebo riečnych záležitostí.

V občianskoprávnych riešia tribunály tieto prípady:

Ako súdy prvého stupňa tribunály rozhodujú o všetkých žiadostiach, ktoré podľa právnych predpisov nepatria do pôsobnosti iných súdov.

Ako odvolacie súdy riešia odvolania proti rozsudkom vyneseným na prvom stupni okresnými súdmi.

Ako dovolacie súdy rozhodujú o prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

V trestných veciach riešia tribunály tieto prípady:

Ako súdy prvého stupňa:

 • trestné činy ohrozujúce život, telesnú integritu alebo zdravie, trestné činy ohrozujúce osobnú slobodu, sexuálne trestné činy, majetkové trestné činy, trestné činy spáchané na pracovisku alebo v súvislosti s ním, trestné činy, ktoré bránia výkonu spravodlivosti, trestné činy proti režimu stanovenému pre určité činnosti upravené právnymi predpismi, trestné činy ohrozujúce verejné zdravie, trestné činy pašovania (ak ide o zbrane, strelivo, výbušniny alebo rádioaktívne materiály),
 • úmyselné trestné činy s následkom smrti alebo samovraždy,
 • trestné činy zahŕňajúce nezákonné obchodovanie alebo nelegálne užívanie drog,
 • trestné činy zahŕňajúce pranie špinavých peňazí alebo daňové úniky,
 • podvodný bankrot, ak sa trestný čin týka bankového systému,
 • ostatné trestné činy, ktoré podľa právnych predpisov patria do ich právomoci.

Ako dovolacie súdy riešia žiadosti o preskúmanie rozsudkov, ktoré vyniesli okresné súdy v súvislosti s trestnými činmi, pri ktorých sa súdne konanie začalo na základe predchádzajúcej sťažnosti od poškodenej strany a žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov, ktoré vyniesli okresné súdy v súvislosti s preventívnymi opatreniami, dočasným prepustením alebo bezpečnostnými opatreniami, trestných rozsudkov vynesených v súvislosti s výkonom trestných rozsudkov alebo rehabilitáciou a v iných prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

Tribunály rozhodujú o kompetenčných sporoch medzi okresnými súdmi v oblasti ich právomoci a o iných prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

Okresné súdy

Okresné súdy nemajú právnu subjektivitu a sú zriadené v rámci národných krajov a v Bukurešti.

V občianskoprávnych veciach riešia okresné súdy najmä tieto prípady:

 • podania, ktoré v zmysle Občianskeho zákonníka patria do právomoci poručníckeho a rodinného súdu, okrem prípadov, v ktorých sa v právnych predpisoch nestanovuje výslovne inak,
 • podania týkajúce sa záznamov o občianskom stave v súlade s právnymi predpismi,
 • podania týkajúce sa správy viacpodlažných budov, bytov alebo priestorov výlučne vo vlastníctve rôznych osôb alebo právnych vzťahov založených spoločenstvami majiteľov domov a inými fyzickými alebo právnickými osobami, podľa potreby,
 • žiadosti o vysťahovanie,
 • podania týkajúce sa spoločných stien alebo žľabov, vzdialenosti medzi budovami alebo výsadbou, práva priechodu a iných bremien alebo obmedzení týkajúcich sa vlastníckych práv, ako sa stanovuje v právnych predpisoch, podľa dohody účastníkov alebo nariadenia súdu,
 • podania týkajúce sa zmien hraníc alebo vyznačenia hraníc,
 • podania týkajúce sa ochrany majetku,
 • podania týkajúce sa povinnosti vykonávať alebo nevykonávať činnosti, ktoré nemožno merať v peniazoch, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zmluvne ukotvené, s výnimkou tých, ktoré podľa právnych predpisov patria do právomoci iných súdov,
 • podania týkajúce sa súdneho rozdelenia bez ohľadu na predmetnú hodnotu,
 • iné podania, ktoré môžu byť peňažne vyjadrené, a to do výšky 200 000 RON vrátane, bez ohľadu na to, či účastníci majú alebo nemajú postavenie odborníkov.

Okresné súdy riešia aj odvolania proti rozhodnutiam miestnych orgánov verejnej správy s miestnou právomocou a iných orgánov s touto právomocou v prípadoch stanovených právnymi predpismi.

V trestnoprávnych veciach riešia okresné súdy najmä tieto prípady:

Vo všeobecnosti trestné činy všetkých druhov s výnimkou tých, o ktorých podľa právnych predpisov rozhodujú na prvom stupni tribunály, odvolacie súdy a Najvyšší kasačný a odvolací súd.

Ďalšie informácie o týchto súdoch možno nájsť na portáli jednotlivých súdov, ktorý spravuje rumunské ministerstvo spravodlivosti.

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné on-line:

Posledná aktualizácia: 03/02/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom