Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Portugalsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia všeobecných súdov

Okrem Ústavného súdu (Tribunal Constitucional), ktorý má osobitnú právomoc konať v ústavnoprávnych otázkach, existujú v Portugalsku tieto kategórie súdov:

a) Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça) a súdy prvého a druhého stupňa (tribunais judiciais de primeira e de segunda instância);

b) Najvyšší správny súd (Supremo Tribunal Administrativo) a ostatné správne a daňové súdy (tribunais administrativos e fiscais);

c) Dvor audítorov (Tribunal de Contas).

Možné sú aj námorné (tribunais marítimos), arbitrážne (tribunais arbitrais) a zmierovacie súdy (julgados de paz).

Prípady a situácie, v ktorých uvedené súdy môžu samostatne alebo spoločne tvoriť súd pre spory (Tribunal dos Conflitos – súd, ktorý sa zaoberá spormi týkajúcimi sa súdnej právomoci), sa ustanovujú v právnych predpisoch.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa vojenských súdov (tribunais militares), ktoré môžu byť zriadené počas vojnového stavu, súdy s výhradnou právomocou rozhodovať o určitých kategóriách trestných činov sú zakázané.

Súdy

Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça)

Najvyšší súd je najvyšším orgánom v hierarchii všeobecných súdov bez zasahovania do právomoci Ústavného súdu. Pozostáva zo senátov, ktoré rozhodujú v občianskych, trestných a sociálnych veciach.

Sídli v Lisabone a do jeho príslušnosti patrí celé územie Portugalska.

Najvyšší súd pôsobí pod vedením predsedu (predsedajúci sudca) vo forme pléna (zloženého zo sudcov zo všetkých senátov), špecializovaných senátov a senátov.

Najvyšší súd okrem zákonom stanovených výnimiek rozhoduje len o právnych otázkach.

Odvolacie súdy (Tribunais da Relação)

Odvolacie súdy sú spravidla súdy druhého stupňa.

Odvolacie súdy v súčasnosti sídlia v týchto mestách: Lisabon, Porto, Coimbra, Évora a Guimarães. Pôsobia pod vedením predsedu (predsedajúci sudca) vo forme pléna alebo senátov.

Odvolacie súdy pozostávajú zo senátov, ktoré rozhodujú v občianskych, trestných a sociálnych veciach.

Súdy prvého stupňa (Tribunais judiciais de 1ª instância)

Všeobecné súdy prvého stupňa sú zvyčajne okresné súdy (tribunais de comarca).

Miestna príslušnosť všeobecných súdov sa zvyčajne určuje podľa okresu, hoci môžu existovať súdy, ktoré sú príslušné v jednom okrese alebo viacerých okresoch, alebo v oblastiach, ktoré sú konkrétne stanovené v právnych predpisoch.

Všeobecné súdy majú všeobecnú právomoc v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach a konajú aj vo všetkých veciach, ktoré nie sú pridelené iným súdom.

Existujú súdy prvého stupňa s osobitnou právomocou (ktoré sa zaoberajú špecifickými vecami určenými podľa uplatniteľného typu konania) a súdy špecializované na rozhodovanie v osobitných veciach (bez ohľadu na uplatniteľný typ konania).

Všeobecné súdy sa môžu deliť na sekcie (so všeobecnou, špecializovanou alebo osobitnou právomocou) alebo súdne kolégiá s osobitnými právomocami, ak to objem a zložitosť veci opodstatňuje.

Na každom súde, sekcii alebo súdnom kolégiu pôsobí jeden alebo viacero sudcov (juízes de direito).

Správne a daňové súdy (Tribunais Administrativos e Fiscais)

Správne a daňové súdy majú právomoc rozhodovať o žalobách a odvolaniach proti mimosúdnym dohodám, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov v správnych a daňových veciach.

Najvyšší správny súd (Supremo Tribunal Administrativo)

Najvyšší správny súd je najvyšší orgán v hierarchii správnych a daňových súdov bez toho, aby bola dotknutá právomoc Ústavného súdu.

Sídli v Lisabone a do jeho príslušnosti patrí celé územie Portugalska.

Najvyšší správny súd pozostáva zo senátu pre správne spory a zo senátu pre daňové spory. Je predovšetkým oprávnený rozhodovať o odvolaniach proti rozsudkom ústredných správnych súdov.

Najvyšší správny súd pôsobí pod vedením predsedu (predsedajúci sudca), ktorému asistujú dvaja podpredsedovia.

V závislosti od prejednávaného prípadu súd rozhoduje v pléne, v plenárnom zasadnutí každého senátu alebo v senáte. Len plénum alebo plenárne zasadnutie senátu skúma právne otázky.

Ústredné správne súdy (Tribunais centrais administrativos)

Ústredné správne súdy sú spravidla súdmi druhého stupňa. V súčasnosti existujú dva ústredné správne súdy (severný a južný).

Ich hlavnou úlohou je rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných správnych súdov (tribunais administrativos de círculo) a daňových súdov (tribunais tributários).

Každý ústredný správny súd pozostáva zo senátu pre správne spory a zo senátu pre daňové spory.

Ústredné správne súdy pôsobia pod vedením predsedu (predsedajúci sudca), ktorému asistujú traja podpredsedovia.

Ústredné správne súdy skúmajú skutkové okolnosti a právne otázky.

Obvodné správne súdy (Tribunais administrativos de círculo) a daňové súdy (Tribunais tributários)

Tieto súdy sú súdmi prvého stupňa, ich hlavnou úlohou je rozhodovať o sporoch v správnych a daňových veciach. Môžu fungovať samostatne, pod názvom obvodný správny súd a daňový súd alebo môžu fungovať spoločne pod názvom správny a daňový súd (tribunal administrativo e fiscal).

Pôsobia pod vedením predsedu, ktorého vymenúva Najvyššia rada daňových a správnych súdov (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) na päť rokov.

Spravidla ich tvorí jeden sudca, ale právne predpisy pre niektoré prípady stanovujú, že tieto súdy zasadajú v inom zložení.

Zmierovacie súdy (Julgados de Paz)

Zmierovacie súdy sú rozhodcovské súdy, ktoré majú vlastné pracovné postupy a vlastnú organizáciu, svoju vlastnú službu mediácie a právomoc konať a rozhodovať vo veciach patriacich do príslušnosti všeobecných súdov prvého stupňa.

Posledná aktualizácia: 09/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom