Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Lotyšsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Lotyšsku.

Autor obsahu
Lotyšsko

Všeobecné súdy: úvod

V Lotyšsku vykonávajú súdnu moc mestské a okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd.

Občianske a trestné veci prejednáva a rozhoduje 40 súdov na troch stupňoch: 34 mestských alebo okresných súdov (rajonu vai pilsētu tiesas), 5 krajských súdov (apgabaltiesas) a Najvyšší súd (Augstākā tiesa).

Mestské a okresné súdy v Lotyšsku sú:

 1. V obvode krajského súdu Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa):
 • Okresný súd Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)
 • Okresný súd Liepāja (Liepājas tiesa);
 • Okresný súd Saldus (Saldus rajona tiesa);
 • Okresný súd Talsi (Talsu rajona tiesa);
 • Okresný súd Ventspils (Ventspils tiesa);
 1. V obvode krajského súdu Latgale (Latgales apgabaltiesa):
 • Okresný súd Balvi (Balvu rajona tiesa);
 • Okresný súd Daugavpils (Daugavpils tiesa);
 • Okresný súd Krāslava (Krāslavas rajona tiesa);
 • Okresný súd Ludza (Ludzas rajona tiesa);
 • Okresný súd Preiļi (Preiļu rajona tiesa);
 • Okresný súd Rēzekne (Rēzeknes tiesa);
 1. V obvode krajského súdu Riga (Rīgas apgabaltiesa):
 • Mestský súd Jūrmala (Jūrmalas pilsētas tiesa);
 • Okresný súd Ogre (Ogres rajona tiesa);
 • Ústredný okresný súd mesta Riga (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)
 • Okresný súd Kurzeme mesta Riga (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
 • Okresný súd Latgale mesta Riga (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
 • Okresný súd Vidzeme mesta Riga (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
 • Okresný súd Zemgale mesta Riga (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
 • Severný okresný súd mesta Riga (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
 • Okresný súd Riga (Rīgas rajona tiesa)
 • Mestský súd Sigulda (Siguldas tiesa)
 1. V obvode krajského súdu Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa):
 • Okresný súd Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)
 • Okresný súd Cēsis (Cēsu rajona tiesa)
 • Okresný súd Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)
 • Okresný súd Limbaži (Limbažu rajona tiesa)
 • Okresný súd Madona (Madonas rajona tiesa)
 • Okresný súd Valka (Valkas rajona tiesa)
 • Okresný súd Valmiera (Valmieras rajona tiesa)
 1. V obvode krajského súdu Zemgale (Zemgales apgabaltiesa):
 • Okresný súd Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)
 • Okresný súd Bauska (Bauskas rajona tiesa)
 • Okresný súd Dobele (Dobeles rajona tiesa)
 • Okresný súd Jelgava (Jelgavas tiesa)
 • Okresný súd Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)
 • Okresný súd Tukums (Tukuma rajona tiesa)

Správne veci prejednávajú a rozhodujú:

 • Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa)
 • Krajský správny súd (Administratīvā apgabaltiesa)
 • oddelenie pre správne veci senátu Najvyššieho súdu (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Krajský správny súd a okresný správny súd Okresný správny súd zahŕňa päť súdov – pre každý súdny obvod jeden – ktoré sa nachádzajú v mestách so sídlom krajských súdov (Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera a Liepāja).

Vecná príslušnosť súdov

Podľa zákona o trestnom konaní trestné veci v prvom stupni prejednávajú a rozhodujú mestské a okresné súdy. Okresný súd Vidzeme mesta Riga je ako prvostupňový súd príslušný na trestné veci, ktorých spisy sa týkajú štátneho tajomstva. O úplnom opravnom prostriedku (apelācija) proti rozhodnutiu okresného alebo mestského súdu rozhoduje krajský súd ako odvolací súd. Proti všetkým rozhodnutiam nižších súdov možno podať opravný prostriedok z právnych dôvodov (kasācija) na Najvyššom súde. Na okresných alebo mestských súdoch rozhoduje trestné veci samosudca. Ak je trestné konanie mimoriadne zložité, predseda prvostupňového súdu môže rozhodnúť, aby vec prejednal trojčlenný senát sudcov daného súdu. O opravných prostriedkoch (úplných a z právnych dôvodov) v trestných veciach rozhoduje senát.

Podľa zákona o občianskom súdnom konaní občianske veci v prvom stupni prejednáva okresný alebo mestský súd s výnimkou vecí, na ktoré je podľa zákona príslušný krajský súd. Nároky uplatňované prostredníctvom nesporového vymáhania záväzkov (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) alebo prostredníctvom vymáhania záväzkov s výzvou (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) prejednáva úrad pozemkového registra príslušného okresného alebo mestského súdu. Krajské súdy sú ako prvostupňové súdy príslušné na tieto konania:

 • konania o sporoch týkajúcich sa vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku s výnimkou rozdelenie majetku medzi manželov,
 • konania vyplývajúce zo záväzkového práva, ak výška pohľadávky presahuje 150 000 LVL,
 • konania týkajúce sa ochrany patentových práv, ochranných známok a chránených zemepisných označení,
 • konania týkajúce sa platobnej neschopnosti a likvidácie úverových inštitúcií.

Zákon o občianskom súdnom konaní stanovuje, že ak právna vec pozostáva z viacerých nárokov, pričom pre časť z nich je príslušný mestský alebo okresný súd a pre časť je príslušný krajský súd alebo ak mestský alebo okresný súd prijal protinárok, pre ktorý je príslušný krajský súd, vec prejedná krajský súd. Krajský súd Riga je ako súd prvého stupňa príslušný na občianske veci, ktorých spisy sa týkajú štátneho tajomstva. Na prvostupňovom súde rozhoduje občianske veci samosudca, zatiaľ čo o opravných prostriedkoch (úplných alebo z právnych dôvodov) rozhoduje senát.

Veci týkajúce sa správnych deliktov prejednáva okresný alebo mestský súd a krajské súdy príslušné v občianskych a trestných veciach. Podľa lotyšského zákona o správnych deliktoch možno rozhodnutie vyššieho orgánu napadnúť na okresnom alebo mestskom súde. V prípadoch výslovne stanovených v lotyšskom zákone o správnych deliktoch možno rozhodnutie okresného alebo mestského súdu napadnúť na krajskom súde. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v deň jeho vyhlásenia.

Podľa lotyšského zákona o správnom konaní správne veci v prvom stupni prejednáva okresný správny súd, pokiaľ zákon nestanovuje inak Ak predmetnú vec prejedná v prvom stupni okresný správny súd a tento súd musí overiť informácie, ktoré sa týkajú štátneho tajomstva, vec sa prejedná na krajskom správnom súde v Rige. Pokiaľ zákon stanovuje, že správnu vec prejedná v prvom stupni krajský správny súd alebo oddelenie pre správne veci senátu Najvyššieho súdu, a nie okresný súd, návrh sa podá buď na krajskom správnom súde, alebo na oddelení pre správne veci senátu Najvyššieho súdu. Účastník správneho konania môže podať proti rozhodnutiu alebo proti doplňujúcemu rozhodnutiu súdu prvého stupňa úplný opravný prostriedok, pokiaľ zákon nestanovuje, že proti rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok alebo že proti rozhodnutiu možno podať len opravný prostriedok z právnych dôvodov. Rozhodnutie okresného správneho súdu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť, možno napadnúť na krajskom správnom súde. Účastník správneho konania môže proti rozhodnutiu alebo doplňujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu podať z právnych dôvodov opravný prostriedok, ak súd počas konania porušil hmotné alebo procesné pravidlá alebo prekročil svoju právomoc. Na prvostupňovom súde rozhoduje správne veci samosudca, zatiaľ čo o opravných prostriedkoch (úplných alebo z právnych dôvodov) rozhoduje senát odvolacieho súdu.

Podľa zákona o patentoch krajský súd v Rige ako súd prvého stupňa preskúmava v rámci občianskoprávnych konaní tieto právne veci týkajúce sa právnej ochrany vynálezov:

 • spory týkajúce sa obnovenia práv k patentu,
 • spory týkajúce sa vyhlásenia patentu za neplatný,
 • spory týkajúce sa práv prednostného používania,
 • spory týkajúce sa porušenia patentu,
 • spory týkajúce sa vyhlásenia porušenia patentu za neplatné,
 • spory týkajúce sa udelenia licencie, ustanovení licenčnej zmluvy alebo dodržiavania týchto ustanovení,
 • spory týkajúce sa náhrady škody za nemožnosť využívať vynález verejne.

Podľa zákona o dizajnoch krajský súd v Rige ako súd prvého stupňa preskúmava v rámci občianskoprávnych konaní tieto právne veci týkajúce sa právnej ochrany dizajnov:

 • spory týkajúce sa uznania práva na dizajn,
 • spory o určenie neplatnosti zápisu dizajnu,
 • spory týkajúce sa nezákonného využívania dizajnu (porušenie ochrany dizajnu),
 • spory týkajúce sa udelenia licencie, ustanovení licenčnej zmluvy alebo dodržiavania týchto ustanovení.

Najvyšší súd pozostáva zo Senátu, ktorý tvoria štyri oddelenia: oddelenie pre občianskoprávne veci, oddelenie pre trestné veci, oddelenie pre správne veci a oddelenie pre disciplinárne veci; a dvoch komôr: komora pre občianskoprávne veci a komora pre trestné veci. Komory prejednávajú úplné opravné prostriedky proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa. Senát prejednáva opravné prostriedky z právnych dôvodov podané proti rozhodnutiam okresných, mestských alebo krajských súdov a je súdom prvého stupňa vo veciach vzťahujúcich sa na rozhodnutia prijaté radou Štátneho kontrolného úradu (Valsts kontroles padome) podľa článku 55 zákona o Štátnom kontrolnom úrade. Komora rozhoduje v zložení z troch sudcov. Senát Najvyššieho súdu rozhoduje v zložení troch sudcov alebo (v určitých prípadoch stanovených zákonom) v rozšírenom zložení.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Národný súdny portál

Najvyšší súd

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Obsah databázy v skratke

Národný súdny portál obsahuje výber rozhodnutí všetkých všeobecných súdov v občianskych a trestných veciach, ako aj rozhodnutia správnych súdov. Informácie možno nájsť v oddieloch Tiesu nolēmumi (súdne rozhodnutia) a E-Pakalpojumi (elektronické služby).

Portál Najvyššieho súdu obsahuje archív rozhodnutí, ktorý obsahuje rozhodnutia Senátu podľa tém a zbierky súdnych rozhodnutí. Informácie možno nájsť v oddiele Tiesu informācija (súdne informácie).

Súvislosti

Informácie uverejnené na Národnom súdnom portáli, ako aj rozhodnutia Senátu a zbierky súdnych rozhodnutí na portáli Najvyššieho súdu sú v súčasnosti k dispozícii iba v lotyštine.

Posledná aktualizácia: 08/06/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom