Vnútroštátne všeobecné súdy

Občianske súdy

Všetky súkromné spory sa postupujú občianskym súdom vrátane nesporových konaní pridelených týmto súdom zo zákona.

Medzi občianske súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Ο Άρειος Πάγος);
 2. odvolacie súdy (Το Εφετείο);
 3. súdy prvého stupňa s viacerými sudcami (Πολυμελές Πρωτοδικεία);
 4. jednočlenné súdy prvého stupňa (Μονομελές Πρωτοδικεία);
 5. okresné občianske súdy (Ειρηνοδικεία).

Trestné súdy (Ποινικά δικαστήρια)

Trestné súdy vedú pojednávania v trestných veciach.

Medzi trestné súdy patria:

 1. najvyšší súd;
 2. päťčlenné odvolacie súdy (Πενταμελή Εφετεία);
 3. súdy so zmiešanou porotou (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. odvolacie súdy so zmiešanou porotou (μεικτά ορκωτά Εφετεία);
 5. trojčlenné odvolacie súdy (Τα Τριμελή Εφετεία);
 6. trojčlenné magistrátne súdy (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία);
 7. jednočlenné magistrátne súdy (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία);
 8. okresné trestné súdy (Τα Πταισματοδικεία);
 9. súdy pre mladistvých (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων).

Na základe osobitných zákonov trestnú právomoc vykonávajú aj:

 • vojenské súdy (Στρατοδικεία),
 • námorné súdy (Ναυτοδικεία),
 • súdy vojenského letectva (Αεροδικεία).

Tieto súdy vedú konania ako špeciálne trestné súdy.

Tieto súdy vedú konania vo veciach týkajúcich sa priestupkov vojenského personálu slúžiaceho v pozemných, námorných a vzdušných silách.

Správne súdy (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Štátna rada je jedným z troch vrchných súdov v Grécku (spolu s Najvyšším súdom a Helénskym dvorom audítorov).
 • Štátna rada vedie pojednávania v týchto veciach:

  návrhy na zrušenie administratívnych aktov z dôvodu porušenia zákona, zneužitia právomoci, nepríslušnosti alebo formálneho opomenutia,

  odvolania civilných, vojenských, štátnych a iných zamestnancov proti rozhodnutiam zamestnaneckých rád (υπηρεσιακά συμβούλια) o povýšení, prepustení, preradení na nižšiu pozíciu atď.,

  návrhy na preskúmanie rozhodnutí správnych súdov. Úlohou správnych súdov je rozhodovať v sporoch v správnych veciach medzi orgánmi štátnej správy a občanmi.

 • Dvor audítorov má súdne aj správne právomoci; je to teda orgán s dvojakými funkciami. Do jeho právomoci patrí kontrola štátnych výdavkov verejného sektora a miestnych orgánov. Dvor audítorov takisto prideľuje úlohy verejným správcom, vykonáva nad nimi dohľad a má súdnu právomoc rozhodovať o určitých veciach týkajúcich sa miezd zamestnancov verejnej správy.
 • Medzi všeobecné správne súdy patria správne súdy prvého stupňa a odvolacie správne súdy.

 • Správne súdy prvého stupňa zasadajú ako jednočlenný alebo trojčlenný senát v závislosti od peňažnej hodnoty sporu. Vedú pojednávania v daňových veciach, sporoch medzi jednotlivcami a sociálnou poisťovňou alebo organizáciami sociálnej politiky, ako aj v sporoch správneho charakteru medzi občanmi a štátnou správou alebo miestnou samosprávou.
 • Trojčlenné správne súdy prvého stupňa vedú pojednávania aj o odvolaniach proti rozhodnutiam jednočlenných správnych súdov prvého stupňa.

 • Odvolacie správne súdy vedú pojednávania o odvolaniach proti rozhodnutiam trojčlenných správnych súdov prvého stupňa. Rozhodujú aj v rámci prvého stupňa o návrhoch na zrušenie administratívnych aktov týkajúcich sa zamestnania zamestnancov verejnej správy (prepustenie, nevymenovanie alebo nevykonanie povýšenia a pod.).
 • Právne databázy

  1. Webové sídlo štátnej rady. Prístup do databázy je bezplatný.
  2. Webové sídlo Najvyššieho súdu. Prístup do databázy je bezplatný.

  Súvisiace odkazy

  Najvyšší súd

  Súd prvého stupňa v Aténach

  Súd prvého stupňa v Solúne

  Súd prvého stupňa v Pireu

  Štátna rada a správne súdnictvo

  Helénsky dvor audítorov

  Prokuratúra na súde prvého stupňa v Aténach

  Posledná aktualizácia: 30/12/2020

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

  Spätná väzba

  Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom