Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

Občianske súdy

Všetky súkromné spory sa postupujú občianskym súdom vrátane prípadov dobrovoľnej príslušnosti pridelenej týmto súdom zo zákona.

Medzi občianske súdy patria:

 1. najvyšší súd,
 2. odvolacie súdy,
 3. súdy prvého stupňa s viacerými sudcami,
 4. jednočlenné súdy prvého stupňa,
 5. okresné občianske súdy.

Trestné súdy

Trestné súdy pojednávajú v trestných veciach.

Medzi trestné súdy patria:

 1. najvyšší súd,
 2. päťčlenné odvolacie súdy,
 3. súdy so zmiešanou porotou,
 4. odvolacie súdy so zmiešanou porotou,
 5. trojčlenné odvolacie súdy,
 6. trojčlenné zmierovacie súdy,
 7. jednočlenné zmierovacie súdy,
 8. okresné trestné súdy,
 9. súdy pre mladistvých.

Na základe osobitných zákonov v trestnoprávnych veciach je príslušný aj:

 • vojenský súd,
 • námorný súd,
 • súd vojenského letectva.

Tieto súdy pojednávajú vo veciach ako špeciálne trestné súdy.

Tieto súdy pojednávajú vo veciach týkajúcich sa priestupkov vojenského personálu slúžiaceho v pozemných, námorných a vzdušných silách.

Administratívne súdy

Úlohou administratívnych súdov je rozhodovať v sporoch v administratívnych veciach medzi orgánmi štátnej správy a občanmi.

Medzi všeobecné administratívne súdy patria administratívne súdy prvého stupňa a administratívne odvolacie súdy.

 • Administratívne súdy prvého stupňa zasadajú ako jednočlenný alebo trojčlenný senát v závislosti od peňažnej hodnoty sporu. Pojednávajú o veciach týkajúcich sa zdaňovania, sporoch medzi jednotlivcami a sociálnou poisťovňou alebo organizáciami sociálnej politiky, ako aj sporoch administratívneho charakteru medzi občanmi a štátnou alebo miestnou správou.

Trojčlenné administratívne súdy prvého stupňa pojednávajú aj o odvolaniach proti rozhodnutiam jednočlenných administratívnych súdov prvého stupňa.

 • Administratívne odvolacie súdy pojednávajú o odvolaniach proti rozhodnutiam trojčlenných administratívnych súdov prvého stupňa. V prvom stupni rozhodujú aj o návrhoch na zrušenie administratívnych aktov týkajúcich sa zamestnávania štátnych úradníkov (prepustenie, nevymenovanie alebo nepovýšenie a pod.).
 • Inštitúcia Generálneho inšpektora verejnej správy je súčasťou všeobecných administratívnych súdov. Inšpektor má na starosti kontrolu správy administratívnych súdov a podáva odvolania voči ich rozsudkom.
 • Rada štátu pojednáva v týchto veciach:

návrhy na zrušenie administratívnych aktov z dôvodu porušenia zákona, zneužitia právomoci, nepríslušnosti súdu či procesných chýb,

odvolania civilných, vojenských, vládnych a iných zamestnancov voči rozhodnutiam zamestnaneckej rady o povýšení, prepustení, degradácii atď.,

návrhy na preskúmanie rozsudkov administratívnych súdov.

Právne databázy

 1. Webová lokalita gréckeho najvyššieho súdu. Prístup do databázy je bezplatný.
 2. Databáza registra trestov pre Grékov, ktorých miesto narodenia je neznáme, alebo sa narodili v zahraničí, ako aj pre cudzích štátnych príslušníkov.

Odkazy na webové lokality

Najvyšší súd

Súd prvého stupňa mesta Atény

Súd prvého stupňa mesta Solún

Súd prvého stupňa mesta Pireus

Rada štátu

Účtovný dvor

Verejná prokuratúra pri okresných súdoch

Administratívny súd prvého stupňa mesta Atény

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom