Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad o všeobecných súdoch vo Francúzsku.

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

Súdy prvého stupňa

Príslušnosť v občianskoprávnych veciach

1. Prvostupňový súd

Prvostupňový súd (Tribunal de grande instance) rozhoduje spory medzi súkromnými osobami (občianskoprávne veci) týkajúce sa súm nad 10 000 EUR.

Takisto je príslušný bez ohľadu na sumu žalobného návrhu v týchto oblastiach:

 • stav osôb: manželstvo, príbuzenský vzťah adopcia, vyhlásenie za nezvestného;
 • oprava dokladov o osobnom stave;
 • dedenie;
 • poriadkové pokuty ukladané matričným úradom;
 • konania týkajúce sa nehnuteľností;
 • zrušenie združení;
 • súdna ochrana, reštrukturalizačné konanie pod súdnym dohľadom a súdna likvidácia, ak dlžník nie je obchodníkom ani nie je zapísaný v živnostenskom registri;
 • poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania samostatne zárobkovo činných osôb v poľnohospodárstve;
 • registračné poplatky, katastrálne dane, kolkové poplatky a nepriame príspevky a dane súvisiace s týmito poplatkami, daňami alebo príspevkami;
 • obchodné prenájmy okrem sporov týkajúcich sa stanovenia ceny nájomného, ktoré sa prehodnocuje alebo obnovuje, prenájmy nebytových priestorov a prekárium v oblasti obchodu;
 • konania o vyhlásení nesprávnosti uvedených skutočností proti verejným listinám;
 • občianskoprávne konania vo veci poškodzovania dobrého mena alebo slovného alebo písomného útoku na verejného činiteľa alebo na súkromnú osobu.

Trestný súd (Tribunal correctionnel) je trestné zloženie prvostupňového súdu a je príslušný súdiť trestné činy (pozri ďalej v texte).

Prvostupňový súd tvoria sudcovia z povolania a prokurátori: predseda, podpredsedovia, sudcovia, prokurátor republiky, viceprokurátori, zástupcovia.

Existujú aj špecializovaní sudcovia:

 • sudca pre deti a mladistvých, ktorý je príslušný prijať ochranné opatrenia voči maloletým v ohrození a súdiť maloletých za protiprávne činy (priestupky a trestné činy). Ak v trestnej oblasti rozhoduje v neverejnom konaní, môže nariadiť len výchovné opatrenia. Ak predsedá súdu pre mladistvých, zasadajú spolu s ním aj dvaja prísediaci z ľudu, a tento súd môže uložiť výchovné sankcie a tresty.
 • sudca na uplatnenie trestov, ktorý je poverený stanovovať hlavné náležitosti výkonu trestov odňatia slobody; ak koná v takzvanom „uzatvorenom“ prostredí z dôvodu uväznenia, je príslušný vyhlásiť zmeny spôsobu výkonu trestu (napr. umiestnenie mimo väznice, čiastočný výkon trestu na slobode, podmienečné prepustenie, dohľad pomocou elektronických prostriedkov); ak koná v otvorenom prostredí, je poverený monitorovaním a kontrolou odsúdeného pri výkone jeho trestu (napr. podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, verejnoprospešné práce, sociálny a súdny dohľad...).
 • vyšetrovací sudca, ktorý je poverený pod kontrolou vyšetrovacieho senátu odvolacieho súdu vykonať všetky úkony potrebné na to, aby pravda vyšla najavo; zhromažďuje všetky informácie o veci, či už usvedčujúcej, alebo oslobodzujúcej povahy; keď považuje vyšetrovanie za ukončené, môže vydať uznesenie o zastavení konania pre bezdôvodnosť, alebo postúpiť vec osoby čeliacej obvineniu na prejednávanie porotnému súdu alebo trestnému súdu. Vyšetrovaním sa vyšetrovací sudca nemôže poveriť sám, vecou ho mu musí poveriť prokurátor republiky alebo poškodená strana v rámci žaloby.

Prvostupňový súd spravidla sídli v hlavnom meste departementu, ale môže sa nachádzať aj v iných obciach. K 1. januáru 2013 existovalo 161 prvostupňových súdov.

2. Inštančný súd

Inštančný súd rozhoduje o sporoch medzi súkromnými osobami (občianskoprávne veci), ktorých výška nepresahuje 10 000 EUR.

Takisto má vecnú príslušnosť (napr. sudcovské záložné právo na mzdy, doživotné renty, problémy týkajúce sa volieb, nájomné zmluvy bytových priestorov) a správnu príslušnosť, t. j. napr. hlavný tajomník inštančného súdu je príslušný vydávať osvedčenia o štátnej príslušnosti.

Jeho trestné zloženie, priestupkový súd, je príslušné rozhodovať o tzv. priestupkoch piatej triedy (pozri ďalej v texte).

Sudca inštančného súdu vykonáva aj úlohy poručenského sudcu (okrem poručníctva maloletých, ktorí podľa zákona z 12. mája 2009 patria do príslušnosti sudcu pre rodinné veci prvostupňového súdu), teda je poverený ochranou ohrozených dospelých osôb tým, že kontroluje správu ich majetku.

Inštančný súd sa skladá z jedného sudcu alebo viacerých sudcov, ale vo veci rozhoduje len jeden sudca.

Inštančný súd spravidla sídli v okresnom meste. K 1. januáru 2013 existovalo 307 inštančných súdov.

3. Miestny súd (juridiction de proximité)

Samosudcovia (alebo sudcovia miestneho súdu) sú príslušní rozhodovať občianskoprávne spory medzi súkromnými osobami, ktorých výška je nižšia ako 4 000 EUR.

Takisto sú príslušní rozhodovať o priestupkoch tzv. prvých 4 tried.

Štátne zastupiteľstvo je zastúpené jedným súdnym ministerským úradníkom.

4. Obchodný súd

Obchodný súd (rozhodcovský súd) je príslušný rozhodovať spory týkajúce sa záväzkov medzi obchodníkmi, medzi úverovými inštitúciami alebo medzi obchodníkmi a úverovými inštitúciami navzájom a spory týkajúce sa obchodných spoločností alebo obchodných aktov medzi akýmikoľvek osobami. Takisto rozhoduje o konaniach týkajúcich sa podnikov v ťažkostiach.

Obchodný súd sa skladá z laických sudcov, všetko obchodníkov. Volí ich na 2 alebo 4 roky voličský zbor zložený zo sudcov a bývalých sudcov tohto súdu, ako aj z volených zástupcov (délégués consulaires – zástupcov obchodníkov zvolených v rámci územnej pôsobnosti obchodného súdu).

K 1. januáru 2013 existovalo 134 obchodných súdov.

5. Pracovný súd

Úlohou pracovného súdu (Conseil de prud’hommes) je urovnávať individuálne konflikty medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v súvislosti s pracovnou alebo učňovskou zmluvou.

Skladá sa z volených laických sudcov zastupujúcich rovnakým podielom zamestnancov a zamestnávateľov. Delí sa na 5 špecializovaných sekcií (riadiaci pracovníci, priemysel, obchod a obchodné služby, poľnohospodárstvo, iné činnosti). V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov medzi 4 sudcami pracovného súdu, predsedá zasadaniu pracovného súdu sudca inštančného súdu.

V každom departemente existuje jeden alebo viac pracovných súdov a aspoň jeden pracovný súd v pôsobnosti obvodu prvostupňového súdu.

Celkový počet pracovných súdov je 210.

6. Súd pre veci sociálneho zabezpečenia

Súd pre veci sociálneho zabezpečenia (Tribunal des affaires de la sécurité sociale) rozhoduje spory medzi fondmi sociálnej poisťovne a klientmi (napr. problém uzavretia poistenia s fondom sociálnej poisťovne, priznania a vyplatenia dávok ...).

Skladá sa z predsedu (sudca prvostupňového súdu) a prísediacich z ľudu, ktorých na tri roky vymenúva prvý predseda odvolacieho súdu, v obvode ktorého súd pre veci sociálneho zabezpečenia sídli, na základe zoznamu , ktorý zostavil riaditeľ regionálneho riaditeľstva pre mládež, šport a sociálnu súdržnosť na návrh najreprezentatívnejších profesijných organizácií. Vyžaduje sa aj stanovisko predsedu súdu pre veci sociálneho zabezpečenia.

Spolu existuje 115 súdov sociálneho zabezpečenia.

7. Súd pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti

Súd pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti (Tribunal du contentieux de l’incapacité) je príslušný riešiť spory týkajúce sa invalidity alebo pracovnej neschopnosti poistenca, teda stav či stupeň pracovnej neschopnosti v prípade choroby, pracovného úrazu alebo stav či stupeň invalidity v prípade choroby alebo úrazu nesúvisiacich s výkonom profesie.

Skladá sa z predsedu (čestný sudca alebo kvalifikovaná osoba), z prísediaceho zastupujúceho zamestnancov a z prísediaceho zastupujúceho zamestnávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (obidvoch vymenúva na tri roky prvý predseda odvolacieho súdu v obvode sídla daného súdu zo zoznamu, ktorý predložil riaditeľ regionálneho riaditeľstva pre mládež, šport a sociálnu súdržnosť na návrh najreprezentatívnejších profesijných organizácií).

Existuje 26 súdov pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti.

Odvolacím súdom týchto súdov je Celoštátny súd pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti a určenie sadzieb poistného na poistenie pracovných úrazov,, ktorý takisto urovnáva v prvej inštancii a s konečnou platnosťou spory týkajúce sa určenia sadzieb poistného na poistenie pracovných úrazov.

8. Paritný súd pre veci týkajúce sa poľnohospodárskych nájmov

Paritný súd pre veci týkajúce sa poľnohospodárskych nájmov (Tribunal paritaire des baux ruraux) je príslušný rozhodovať spory medzi poľnohospodárskymi prenajímateľmi a nájomcami týkajúce sa štatútu nájmu pôdy a podielového nájmu, nájmov dobytka, vypovedateľných nájmov s prevedením vlastníckych páv k povrchu pozemku, nájmov pozemku na sad, vinice či pole so záväzkom odovzdávať určitý podiel úrody, dlhodobých dedičných nájmov nehnuteľností (jus emphyteuticum), zmlúv na využívanie pôdy určenej na pastviny.

Sudca inštančného súdu predsedá paritnému súdu pre veci týkajúce sa poľnohospodárskych nájmov. Pomáhajú mu 4 prísediaci z ľudu, ktorých si spomedzi seba volia jednotlivé kategórie: 2 prenajímatelia a 2 nájomcovia volení na 6 rokov z volebného zoznamu, ktorý zostavil prefekt na návrh prípravnej komisie volebných zoznamov.

Príslušnosť v trestnoprávnych veciach

1. Porotný súd

Porotný súd (Cour d’Assises) je príslušný rozhodovať o zločinoch, teda najzávažnejších trestných činoch, za ktoré možno vymerať trest odňatia slobody v rozpätí od 10 rokov až po doživotie.

Ide o súd na úrovni departementu, ktorý nie je stálou inštitúciou. Dátumy pojednávaní sa stanovujú zakaždým, keď je to potrebné. Tento súd však v najvýznamnejších departementoch zasadá v takmer stálom režime.

Skladá sa z 3 sudcov z povolania: z predsedu (predseda senátu alebo súdny radca na odvolacom súde), 2 prísediacich (súdni radcovia na odvolacom súde alebo sudcovia prvostupňového súdu departementu, kde zasadá porotný súd), poroty (6 vylosovaných občanov). Zasadá aj v zložení porotného súdu pre mladistvých s porotcami, keď ide o zločiny spáchané mladistvými. Prísediaci z povolania sú v takom prípade sudcami pre deti a mladistvých.

O niektorých zločinoch, na ktoré sa vzťahujú zákony o terorizme, vojenských záležitostiach a zákony týkajúce sa nezákonného obchodovania s drogami rozhoduje porotný súd zložený výhradne zo sudcov z povolania.

Štátne zastupiteľstvo je zastúpené verejným žalobcom (avocat général).

2. Trestný súd

Trestný súd je príslušný rozhodovať o trestných činoch, teda o protiprávnych činoch, za ktoré sa zo zákona ukladá trest odňatia slobody maximálne na 10 rokov alebo peňažný trest vo výške3 750 EUR alebo viac. Pôsobí v rámci prvostupňového súdu. Spravidla sa skladá z 3 sudcov z povolania okrem zákonných podmienok protiprávnych činov v kompetencii samosudcu.

Verejné zastupiteľstvo je zastúpené prokurátorom republiky alebo jedným z jeho zástupcov.

3. Priestupkový súd

Priestupkový súd (Tribunal de police) je príslušný rozhodovať o tzv. priestupkoch piatej triedy. Sídli na inštančnom súde. Predsedá mu sudca inštančného súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca.

Verejné zastupiteľstvo je zastúpené prokurátorom republiky alebo jedným z jeho zástupcov.

4. Miestny súd

Je príslušný rozhodovať o tzv. priestupkoch tzv. prvej až štvrtej triedy. Sídli na inštančnom súde. Predsedá mu sudca miestneho súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca.

Funkciu štátneho zastupiteľstva zvyčajne vykonáva policajný komisár.

5. Príslušnosť v špecializovaných veciach

Existujú aj špecializované súdy zamerané na určité spory v trestných veciach, ako sú napr. námorné obchodné súdy, ktorých je v súčasnosti 14 a ktoré sú príslušné rozhodovať o určitých trestných činoch v námornej oblasti.

Súdy druhého stupňa

Odvolací súd je súdom druhého stupňa, ktorého poslaním je znova rozhodnúť z právneho a skutkového hľadiska o veciach, o ktorých už rozhodli súdy prvého stupňa.

Skladá sa výlučne zo sudcov z povolania: prvého predsedu, predsedov senátu a súdnych radcov (s výnimkou odvolacieho porotného súdu, pozri v predchádzajúcom texte).

Každý súd má špecializované senáty (v občianskoprávnej, sociálnej, obchodnej a trestnej oblasti), a každý z nich je zložený z troch sudcov z povolania: predsedu senátu a dvoch súdnych radcov.

Rozhodnutia porotných súdov pri odvolaní posudzuje iný porotný súd, ktorý je určený trestným senátom kasačného súdu. Odvolací porotný súd sa skladá z 9 porotcov.

Celoštátny súd pre pracovnú neschopnosť a určenie sadzieb poistného na poistenie pracovných úrazov je odvolacím súdom súdov pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti.

Štátne zastupiteľstvo je zastúpené generálnym prokurátorom alebo jedným z jeho verejných žalobcov alebo generálnych zástupcov.

Kasačný súd

Kasačný súd je najvyššie postaveným súdom v rámci všeobecných súdov. Sídli v Paríži. Jeho úlohou je kontrolovať súlad rozhodnutí súdov s právnymi predpismi bez akéhokoľvek nového posudzovania skutkového stavu. Nepredstavuje teda tretí stupeň súdnictva, ale zabezpečuje jednotu judikatúry tým, že je orgánom na reguláciu práva a dodržiavanie zákonnosti.

Slúži ako odvolací súd na základe mimoriadneho opravného prostriedku – „kasačného dovolania“ podaného osobou, na ktorú sa vzťahuje súdne rozhodnutie, alebo štátnym zastupiteľstvom.

Keď súd uváži, že napadnuté rozhodnutie nebolo prijaté v súlade s právnymi predpismi, vyhlási rozhodnutie za neplatné. Vec sa potom vráti príslušnému súdu, aby o nej znova rozhodol.

V opačnom prípade zamietne dovolanie, čo znamená, že napadnuté rozhodnutie nadobudne konečnú platnosť.

Výnimočne môže rozhodnúť o neplatnosti bez vrátenia veci, keď rozhodnutie o neplatnosti nezahŕňa potrebu opäť rozhodovať o podstate veci. Pri rozhodnutí o neplatnosti bez vrátenia veci môže takisto ukončiť spor, keď mu skutočnosti, ktoré s konečnou platnosťou zistili a posúdili sudcovia rozhodujúci o podstate veci, umožňujú uplatniť príslušný právny predpis.

Delí sa na senáty (tri občianskoprávne senáty, jeden obchodný senát, jeden sociálny senát, jeden trestný senát), pričom každý sa skladá zo sudcov z povolania, jedného predsedu a súdnych radcov. V závislosti od povahy veci môže rozhodovať v zmiešaných senátoch (aspoň tri senáty) alebo v pléne (prvý predseda, predsedovia senátov a súdni radcovia).

Štátne zastupiteľstvo je zastúpené generálnym prokurátorom a verejnými žalobcami.

Právne databázy

Právne databázy sú vo Francúzsku prístupné na internete ako verejná služba. Webová lokalita Légifrance obsahuje aj rozsudky kasačného súdu a odvolacích súdov:

 • v databáze CASS sú zverejnené rozsudky kasačného súdu,
 • v databáze INCA sú nezverejnené rozsudky a
 • v databáze CAPP sú rozsudky odvolacích súdov.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Rozsudky sú prístupné vo francúzskom jazyku a niektoré rozsudky sú preložené aj do angličtiny, arabčiny a mandarínskej čínštiny.

 • Databáza CASS obsahuje 120 000 rozhodnutí a ročne pribudne 2 100 rozhodnutí.
 • Databáza INCA obsahuje 246 000 rozhodnutí a ročne pribudne 10 000 rozhodnutí.
 • Databáza CAPP obsahuje 19 000 rozhodnutí a ročne pribudne 20 000 rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

Príslušnosť súdov – Francúzsko

Posledná aktualizácia: 19/09/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom