Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Fínsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

Súdy vo Fínsku je možné rozdeliť na všeobecné súdy pre občianskoprávne a trestné veci, správne súdy pre správne rozhodovacie konanie a špecializované súdy.

Termín „všeobecné súdy“ sa vzťahuje na súdy so všeobecnou jurisdikciou. Inými slovami, zaoberajú sa spormi, za ktoré nie sú zodpovedné iné súdy. Všeobecnými súdmi sú:

  • okresné súdy (käräjäoikeus/tingsrätt) (v súčasnosti 51, pokles na 27 v roku 2010),
  • odvolacie súdy (hovioikeus, hovrätt, 6),
  • Najvyšší súd (Korkein oikeus/ Högsta domstolen).

Všeobecné správne súdy sú správnymi súdmi (hallinto-oikeus/förvaltningsdomstol, 8). Najvyšším správnym súdom je Najvyšší správny súd (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Okresné súdy

Miestne alebo okresné súdy fungujú ako všeobecné súdy prvého stupňa. Riešia občianskoprávne a trestné prípady, ktoré sa týkajú záložného práva (daní z nehnuteľností) a vlastníctva nehnuteľností (hypoték a registrácie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). Vo Fínsku je v súčasnosti 51 takýchto súdov. Ich veľkosť sa značne líši. Najväčšie súdy majú približne 80 sudcov a celkový počet zamestnancov predstavuje asi 250 osôb vrátane sekretárov, súdnych exekútorov a mladých právnikov, ktorí sa zúčastňujú školení na súde. Najmenšie súdy majú dvoch stálych sudcov a približne desať iných štátnych úradníkov.

Ustanovenia, ktorými sa riadi prevádzka a správa týchto súdov, sa nachádzajú v zákone o okresných súdoch a v sprievodnom dekréte, trvalých príkazoch a v podrobnejších predpisoch a pokynoch, ktoré vyplývajú zo štatútu. Podľa zákona je vedúci sudca na súde prvého stupňa aj správnym vedúcim tohto úradu.

Okresný súd tiež disponuje čestnými členmi, ktorí sa predovšetkým zúčastňujú trestných konaní. Čestných členov vyberajú mestské rady. Ministerstvo spravodlivosti potvrdzuje počet čestných členov, ktorých obce majú vybrať. Ich odmena sa vypláca zo štátnych finančných prostriedkov.

Postup na okresných súdoch

Na okresnom súde sa občianskoprávny prípad delí na dve fázy: predbežná prípravahlavné vypočutie. Predbežná príprava začína písomnými podaniami strán. Niekoľko prípadov – vzťahujúcich sa na vymáhanie dlhov – sa vyrieši už v tejto fáze. Príprava pokračuje ústnym pojednávaním, ktorému predsedá jeden sudca.

Ak prípad nie je možné vyriešiť v tejto fáze, naplánuje sa samostatné hlavné vypočutie. V takomto prípade je okresný súd zložený z buď jedného sudcu, alebo z troch sudcov, s výnimkou prípadov rodinného práva, keď súd pozostáva len z jedného sudcu. Konania sa prerušujú čo najmenej.

Pri trestných prípadoch sa zloženie okresného súdu líši v závislosti od predmetného trestného činu. Prípady drobných priestupkov rieši jeden sudca a vážnejšie trestné činy rieši skupina jedného sudcu a troch čestných členov.

Trestné konanie sa riadi tými istými zásadami, akými sa riadia občianskoprávne prípady. Súd môže požiadať obvineného, aby pred hlavným vypočutím predniesol obhajobu. Ide o ústne konanie a rozsudok je založený na skutkovom stave, ktoré strany osobne predložili súdu. Všetky dôkazy sa prijímajú na hlavnom vypočutí. Opäť platí, že konania sú čo možno najkontinuálnejšie. Ak pokračuje hlavné vypočutie, nie je možné meniť zloženie súdu.

Ak súd nedospeje ku konsenzu ohľadom rozsudku, príde na rad hlasovanie. Každý člen skupiny má individuálny hlas. Ak v občianskoprávnom prípade dôjde k zhodnému počtu hlasov, sudca prednesie svoje záverečné stanovisko; v trestnom prípade prevláda miernejšia alternatíva.

V rozsudku okresného súdu sa uvádza, akým spôsobom bol prípad vyriešený, a obsahuje odôvodnenie. Vo väčšine prípadov sa rozsudok vynáša stranám ihneď po ukončení hlavného vypočutia. Vo veľkých alebo inak komplikovaných prípadoch je možné rozsudok odložiť o maximálne dva týždne a v takomto prípade ho vynesie kancelária súdu.

Odvolacie súdy

Vo Fínsku je šesť odvolacích súdov. Tieto sa ako vyššie súdy zaoberajú odvolaniami a petíciami proti súdnym rozhodnutiam okresných súdov. V určitých prípadoch odvolacie súdy tiež konajú ako súdy prvého stupňa, napr. v prípade stíhania sudcu nižšieho súdu alebo vyššie postavených štátnych úradníkov.

Odvolacie súdy sú tiež zodpovedné za dozor nad uplatňovaním práva na okresných súdoch a za určité veci, ktoré sa týkajú súdnej správy. Jedna správna vec si predovšetkým vyžaduje predloženie stanoviska justičnej výberovej komisii ohľadom žiadateľov o funkciu sudcu okresného súdu alebo odvolacieho súdu. Stanovisko prednesie výbor odvolacieho súdu, ktorý je tým poverený. Predseda (hlavný sudca) odvolacieho súdu zodpovedá za jeho prevádzku a efektívnosť.

Odvolací súd je rozdelený na úseky, ktorým predsedá služobne najvyšší sudca, spolupracujúc s ostatnými sudcami. Veci za normálnych okolností rieši sekcia odvolacieho súdu, ktorá pozostáva z troch sudcov.

Postup na odvolacom súde

Až do apríla 1998 mali konania na odvolacom súde väčšinou písomnú formu. V rámci takýchto konaní sa prípady predkladajú a riešia v odpovedi na správu, ktorá sa zakladá na písomných dôkazoch predložených súdu. Reforma súdnych konaní odvolacích súdov vyústila do zvýšenia počtu ústnych vypočutí. Súdni poradcovia a služobne starší sekretári súdu v súčasnosti vykonávajú funkciu vyššieho súdneho úradníka (referendára).

Najvyšší súd

Najvyšší súd predstavuje najvyššiu úroveň odvolania. Podobne ako odvolací súd, aj Najvyšší súd je rozdelený na sekcie, ktoré, aby mohli byť právne spôsobilé, pozostávajú z piatich členov.

Aby zainteresovaná alebo zúčastnená strana mohla postúpiť prípad na Najvyšší súd, musí požiadať o povolenie odvolať sa proti rozsudku súdu. Po prijatí tejto žiadosti Najvyšší súd rozhodne o tom, či môže alebo nemôže udeliť povolenie na odvolanie v tomto danom prípade. Túto vec posudzuje dvojčlenná alebo trojčlenná skupina. Povolenie na odvolanie je možné udeliť len z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon.

Od roku 1980 sa z Najvyššieho súdu stala inštitúcia, ktorá sa uznáša na precedensoch. V praxi to znamená, že prípad, ktorý vyriešil Najvyšší súd, stanovuje právnu normu, ktorú ostatné súdy musia v podobných prípadoch dodržiavať. Povolenie na odvolanie sa nevyžaduje v prípadoch, keď odvolací súd vystupoval ako súd prvého stupňa.

Prevádzku Najvyššieho súdu riadi jeho predseda. Členovia Najvyššieho súdu sa nazývajú sudcami Najvyššieho súdu. Hlavný tajomník, asistenti hlavných tajomníkov, služobne mladší alebo starší súdni tajomníci, títo všetci môžu vystupovať ako vyšší súdni úradníci (referendári).

Okrem toho, že sa Najvyšší súd zaoberá štatutárnymi vecami, tiež menuje dočasných sudcov na obdobie jedného roka alebo dlhšie. Najvyšší súd tiež pripomienkuje navrhované právne predpisy a žiadosti o milosť, ktoré sú zasielané fínskemu prezidentovi.

Postup na Najvyššom súde má obyčajne písomnú formu. V prípade potreby je možné pripustiť aj ústne vypočutie.

Právne databázy

Názov a adresa databázy

Justičná webová stránka fínskych súdov

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Justičná webová stránka fínskych súdov obsahuje informácie o fínskom justičnom systéme. Je to portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, súdnych exekútoroch, kanceláriách právnej pomoci a o iných verejných orgánoch, ktoré sa vo Fínsku zaoberajú správou súdnictva.

Patrí sem napríklad najnovšia judikatúra z odvolacích súdov a zo správnych súdov.

Posledná aktualizácia: 08/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom