Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

Miestne súdyvšeobecnými súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú vo všetkých občianskych a trestných veciach vrátane priestupkov. Vykonávajú aj inú činnosť, ktorá podľa zákona spadá do ich pôsobnosti. Konanie pred miestnymi súdmi upravujú tieto procesné kódexy – občiansky súdny poriadok, trestný poriadok a priestupkový poriadok.

Miestne súdy majú taktiež oddelenia pre kataster nehnuteľností a registrové oddelenia, ktoré plnia administratívne funkcie. Oddelenie pre kataster nehnuteľností má na starosti súpis nehnuteľností a register bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Registrové oddelenie má na starosti obchodný register, register neziskových združení a nadácií, register záložných práv a register plavidiel. Miestny súd Pärnu má aj oddelenie pre platobné príkazy, ktoré sa zaoberá návrhmi na vydanie platobného rozkazu v zrýchlenom konaní.

O odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych súdov rozhodujú druhostupňové oblastné súdy. Konania pred oblastnými súdmi upravujú rovnaké kódexy ako konania pred miestnymi súdmi.

Súdy prvého stupňa

V Estónsku sú štyri miestne súdy. Miestne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Miestne súdy:

Miestny súd Harju (Harju Maakohus):

 1. súdne pracovisko Liivalaia
 2. súdne pracovisko Kentmanni
 3. súdne pracovisko Tartu

Miestny súd Viru (Viru Maakohus):

 1. súdne pracovisko Jõhvi
 2. súdne pracovisko Narva
 3. súdne pracovisko Rakvere

Miestny súd Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Pärnu
 2. súdne pracovisko Haapsalu
 3. súdne pracovisko Kuressaare
 4. súdne pracovisko Rapla
 5. súdne pracovisko Paide

Miestny súd Tartu (Tartu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Tartu
 2. súdne pracovisko Jõgeva
 3. súdne pracovisko Viljandi
 4. súdne pracovisko Valga
 5. súdne pracovisko Võru

Súdy druhého stupňa

V Estónsku sú dva oblastné súdy:

Oblastné súdy

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právne databázy

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na webovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom