Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Všeobecné súdy – úvod

Miestne súdyvšeobecnými súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú vo všetkých občianskych a trestných veciach vrátane priestupkov. Vykonávajú aj inú činnosť, ktorá podľa zákona spadá do ich pôsobnosti. Konanie pred miestnymi súdmi upravujú tieto procesné kódexy – občiansky súdny poriadok, trestný poriadok a priestupkový poriadok.

Miestne súdy majú taktiež oddelenia pre kataster nehnuteľností a registrové oddelenia, ktoré plnia administratívne funkcie. Oddelenie pre kataster nehnuteľností má na starosti súpis nehnuteľností a register bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Registrové oddelenie má na starosti obchodný register, register neziskových združení a nadácií, register záložných práv a register plavidiel. Miestny súd Pärnu má aj oddelenie pre platobné príkazy, ktoré sa zaoberá návrhmi na vydanie platobného rozkazu v zrýchlenom konaní.

O odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych súdov rozhodujú druhostupňové oblastné súdy. Konania pred oblastnými súdmi upravujú rovnaké kódexy ako konania pred miestnymi súdmi.

Súdy prvého stupňa

V Estónsku sú štyri miestne súdy. Miestne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Miestne súdy:

Miestny súd Harju (Harju Maakohus):

 1. súdne pracovisko Liivalaia
 2. súdne pracovisko Kentmanni
 3. súdne pracovisko Tartu

Miestny súd Viru (Viru Maakohus):

 1. súdne pracovisko Jõhvi
 2. súdne pracovisko Narva
 3. súdne pracovisko Rakvere

Miestny súd Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Pärnu
 2. súdne pracovisko Haapsalu
 3. súdne pracovisko Kuressaare
 4. súdne pracovisko Rapla
 5. súdne pracovisko Paide

Miestny súd Tartu (Tartu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Tartu
 2. súdne pracovisko Jõgeva
 3. súdne pracovisko Viljandi
 4. súdne pracovisko Valga
 5. súdne pracovisko Võru

Súdy druhého stupňa

V Estónsku sú dva oblastné súdy:

Oblastné súdy

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právne databázy

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na webovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom