Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Česká republika

Súdny systém v Českej republike tvorí 89 okresných súdov, osem krajských súdov a Najvyšší súd.

Autor obsahu
Česká republika

Všeobecné súdy – úvod

Právomoc v občianskoprávnych veciach

Súdnu právomoc v občianskoprávnych veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, vrchné súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Okresné súdy vedú pojednávania a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov vždy, ak sa v zákone nestanovuje vecná príslušnosť iného súdu.

O iných veciach, ktoré nemajú súkromnoprávnu povahu (napr. o menovaní a vylúčení rozhodcov, o zrušení rozhodcovského nálezu atď.), rozhodujú okresné súdy v občianskoprávnom konaní, ak to ustanovuje zákon.

Vo veciach, ktoré spadajú do príslušnosti okresných súdov, rozhoduje spravidla samosudca.

V pracovnoprávnych a iných veciach, o ktorých to ustanovuje zákon, rozhoduje súdny senát zložený z predsedu senátu a dvoch prísediacich.

Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa vo veciach a sporoch vymedzených v § 9 ods. 2 a v § 9a občanského soudního řádu (českého OSP).

V prvostupňových konaniach na krajskom súde koná a rozhoduje samosudca; senát krajského súdu zložený z predsedu senátu a 2 sudcov koná a rozhoduje v konaniach na prvom stupni, ak to ustanovuje zákon.

Najvyšší súd rozhoduje na prvom stupni na základe § 67 zákona č. 97/1963 Zb., o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Na základe podmienok uvedených v tomto ustanovení Najvyšší súd uznáva zahraničné právoplatné rozhodnutia.

Najvyšší súd rozhoduje v senátoch alebo vo veľkých senátnych kolégiách.

Druhý stupeň

V prípadoch, v ktorých na prvom stupni konajú okresné súdy, majú postavenie odvolacích súdov (súdy druhého stupňa) krajské súdy.

V prípadoch, v ktorých na prvom stupni konajú krajské súdy, majú postavenie odvolacích súdov vrchné súdy.

Vrchné súdy rozhodujú v senátoch zložených z predsedu senátu a 2 sudcov, ak sa v osobitnom právnom predpise neustanovuje inak.

Právna databáza

Právne predpisy Českej republiky sú k dispozícii na úradnom portáli vlády Portál vlády ČR (len v češtine).

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, iba tento portál ponúka texty právnych predpisov zadarmo.

Právomoc v trestných veciach

Súdnu právomoc v trestných veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, vrchné súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Konanie na prvom stupni vykonávajú okresné súdy, ak sa v zákone č 141/1961 Zb. Trestný poriadok, neustanovuje inak.

V prípadoch upravených v zákonoch o konaní na súdoch (zákony o řízení před soudy) rozhodujú okresné súdy v senátoch; v ostatných prípadoch rozhoduje samosudca. Senáty okresného súdu sa skladajú z predsedu senátu a 2 prísediacich. Samosudcom je predseda senátu alebo sudca. Predsedom senátu môže byť len sudca.

Krajský súd koná na prvom stupni v konaniach o trestných činoch, pokiaľ za ne zákon stanovuje trest odňatia slobody, ktorého dolná hranica predstavuje najmenej päť rokov, alebo ak je za ne možné uložiť výnimočný trest. O trestných činoch uvedených v § 17 ods. 1 Trestného poriadku koná krajský súd na prvom stupni aj vtedy, ak je dolná hranica trestu trest odňatia slobody nižšia.

Krajský súd rozhoduje v senátoch. Samosudcovia rozhodujú v prípadoch ustanovených v zákonoch o konaní na súdoch (zákony o řízení před soudy).

Senáty krajského súdu sa skladajú z

a)      predsedu senátu a 2 prísediacich, ak rozhodujú ako súdy prvého stupňa v trestných veciach,

b)      predsedu senátu a 2 sudcov v ostatných prípadoch.

Samosudcom je predseda senátu alebo sudca. Predsedom senátu môže byť len sudca.

Druhý stupeň

O odvolaniach proti rozsudkom okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd. O odvolaniach proti rozsudkom krajského súdu ako prvostupňového súdu rozhoduje nadriadený vrchný súd.

Vrchné súdy rozhodujú v senátoch zložených z predsedu senátu a 2 sudcov, ak sa v osobitnom právnom predpise neustanovuje inak.

Právomoc v správnych veciach

Úlohou súdnej moci v správnych veciach je ochrana subjektívnych verejných práv fyzických a právnických osôb.

Túto úlohu plnia správne súdy. Ide o špecializované senáty v rámci sústavy krajských súdov, ktoré pôsobia ako správne súdy prvého stupňa.

Správne súdy tvoria: predseda krajského súdu, podpredsedovia, sudcovia. V jednotlivých prípadoch koná senát zložený z troch sudcov.

Súdy v správnom súdnictve rozhodujú o:

a)      žalobách proti rozhodnutiam vydaným v oblasti verejnej správy orgánmi výkonnej moci, orgánmi územného samosprávneho celku, a takisto fyzickou alebo právnickou osobou alebo iným orgánom, pokiaľ im bolo zverené rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len „správny orgán“),

b)      žalobách proti nečinnosti správneho orgánu,

c)      žalobách na ochranu pred nezákonným postupom správneho orgánu,

d)     kompetenčných žalobách,

e)      volebných veciach a o veciach miestneho a krajského referenda,

f)       veciach týkajúcich sa politických strán a hnutí,

g)      zrušení opatrenia všeobecnej povahy alebo jeho časti pre rozpor so zákonom,

h)      disciplinárnej zodpovednosti sudcov, súdnych funkcionárov, štátnych zástupcov a súdnych exekútorov,

i)        veciach týkajúcich sa niektorých profesijných predpisov (stavovských předpisů).

Najvyšší správny súd je správny súd posledného stupňa a skladá sa z predsedu Najvyššieho správneho súdu, podpredsedov a sudcov. V jednotlivých prípadoch koná spravidla senát zložený z troch sudcov.

Okrem konaní o disciplinárnych previneniach (kasačních stížnostech) rozhoduje Najvyšší správny súd o rozpustení politickej strany alebo hnutia, pozastavení alebo opätovnom povolení ich činnosti, o kompetenčných žalobách či o zrušení opatrenia všeobecnej povahy alebo jeho časti. Ďalšie oblasti, v ktorých je vecne príslušný Najvyšší správny súd, ustanovujú osobitné zákony.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Európskeho justičného atlasu pre občianske veci – Sústava súdov v českej republike.

Ďalšie informácie ponúka webová lokalita: Nejvyšší správní soud.

Súvisiace odkazy

Organizácia súdnej moci

Systém súdov

Posledná aktualizácia: 09/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom