Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Cyprus

V Cyperskej republike sú iba súdy prvého a druhého stupňa: najvyšší súd (Ανώτατο Δικαστήριο), ktorý rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa a tieto súdy prvého stupňa: okresné súdy (Επαρχιακά Δικαστήρια) porotné súdy (Κακουργιοδικεία) rodinný súd (Οικογενειακό Δικαστήριο) súd pre reguláciu nájmov (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) súd pre pracovnoprávne spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) a vojenský súd (Στρατοδικείο).

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod      

Najvyšší súd

Najvyšší súd pozostáva z trinástich sudcov, jeden z nich je predseda. Najvyšší súd koná ako:

Odvolací súd

Najvyšší súd prejednáva všetky odvolania z nižších súdov v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. O odvolaniach rozhoduje spravidla senát pozostávajúci z 3 sudcov. Prejednávanie odvolaní vychádza zo záznamu konania nižšieho súdu (najvyšší súd vypočúva svedkov len v prípade výnimočných a veľmi zriedkavých okolností). Najvyšší súd konajúci ako odvolací súd môže potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, proti ktorému sa podalo odvolanie alebo môže nariadiť nový proces.

Revízny súd

Najvyšší súd má výlučnú pôsobnosť prejednávať všetky odvolania podané proti rozhodnutiam, konaniam alebo opomenutiam osôb alebo orgánov uplatňujúcich správnu právomoc. Najvyšší súd môže zrušiť akýkoľvek vykonávací správny akt, ktorým sa prekračuje alebo zneužíva právomoc alebo nie je v súlade s právnymi predpismi alebo ústavou.

Prerogatívne súdne príkazy

Najvyšší súd má výlučnú pôsobnosť vydávať prerogatívne súdne príkazy na predvedenie osôb na súd (habeas corpus), súdne príkazy nižšiemu súdu, aby vykonal to, čo prináleží k jeho povinnosti (mandamus), súdne príkazy nižšiemu súdu, aby zastavil konanie (prohibition), súdne príkazy na uvedenie právneho dôvodu (quo warranto ) a predloženie veci vyššej inštancii na preskúmanie (certiorari).

Námorníctvo

Najvyšší súd má originálnu a odvolaciu právomoc vo veciach týkajúcich sa námorníctva. Na prvom stupni o veci rozhoduje samosudca a v prípade odvolania úplný senát.

Volebné sťažnosti

Najvyšší súd ako volebný súd má  výlučnú pôsobnosť na prejednávanie sťažností týkajúcich sa výkladu a uplatňovania volebných zákonov.

Ústavné veci

Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o ústavnosti akéhokoľvek zákona a riešiť spory týkajúce sa právomoci a kompetencií medzi rôznymi orgánmi štátu. Najvyšší súd rozhoduje aj o ústavnosti zákonov, na základe ktorých prezident republiky (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) vykonáva svoje ústavné právo nápravy.

Okresné súdy

Okresné súdy sú príslušné konať v prvom stupni o všetkých občianskoprávnych žalobách (s výnimkou vecí týkajúcich sa námorníctva) a všetkých trestnoprávnych veciach týkajúcich sa akýkoľvek trestných činov postihnuteľných trestom odňatia slobody do piatich rokov. Okresný súd sa nachádza v každom správnom okrese Cypru. O veciach rozhoduje samosudca bez poroty.

Porotné súdy

Porotné súdy prejednávajú len trestnoprávne veci. Na porotné súdy bývajú spravidla predkladané najzávažnejšie veci, pri ktorých je trest za trestný čin viac ako 5 rokov. Každý porotný súd pozostáva z 3 sudcov. Všetky rozhodnutia sa prijímajú väčšinovo. Porotné súdy nemajú laickú porotu.

Právne databázy

Oficiálna právna databáza zatiaľ neexistuje. Existuje niekoľko súkromných právnych databáz, niektoré z nich poskytujú služby na objednávku a niektoré poskytujú bezplatný prístup.

Obsahujú informácie o rozsudkoch súdov a primárne právne predpisy.

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd Cypru

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.