Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Bulharsko

V tomto oddiele nájdete informácie o bulharských súdoch.

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia výkonu spravodlivosti – súdy

Súdy prvého stupňa v občianskych a trestných veciach

Okresné súdy

Hlavným súdom prvého stupňa je okresný súd. Skúma občianskoprávne a trestnoprávne veci a veci správneho trestania. Patria medzi ne konania v rámci rodinného a pracovného práva, žiadosti o výživné a adopcie, žaloby v obchodných sporoch a občianskoprávnych konaniach, pri ktorých hodnota sporu nepresahuje 50 000 BGN (< 25 000 EUR), ako aj delenie hmotného nehnuteľného majetku.

Okresný súd pozostáva z predsedu a jeho zástupcov, administratívneho pracovníka, tajomníka, asistenta, úradníka, súdneho úradníka a archivára.

Krajské súdy

Keď pôsobí ako súd prvého stupňa, krajský súd skúma:

občianskoprávne veci – konania na určenie alebo popretie otcovstva, ukončenie adopcie, akékoľvek konania súvisiaceho so zákazmi, ako aj žaloby v občianskoprávnom konaní, pri ktorých hodnota sporu presahuje 50 000 BGN (> 25 000 EUR),

trestnoprávne veci – konanie v prípadoch trestných činov proti republike, vrážd, ozbrojených lúpeží, držby a distribúcie drog, únosu a nezákonného pozbavenia osobnej slobody, trestných činov proti colnému režimu, trestných činov proti finančnému, daňovému alebo poisťovaciemu systému,

veci obchodného alebo podnikového práva – neziskové právnické subjekty sú zaregistrované na krajskom súde, ktorý tiež skúma sťažnosti proti zamietnutiu vložiť podnik do obchodného registra podľa zákona o obchodnom registri, krajský súd zároveň skúma obchodné spory, ktorých hodnota presahuje 25 000 BGN, konkurzné konania, ako aj konania vo veciach sťažností proti postupom exekútorov,

správne veci – podľa prechodných a záverečných ustanovení zákona o správnom konaní správne veci, pri ktorých sa konanie začalo do 1. 3. 2007, skúmajú krajské súdy.

Krajské súdy sú situované v krajských strediskách. V každom okrsku krajského súdu je jeden alebo viac okresných súdov.   

V Sofii pôsobí mestský súd, ktorý má právomoci krajského súdu.

Odvolanie v občianskych a trestných veciach

Krajské súdy rozhodujú o odvolaniach v občianskych a trestných veciach podľa zákona.

Odvolací súd ako odvolací orgán skúma úkony, voči ktorým sa podalo odvolanie vo veciach rozhodnutých na krajských súdoch, ako aj v iných veciach krajských súdov podľa zákona.

Kasácia v občianskych a trestných veciach

Najvyšší kasačný súd pôsobí ako tretí a posledný stupeň vo všetkých občianskych a trestných veciach.

Právna databáza

Každý bulharský súd spravuje svoju webovú stránku, ktorá zodpovedá potrebám občanov, právnických subjektov a správnych orgánov.  Na týchto stránkach sa uvádzajú informácie o štruktúre a činnostiach súdu, ako aj informácie o veciach, o ktorých sa rozhoduje, a veciach, ktoré už boli uzavreté.

Názov a URL príslušných databáz

Na webovej stránke Najvyššej súdnej rady sa nachádza podrobný zoznam bulharských súdov spolu s ich adresami a webovými stránkami (len v bulharčine).

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom