Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Bulharsko

V tomto oddiele nájdete informácie o bulharských súdoch.

Autor obsahu
Bulharsko

Organizácia výkonu spravodlivosti – súdy

Súdy prvého stupňa v občianskych a trestných veciach

Okresné súdy

Hlavným súdom prvého stupňa je okresný súd. Skúma občianskoprávne a trestnoprávne veci a veci správneho trestania. Patria medzi ne konania v rámci rodinného a pracovného práva, žiadosti o výživné a adopcie, žaloby v obchodných sporoch a občianskoprávnych konaniach, pri ktorých hodnota sporu nepresahuje 50 000 BGN (< 25 000 EUR), ako aj delenie hmotného nehnuteľného majetku.

Okresný súd pozostáva z predsedu a jeho zástupcov, administratívneho pracovníka, tajomníka, asistenta, úradníka, súdneho úradníka a archivára.

Krajské súdy

Keď pôsobí ako súd prvého stupňa, krajský súd skúma:

občianskoprávne veci – konania na určenie alebo popretie otcovstva, ukončenie adopcie, akékoľvek konania súvisiaceho so zákazmi, ako aj žaloby v občianskoprávnom konaní, pri ktorých hodnota sporu presahuje 50 000 BGN (> 25 000 EUR),

trestnoprávne veci – konanie v prípadoch trestných činov proti republike, vrážd, ozbrojených lúpeží, držby a distribúcie drog, únosu a nezákonného pozbavenia osobnej slobody, trestných činov proti colnému režimu, trestných činov proti finančnému, daňovému alebo poisťovaciemu systému,

veci obchodného alebo podnikového práva – neziskové právnické subjekty sú zaregistrované na krajskom súde, ktorý tiež skúma sťažnosti proti zamietnutiu vložiť podnik do obchodného registra podľa zákona o obchodnom registri, krajský súd zároveň skúma obchodné spory, ktorých hodnota presahuje 25 000 BGN, konkurzné konania, ako aj konania vo veciach sťažností proti postupom exekútorov,

správne veci – podľa prechodných a záverečných ustanovení zákona o správnom konaní správne veci, pri ktorých sa konanie začalo do 1. 3. 2007, skúmajú krajské súdy.

Krajské súdy sú situované v krajských strediskách. V každom okrsku krajského súdu je jeden alebo viac okresných súdov.   

V Sofii pôsobí mestský súd, ktorý má právomoci krajského súdu.

Odvolanie v občianskych a trestných veciach

Krajské súdy rozhodujú o odvolaniach v občianskych a trestných veciach podľa zákona.

Odvolací súd ako odvolací orgán skúma úkony, voči ktorým sa podalo odvolanie vo veciach rozhodnutých na krajských súdoch, ako aj v iných veciach krajských súdov podľa zákona.

Kasácia v občianskych a trestných veciach

Najvyšší kasačný súd pôsobí ako tretí a posledný stupeň vo všetkých občianskych a trestných veciach.

Právna databáza

Každý bulharský súd spravuje svoju webovú stránku, ktorá zodpovedá potrebám občanov, právnických subjektov a správnych orgánov.  Na týchto stránkach sa uvádzajú informácie o štruktúre a činnostiach súdu, ako aj informácie o veciach, o ktorých sa rozhoduje, a veciach, ktoré už boli uzavreté.

Názov a URL príslušných databáz

Na webovej stránke Najvyššej súdnej rady sa nachádza podrobný zoznam bulharských súdov spolu s ich adresami a webovými stránkami (len v bulharčine).

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.