NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Luxemburg

În această secțiune veți găsi o prezentare generală a instanțelor de drept comun din Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțele de drept comun – introducere

Curțile și tribunalele sunt însărcinate conform Constituției să exercite puterea judecătorească și să nu aplice hotărârile și regulamentele generale și locale decât în măsura în care sunt conforme cu legile.

Instanțe judiciare

Curtea Supremă de Justiție

În vârful ierarhiei instanțelor judiciare se află Curtea Supremă de Justiție care are în componență o Curte de Casație și o Curte de Apel, precum și un Parchet General.

În fața Curții de Casație, care este alcătuită dintr-o secție care judecă în complet de cinci judecători, sunt introduse în principal: acțiunile în anulare sau în casație împotriva hotărârilor pronunțate de diferitele secții ale Curții de Apel și a hotărârilor pronunțate în ultimă instanță. Este necesară prezența unui reprezentant legal.

Curtea de Apel are în componență zece secții care judecă în complet de trei consilieri. Aceasta instrumentează cauze civile, comerciale, penale și corecționale, precum și cauzele soluționate de tribunalele pentru litigii de muncă în cele două circumscripții judiciare ale țării. Este necesară prezența unui reprezentant legal în toate cauzele, cu excepția cauzelor penale și a procedurilor privind măsurile provizorii. Secția penală a Curții de Apel instrumentează căile de atac introduse împotriva hotărârilor secției penale a Tribunalului teritorial. Această secție se întrunește în complet de cinci consilieri.

Tribunale teritoriale

Țara este împărțită în două circumscripții judiciare, fiecare având câte un tribunal teritorial, unul la Luxemburg și unul la Diekirch.

Cele două tribunale teritoriale sunt împărțite în secții care se întrunesc în complete de trei judecători; pe lângă fiecare tribunal teritorial există un parchet alcătuit dintr-un procuror de stat și din supleanți. Judecătorii de instrucție de pe lângă fiecare tribunal teritorial sunt însărcinați să instrumenteze cauzele penale și, dacă este cazul, cauzele corecționale.

În materie civilă și comercială, tribunalul teritorial este instanță de drept comun și judecă toate cauzele pentru care competența nu este atribuită în mod expres unei alte instanțe, având în vedere natura și valoarea la care se referă cererile.

Acesta are competență ratione valoris pentru cererile privind valori mai mari de 10 000 de euro.

Acesta are competență exclusivă în judecarea cauzelor care, având în vedere natura lor, îi sunt atribuite în mod expres prin lege. Are competență exclusivă pentru cererile de exequatur în privința hotărârilor pronunțate de instanțele străine și pentru actele redactate de funcționarii publici străini. Tribunalele teritoriale au competențe în ceea ce privește procedura necontencioasă - de exemplu în materia adopției, a tutelei, a emancipării etc.

Tribunalul teritorial are competențe să judece căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunalele de pace care își au sediul în circumscripția judiciară al tribunalului.

Acțiunea în fața tribunalului teritorial este introdusă, în principiu, prin citație notificată părții adverse prin intermediul executorului judecătoresc.

Președinții tribunalelor teritoriale sau magistrații desemnați în locul acestora exercită jurisdicția pentru procedurile privind măsurile provizorii în temeiul căreia sunt chemați să adopte măsuri provizorii în situațiile de urgență, în materie civilă și comercială.

Tribunalele teritoriale exercită jurisdicția penală ca tribunale corecționale și penale. Acestea au competența să judece toate delictele, și anume încălcările legii sancționate cu o pedeapsă corecțională, precum și faptele calificate de lege drept infracțiuni, care sunt deferite de Camera de Consiliu sau de Camera de Consiliu a Curții de Apel. Acuzații trebuie să se prezinte personal, cu excepția cazului în care încălcarea este sancționată numai cu o amendă; în această situație, aceștia pot fi reprezentați de un avocat.

În principiu, în fața tribunalului teritorial este necesară prezența reprezentantului legal, sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege, cum ar fi în materie comercială sau în procedurile privind măsurile provizorii în care părțile pot să își susțină personal cauza.

Tribunalele de pace

Există trei tribunale de pace, dintre care unul la Luxemburg, unul la Esch-sur-Alzette (circumscripția judiciară Luxemburg) și unul la Diekirch (circumscripția judiciară Diekirch).

În materie civilă și comercială, judecătorul de pace judecă toate cauzele în care îi este atribuită competența în temeiul noului Cod de procedură civilă sau al altor dispoziții legale; acesta este competent în ultimă instanță până la valoarea de 2 000 de euro și în apel până la valoarea de 10 000 de euro.

Acesta judecă în anumite materii, ca de exemplu popririle pe salarii, pensii și rente, precum și repartizarea sumelor poprite până la valoarea creanței.

În principiu, acțiunea este intentată în fața judecătorului de pace prin intermediul unei notificări a executorului, denumită citație. Un anumit număr de cauze sunt introduse prin depunerea unei cereri introductive la grefă. În fața judecătorului de pace, părțile se prezintă personal sau printr-un reprezentant. Acest reprezentant poate fi un avocat, soțul, rudele sau afinii pe linie directă, rudele sau afinii pe linie colaterală, până la gradul al treilea inclusiv, precum și persoanele care se află exclusiv în serviciul personal al unei părți sau sunt angajați ai acesteia.

În materie penală, judecătorul de pace îndeplinește atribuțiile de judecător de poliție. În această calitate, este chemat să judece contravențiile sau încălcarea legii pe care aceasta le sancționează cu amendă între 25 și 250 de euro, precum și încălcările calificate de lege drept delicte, pe care Camera de Consiliu le trimite în fața tribunalelor de poliție.

În plus, acesta judecă încălcările sancționate cu pedepse care depășesc nivelul pedepselor aplicate de poliție, în privința cărora competența îi este conferită prin lege. Hotărârile pronunțate de tribunalele de poliție pot fi întotdeauna atacate cu apel. Termenul de apel este de 40 de zile și curge începând de la pronunțarea hotărârii sau, dacă aceasta este pronunțată în lipsă, începând de la comunicarea sa sau de la notificarea personală ori la domiciliu. Apelul va fi introdus la Tribunalul corecțional.

Pe lângă fiecare tribunal de pace există o instanță pentru litigiile de muncă, competentă în materia contestațiilor cu privire la contractele de muncă și la contractele de ucenicie. Apelul este introdus la Curtea Supremă de Justiție.

Băncile de date juridice

Accesul la banca de date este gratuit?

Da, accesul la banca de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

A se vedea site-ul instanțelor judiciare.

A se vedea site-ul instanțelor administrative.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 20/12/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.