Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono informacje o organizacji sądów powszechnych w Słowenii.

Autor treści:
Słowenia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne

Zgodnie z art. 98 ustawy o sądach, w Słowenii istnieją następujące rodzaje sądów powszechnych:

 • sądy rejonowe (okrajna sodišča);
 • sądy okręgowe (okrožna sodišča);
 • sądy apelacyjne (višja sodišča);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče - zwany dalej Sądem Najwyższym).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, sądy szczególne utworzone na podstawie ustawy szczególnej muszą posiadać:

 • status sądu okręgowego: sądu pierwszej instancji, dla którego instancją odwoławczą jest sąd apelacyjny o właściwości szczególnej;
 • status sądu apelacyjnego: sądu drugiej instancji, który rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów o właściwości szczególnej pierwszej instancji;
 • status sądu apelacyjnego: sądu pierwszej instancji, dla którego instancją odwoławczą jest Sąd Najwyższy.

Właściwość sądów rejonowych

Zgodnie z art. 99 ustawy o sądach, sądy rejonowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa zagrożone karą grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat trzech, z wyjątkiem spraw o przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu popełnione przez przedstawicieli prasy, za pośrednictwem radia i telewizji lub innych środków masowego przekazu;
 2. prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw określonych powyżej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach spadkowych i innych sprawach nieprocesowych, a także w sprawach dotyczących rejestru nieruchomości;
 3. w sprawach dotyczących egzekucji i zabezpieczenia roszczeń, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Inne sprawy

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w innych sprawach określonych w ustawie.

Pomoc prawna

Świadczenie pomocy prawnej, jeżeli inne sądy nie są w tym zakresie właściwe z mocy ustawy.

Właściwość sądów okręgowych

Zgodnie z art. 101 ustawy o sądach, sądy okręgowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa nienależące do właściwości sądów rejonowych;
 2. prowadzenie dochodzeń lub wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach o przestępstwa (zgodnie z pkt. 1 powyżej);
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych i orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa popełnione przez nieletnich;
 4. orzekanie w pierwszej instancji o wykonaniu orzeczenia w sprawach karnych wydanego przez sąd innego kraju;
 5. wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych (o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej) i wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych;
 6. decydowanie o zezwoleniu na ograniczenie praw człowieka i podstawowych wolności;
 7. orzekanie na posiedzeniu bez rozprawy (również w sprawach karnych należących do właściwości sądów rejonowych);
 8. wykonywanie innych czynności określonych ustawą;
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie zgodnego z prawem i właściwego traktowania więźniów oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi.

Za zadania określone w pkt. 1, 2, 3, 6, 7 i 8 w sprawach bardziej skomplikowanych – dotyczących przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, terroryzmu, korupcji i innego rodzaju działalności przestępczej tego pokroju – odpowiedzialne są szczególne wydziały sądów (okręgowych).

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach o uznanie orzeczeń sądów innych krajów;
 3. w sprawach dotyczących postępowania naprawczego, upadłości i likwidacji, jeżeli należą one do właściwości sądu, a także rozstrzyganie sporów powiązanych z tymi sprawami;
 4. w sporach o prawa własności intelektualnej;
 5. w przedmiocie wniosków o zarządzenie środków tymczasowych wniesionych przed rozpoczęciem postępowania; w przypadku tych wniosków sąd orzeka zgodnie z przepisami o sporach gospodarczych lub sprawach gospodarczych, w których uzgodniono skorzystanie z arbitrażu;
 6. w postępowaniach nieprocesowych z udziałem spółek handlowych, partnerów albo udziałowców i członków organów spółek handlowych, do których zastosowanie ma prawo spółek.

Sądy okręgowe są również właściwe do:

 • prowadzenia rejestru handlowego;
 • rozpoznawania spraw i orzekania w innych sprawach określonych ustawą;
 • wykonywania zadań z zakresu pomocy prawnej w sprawach określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4 powyżej;
 • świadczenia międzynarodowej pomocy prawnej.

Sądy apelacyjne

Zgodnie z art. 104 słoweńskiej ustawy o sądach, sądy apelacyjne są właściwe do:

 1. rozpoznawania i orzekania w drugiej instancji w przedmiocie środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych na obszarze ich właściwości miejscowej;
 2. rozstrzygania sporów o właściwość między sądami rejonowymi a okręgowymi na ich obszarze właściwości miejscowej, a także do decydowania o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez inny sąd rejonowy lub okręgowy na ich obszarze właściwości miejscowej;
 3. wykonywania innych czynności określonych ustawą.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Wymiar sprawiedliwości w Republice Słowenii

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości bazy danych

Za pośrednictwem strony internetowej wymiaru sprawiedliwości w Republice Słowenii można uzyskać dostęp do kilku baz danych, zawierających np. informacje na temat:

 • systemu sądownictwa Republiki Słowenii;
 • administracji sądowej;
 • rejestrów publicznych (rejestrów nieruchomości, rejestru sądowego).

Ciekawe strony

Organy wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony