Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono informacje o organizacji sądów powszechnych w Słowenii.

Autor treści:
Słowenia

Sądy powszechne

Zgodnie z art. 98 ustawy o sądach, w Słowenii istnieją następujące rodzaje sądów powszechnych:

 • sądy rejonowe (okrajna sodišča);
 • sądy okręgowe (okrožna sodišča);
 • sądy apelacyjne (višja sodišča);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče - zwany dalej Sądem Najwyższym).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, sądy szczególne utworzone na podstawie ustawy szczególnej muszą posiadać:

 • status sądu okręgowego: sądu pierwszej instancji, dla którego instancją odwoławczą jest sąd apelacyjny o właściwości szczególnej;
 • status sądu apelacyjnego: sądu drugiej instancji, który rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów o właściwości szczególnej pierwszej instancji;
 • status sądu apelacyjnego: sądu pierwszej instancji, dla którego instancją odwoławczą jest Sąd Najwyższy.

Właściwość sądów rejonowych

Zgodnie z art. 99 ustawy o sądach, sądy rejonowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa zagrożone karą grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat trzech, z wyjątkiem spraw o przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu popełnione przez przedstawicieli prasy, za pośrednictwem radia i telewizji lub innych środków masowego przekazu;
 2. prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw określonych powyżej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach spadkowych i innych sprawach nieprocesowych, a także w sprawach dotyczących rejestru nieruchomości;
 3. w sprawach dotyczących egzekucji i zabezpieczenia roszczeń, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Inne sprawy

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w innych sprawach określonych w ustawie.

Pomoc prawna

Świadczenie pomocy prawnej, jeżeli inne sądy nie są w tym zakresie właściwe z mocy ustawy.

Właściwość sądów okręgowych

Zgodnie z art. 101 ustawy o sądach, sądy okręgowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa nienależące do właściwości sądów rejonowych;
 2. prowadzenie dochodzeń lub wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach o przestępstwa (zgodnie z pkt. 1 powyżej);
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych i orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa popełnione przez nieletnich;
 4. orzekanie w pierwszej instancji o wykonaniu orzeczenia w sprawach karnych wydanego przez sąd innego kraju;
 5. wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych (o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej) i wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych;
 6. decydowanie o zezwoleniu na ograniczenie praw człowieka i podstawowych wolności;
 7. orzekanie na posiedzeniu bez rozprawy (również w sprawach karnych należących do właściwości sądów rejonowych);
 8. wykonywanie innych czynności określonych ustawą;
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie zgodnego z prawem i właściwego traktowania więźniów oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi.

Za zadania określone w pkt. 1, 2, 3, 6, 7 i 8 w sprawach bardziej skomplikowanych – dotyczących przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, terroryzmu, korupcji i innego rodzaju działalności przestępczej tego pokroju – odpowiedzialne są szczególne wydziały sądów (okręgowych).

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach o uznanie orzeczeń sądów innych krajów;
 3. w sprawach dotyczących postępowania naprawczego, upadłości i likwidacji, jeżeli należą one do właściwości sądu, a także rozstrzyganie sporów powiązanych z tymi sprawami;
 4. w sporach o prawa własności intelektualnej;
 5. w przedmiocie wniosków o zarządzenie środków tymczasowych wniesionych przed rozpoczęciem postępowania; w przypadku tych wniosków sąd orzeka zgodnie z przepisami o sporach gospodarczych lub sprawach gospodarczych, w których uzgodniono skorzystanie z arbitrażu;
 6. w postępowaniach nieprocesowych z udziałem spółek handlowych, partnerów albo udziałowców i członków organów spółek handlowych, do których zastosowanie ma prawo spółek.

Sądy okręgowe są również właściwe do:

 • prowadzenia rejestru handlowego;
 • rozpoznawania spraw i orzekania w innych sprawach określonych ustawą;
 • wykonywania zadań z zakresu pomocy prawnej w sprawach określonych w pkt. 1, 2, 3 i 4 powyżej;
 • świadczenia międzynarodowej pomocy prawnej.

Sądy apelacyjne

Zgodnie z art. 104 słoweńskiej ustawy o sądach, sądy apelacyjne są właściwe do:

 1. rozpoznawania i orzekania w drugiej instancji w przedmiocie środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych na obszarze ich właściwości miejscowej;
 2. rozstrzygania sporów o właściwość między sądami rejonowymi a okręgowymi na ich obszarze właściwości miejscowej, a także do decydowania o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez inny sąd rejonowy lub okręgowy na ich obszarze właściwości miejscowej;
 3. wykonywania innych czynności określonych ustawą.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Wymiar sprawiedliwości w Republice Słowenii

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości bazy danych

Za pośrednictwem strony internetowej wymiaru sprawiedliwości w Republice Słowenii można uzyskać dostęp do kilku baz danych, zawierających np. informacje na temat:

 • systemu sądownictwa Republiki Słowenii;
 • administracji sądowej;
 • rejestrów publicznych (rejestrów nieruchomości, rejestru sądowego).

Ciekawe strony

Organy wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony