Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów powszechnych na Słowacji.

Autor treści:
Słowacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne – wstęp

Sądy rejonowe (okresné súdy) orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, o ile przepisy dotyczące postępowania sądowego nie stanowią inaczej. Orzekają także w sprawach wyborczych, jeśli wymaga tego ustawa szczególna.

Sądy okręgowe (krajské súdy) orzekają jako sądy drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych po wydaniu orzeczenia przez sądy rejonowe pierwszej instancji. Sądy okręgowe orzekają w sprawach z zakresu prawa administracyjnego jako sądy pierwszej instancji, o ile ustawa szczególna nie stanowi inaczej. Sądy okręgowe orzekają także w innych sprawach, jeśli wymagają tego ustawy szczególne (np. ustawa o ochronie przed podsłuchem).

Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej (Najvyšší súd Slovenskej republiky) orzeka w przedmiocie zwyczajnych środków odwoławczych wniesionych od wyroków sądów okręgowych i Szczególnego Sądu Karnego w przypadkach przewidzianych prawem.

Ponadto Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej rozpoznaje nadzwyczajne środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych, Szczególnego Sądu Karnego i Sądu Najwyższego w przypadkach przewidzianych prawem. Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej rozstrzyga spory o właściwość rzeczową pomiędzy sądami i organami państwowymi.

Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej może również przekazać sprawę do rozpoznania sądowi innemu niż sąd właściwy, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego.

Prawnicze bazy danych

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizacja sądów powszechnych

System sądownictwa Słowacji

W skład systemu sądownictwa Słowacji wchodzą:

 • sądy rejonowe,
 • sądy okręgowe,
 • Szczególny Sąd Karny,
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej.

Właściwość sądów

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, o ile przepisy dotyczące postępowania sądowego nie stanowią inaczej.

Sądy rejonowe rozpoznają także sprawy wyborcze, jeśli przewiduje to ustawa szczególna.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe orzekają jako sądy drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych po wydaniu orzeczenia przez sądy rejonowe pierwszej instancji.

Przepisy dotyczące postępowania sądowego określają sprawy cywilne i karne, w których sądy okręgowe orzekają jako sądy pierwszej instancji.

Sądy okręgowe orzekają w sprawach z zakresu prawa administracyjnego jako sądy pierwszej instancji, o ile ustawa szczególna nie stanowi inaczej.

Sądy okręgowe rozpoznają także inne sprawy, jeśli przewidują to ustawy szczególne (ustawa nr 166/2003 o ochronie prywatności przed bezprawnym użyciem urządzeń informatycznych i o zmianie niektórych ustaw).

Szczególny Sąd Karny

Szczególny Sąd Karny orzeka w sprawach karnych oraz w innych sprawach określonych przepisami dotyczącymi postępowania sądowego.

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy orzeka:

 • w przedmiocie zwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych i Szczególnego Sądu Karnego, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego,
 • w przedmiocie nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych, sądów okręgowych, Szczególnego Sądu Karnego i Sądu Najwyższego, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego,
 • w przedmiocie sporów o właściwość rzeczową między sądami i organami administracji publicznej,
 • w przedmiocie przekazywania spraw do rozpoznania do innego sądu niż sąd właściwy, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego,
 • w innych sprawach, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa międzynarodowa.

Sąd Najwyższy sprawuje kontrolę orzecznictwa sądów w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem.

Ponadto Sąd Najwyższy dba o jednolitą wykładnię i spójne stosowanie przepisów prawa i innych powszechnie obowiązujących przepisów:

 • poprzez swoje orzecznictwo,
 • poprzez wydawanie opinii mających na celu ujednolicenie wykładni ustaw i innych powszechnie obowiązujących przepisów,
 • poprzez publikowanie prawomocnych orzeczeń sądowych o istotnym znaczeniu w zbiorze opinii Sądu Najwyższego oraz orzeczeń sądów Republiki Słowackiej.

Przydatne linki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony