Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Luksemburg

Ta część zawiera zarys informacji o sądach powszechnych w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne – wprowadzenie

Zgodnie z konstytucją wymiar sprawiedliwości sprawują trybunały i sądy, przy czym uchwały i zarządzenia o charakterze ogólnym i lokalnym są przez nie stosowane jedynie w takim zakresie, w jakim są one zgodne z ustawami.

Sądy powszechne

Sąd Najwyższy (La Cour Supérieure de Justice)

Na szczycie hierarchii sądownictwa powszechnego znajduje się Sąd Najwyższy, w skład którego wchodzi Sąd Kasacyjny oraz Sąd Apelacyjny, jak również Prokuratura Generalna.

Przed Sąd Kasacyjny, który obejmuje jedną izbę obradującą w składzie pięciu sędziów, wnoszone są przede wszystkim sprawy: o stwierdzenie nieważności lub uchylenie wyroków wydanych przez różne izby Sądu Apelacyjnego oraz sądy ostatniej instancji. Obowiązkowe jest tam zastępstwo procesowe profesjonalnego pełnomocnika.

Sąd Apelacyjny składa się z dziesięciu izb, które obradują w składzie trzech sędziów. Sąd ten rozpoznaje sprawy cywilne, gospodarcze, karne i poprawcze, jak również sprawy, które były rozpoznawane przez sądy pracy w obydwu okręgach sądowych kraju. Zastępstwo procesowe jest obligatoryjne we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw karnych oraz stosowania środków tymczasowych. Izba karna Sądu Apelacyjnego rozpoznaje apelacje od wyroków wydziału karnego sądu okręgowego. Orzeka ona w składzie pięciu sędziów.

Sądy okręgowe (Tribunaux d'arrondissement)

Kraj podzielony jest na dwa okręgi sądowe – w każdym znajduje się siedziba sądu okręgowego (jedna w Luksemburgu, druga w Diekirch).

Oba sądy okręgowe dzielą się na wydziały, które orzekają w składzie trzech sędziów; przy każdym sądzie okręgowym działa prokuratura, w skład której wchodzi prokurator stanu (Procureur d'Etat) oraz prokuratorzy. Sędziowie śledczy każdego sądu okręgowego prowadzą śledztwa w sprawach o zbrodnie, a w niektórych przypadkach także w sprawach o występki.

W sprawach cywilnych i gospodarczych sąd okręgowy jest sądem powszechnym rozpoznającym wszystkie rodzaje spraw, które nie zostały w sposób wyraźny zastrzeżone do kompetencji innego sądu z uwagi na charakter sprawy lub wartość przedmiotu sporu.

Jest on właściwy ratione valoris w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 EUR.

Do wyłącznej właściwości sądu okręgowego należą sprawy, do których rozpoznania (z uwagi na ich charakter) został on wyraźnie wskazany w ustawie. Sąd okręgowy ma właściwość wyłączną w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń wydanych przez sądy innych państw oraz aktów sporządzonych przez urzędy państw obcych. Sądy okręgowe rozpoznają również sprawy nieprocesowe, np. o przysposobienie, dotyczące opieki i kurateli, przyznania pełnej zdolności do czynności prawnych itd.

Sąd okręgowy rozpoznaje apelacje od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sądy pokoju, których siedziba znajduje się na obszarze właściwości sądu okręgowego.

Powództwo przed sądem okręgowym jest co do zasady wytaczane w drodze doręczenia stronie przeciwnej za pośrednictwem komornika sądowego (huissier de justice) pisma wszczynającego postępowanie.

Prezesi sądów okręgowych albo wyznaczeni w ich zastępstwie sędziowie wydają zarządzenia tymczasowe, na mocy których tymczasowo rozstrzygają sprawy pilne w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Sądy okręgowe rozpoznają sprawy karne w charakterze sądu poprawczego (Tribunal Correctionnel) i karnego. Są one właściwe w sprawach o wszystkie występki (délits), czyli przestępstwa zagrożone karą poprawczą (peine correctionnelle), jak również czyny zakwalifikowane przez ustawę jako zbrodnie, które są im przekazywane przez izbę doradczą sądu okręgowego (Chambre du Conseil) lub izbę doradczą Sądu Apelacyjnego (Chambre du Conseil de la Cour d'Appel). Oskarżeni powinni stawić się przed sądem osobiście. Wyjątek stanowi czyn karalny zagrożony wyłącznie karą grzywny, kiedy to mogą oni występować przed sądem przez ustanowionego w sprawie obrońcę.

Co do zasady w sprawach przed sądem okręgowym obowiązuje przymus adwokacki. Wyjątek stanowią przypadki określone przez prawo, np. w sprawach gospodarczych oraz podczas stosowania zarządzeń tymczasowych, w których strony mogą występować osobiście.

Sądy pokoju

Istnieją trzy sądy pokoju: jeden w Luksemburgu, jeden w Esch-sur-Alzette (okręg sądowy Luksemburga) i jeden w Diekirch (okręg sądowy Diekirch).

W sprawach cywilnych i gospodarczych sądy pokoju rozpoznają wszystkie sprawy, w których została im przyznana właściwość na podstawie przepisów nowego kodeksu postępowania cywilnego lub innych ustaw. Sąd pokoju jest właściwy jako sąd ostatniej instancji orzekający w sprawach, których wartość nie przekracza 2 000 EUR, oraz jako sąd pierwszej instancji w sprawach, których wartość nie przekracza 10 000 EUR.

Jest on właściwy także w niektórych przypadkach szczególnych, jak np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego i rentowego, a także podział sum pochodzących z zajęcia na poczet wierzytelności.

Postępowanie przed sądem pokoju wszczyna się z reguły przez wniesienie sporządzonego przez komornika sądowego (huissier) pisma zwanego citation. Niektóre sprawy wszczyna się przez złożenie w kancelarii sądu stosownego wniosku. Strony mogą występować przed sądem pokoju osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat, małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie, jak również osoby zajmujące się w sposób wyłączny zarządzaniem sprawami strony lub jej przedsiębiorstwa.

W sprawach karnych sądy pokoju wykonują zadania sądów policyjnych. W tym charakterze rozpoznają one sprawy o wykroczenia lub przestępstwa zgodnie z ustawą zagrożone karą grzywny w wysokości od 25 do 250 EUR, jak również przestępstwa zakwalifikowane w ustawie jako występki, które sąd rozpoznający sprawę w sądzie okręgowym przekazuje do rozpoznania sądom policyjnym.

Rozpoznają one ponadto sprawy o przestępstwa zagrożone karami przekraczającymi stawki kar policyjnych, do których rozpoznawania są właściwe na mocy ustawy. Od wyroków wydawanych przed sądy policyjne zawsze można wnieść odwołanie. Termin na wniesienie apelacji wynosi 40 dni od dnia ogłoszenia wyroku lub – jeżeli wydany wyrok jest wyrokiem zaocznym – od dnia jego doręczenia do rąk adresata lub do jego miejsca zamieszkania. Apelację wnosi się do sądu poprawczego.

Przy każdym sądzie pokoju funkcjonują sądy pracy, które rozpoznają roszczenia wynikające z umów o pracę i umów przygotowania zawodowego. Apelację wnosi się do Sądu Najwyższego.

Prawnicze bazy danych

Czy dostęp do prawniczych baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do prawniczych baz danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Zob. strona internetowa sądów powszechnych.

Zob. strona internetowa sądów administracyjnych.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.