Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Cypr

W Republice Cypryjskiej istnieją jedynie sądy dwóch instancji: Sąd Najwyższy (Ανώτατο Δικαστήριο), który rozpoznaje wszystkie odwołania od wyroków wydanych przez sądy pierwszej instancji, oraz następujące sądy pierwszej instancji: sądy rejonowe (Επαρχιακά Δικαστήρια); sądy assize  (Κακουργιοδικεία); sąd rodzinny (Οικογενειακό Δικαστήριο); trybunał ds. kontroli najmu (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων); trybunał ds. sporów pracowniczych (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών); oraz sąd wojskowy (Στρατοδικείο).

Autor treści:
Cypr
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy powszechne – wstęp

Sąd Najwyższy

W skład Sądu Najwyższego wchodzi trzynastu sędziów, spośród których jeden jest prezesem. Poniżej przedstawiono zakres właściwości Sądu Najwyższego:

Sąd odwoławczy

Sąd Najwyższy rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze od orzeczeń sądów niższej instancji w sprawach cywilnych i karnych. Co do zasady środki odwoławcze rozpoznaje panel składający się z trzech sędziów. Odwołania są rozpoznawane na podstawie akt sprawy, która toczyła się przez sądem niższej instancji (Sąd Najwyższy przeprowadza dowody wyłącznie w wyjątkowych i bardzo rzadkich okolicznościach). Orzekając w instancji odwoławczej, Sąd Najwyższy może utrzymać w mocy, zmienić albo uchylić orzeczenie, od którego się odwołano, albo może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd kasacyjny

Sąd Najwyższy posiada wyłączną właściwość do rozpoznawania skarg na decyzje, czynności lub zaniechania osób lub organów sprawujących władzę administracyjną. Sąd Najwyższy może unieważnić dowolny administracyjny akt wykonawczy, który stanowi przekroczenie uprawnień lub nadużycie władzy lub jest sprzeczny z ustawą bądź konstytucją.

Nakazy sądowe

Sąd Najwyższy posiada wyłączną właściwość do wydawania nakazów sądowych habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto i prohibition.

Admiralicja

Sąd Najwyższy jest sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym w sprawach dotyczących spaw morskich. W pierwszej instancji sprawy są rozpoznawane przez jednego sędziego, natomiast w instancji odwoławczej przez pełny skład orzekający.

Skargi wyborcze

Jako sąd wyborczy Sąd Najwyższy posiada wyłączną właściwość do rozpoznawania skarg dotyczących wykładni i stosowania przepisów ordynacji wyborczej.

Sprawy konstytucyjne

Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania w przedmiocie zgodności z konstytucją dowolnej ustawy lub do rozstrzygania sporów dotyczących zakresu uprawnień lub sporów kompetencyjnych pomiędzy różnymi organami państwa. Sąd Najwyższy orzeka również o zgodności z konstytucją ustaw zaskarżonych przez Prezydenta Republiki (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) na podstawie przysługującego mu konstytucyjnego prawa do skargi.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe są właściwe do rozpoznawania w pierwszej instancji wszystkich rodzajów spraw cywilnych (z wyjątkiem spraw morskich) i wszystkich rodzajów spraw karnych o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu. W każdym okręgu administracyjnym Cypru funkcjonuje jeden sąd rejonowy. Sprawy są rozpoznawane przez jednego sędziego, bez ławy przysięgłych.

Sądy assize

Sądy assize rozpoznają wyłącznie sprawy karne. Zasadniczo sądy te rozpoznają wyłącznie sprawy o najcięższe przestępstwa zagrożone karą pięciu lub więcej lat pozbawienia wolności. W skład każdego sądu wchodzi 3 sędziów. Wszystkie decyzje są podejmowane większością głosów. W sądach tych nie ma ławy przysięgłych.

Prawnicze bazy danych

Nadal nie ma oficjalnej prawniczej bazy danych. Istnieje szereg prywatnych prawniczych baz danych. Niektóre z nich świadczą usługi po uiszczeniu opłaty abonenckiej, a niektóre zapewniają dostęp nieodpłatnie.

Wspomniane bazy danych zawierają informacje na temat wyroków sądowych i ustawodawstwa pierwotnego.

Ciekawe strony

cypryjski Sąd Najwyższy

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony