Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Bułgaria

W niniejszej sekcji znajdują się informacje dotyczące bułgarskiego sądownictwa.

Autor treści:
Bułgaria

Organizacja administracji sądowej – sądownictwo

Sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych

Sądy rejonowe

Podstawowym sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy. Rozpatruje on sprawy cywilne, karne i karno-administracyjne. Są to między innymi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy, roszczenia alimentacyjne i adopcyjne, powództwa wynikające ze sporów handlowych i sprawy cywilne, w przypadku których koszt powództwa nie przekracza 50.000 BGN (< 25.000 €), jak również sprawy dotyczące podziału własności przedmiotów materialnych.

Sąd rejonowy składa się z prezesa i wiceprezesów, sekretarza administracyjnego, sekretarza sądu, sekretarza, woźnego, urzędnika sądowego i archiwariusza.

Sądy okręgowe

W charakterze sądu pierwszej instancji sąd okręgowy rozpatruje:

  • Sprawy z powództwa cywilnego – sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pokrewieństwa, o zakończenie adopcji, o orzeczenie zakazu handlu, jak również sprawy cywilne, w przypadku których koszt powództwa przekracza 50.000 BGN (>25.000 €).
  • Sprawy karne – sprawy dotyczące przestępstw przeciwko państwu, zabójstw, kradzieży rozbójniczych, posiadania i rozprowadzania narkotyków, porwań i bezprawnego pozbawienia wolności, przestępstw przeciwko systemowi celnemu, przestępstw przeciwko systemom finansowemu, podatkowemu i ubezpieczeniowemu, nadużyć władzy, przekupstw, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych itd.
  • Sprawy dotyczące handlu i spółek – podmioty prawne nienastawione na zysk są rejestrowane w sądzie okręgowym, który rozpatruje też odwołania od decyzji odmownych wydanych przez Agencję Rejestracyjną zgodnie z ustawą o ewidencji gospodarczej. Sąd okręgowy rozpatruje również spory handlowe, w przypadku których koszt powództwa przekracza 25.000 BGN, postępowania upadłościowe oraz postępowania wynikające ze skarg na działania komorników.
  • Sprawy administracyjne – na mocy przejściowych i końcowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego sprawy administracyjne wniesione do 1 marca 2007 r. rozpatrywane są przez sądy okręgowe.

Sądy okręgowe umiejscawiane są w ośrodkach okręgowych. W obszarze właściwości każdego sądu okręgowego znajduje się co najmniej jeden sąd rejonowy.

W Sofii funkcjonuje sąd miejski posiadający uprawnienia sądu okręgowego.

Pośrednia rewizja apelacyjna w sprawach cywilnych i karnych

Sądy okręgowe orzekają jako instancje dokonujące pośredniej rewizji apelacyjnej w sprawach cywilnych i karnych przewidzianych prawem.

Jako instancja dokonująca pośredniej rewizji apelacyjnej sąd apelacyjny rozpatruje akty, od których złożono apelację w sprawach sądu okręgowego, jak również inne sprawy sądu okręgowego przekazane mu zgodnie z przepisami prawa.

Kasacyjna rewizja apelacyjna w sprawach cywilnych i karnych

Najwyższy Sąd Kasacyjny występuje jako trzecia i ostatnia instancja we wszystkich sprawach cywilnych i karnych.

Prawna baza danych

Każdy sąd w Bułgarii posiada stronę internetową odpowiadającą potrzebom obywateli, podmiotów prawnych i organów administracji. Strony te dostarczają informacji na temat struktury i działalności sądu oraz informacji na temat spraw w toku i spraw już zamkniętych.

Nazwa i adres internetowy odpowiednich baz danych

Strona internetowa Najwyższej Rady Sądownictwa zawiera szczegółowy wykaz sądów w Bułgarii wraz z ich adresami i stronami internetowymi (tylko po bułgarsku).

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.